23/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelete Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően - a következőket rendeli el:

1. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően - a következőket rendeli el:”

2. §
A Rendelet 4. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Közterület: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben meghatározott terület.”


3. §
A Rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A helyi védelem megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, ha a védett érték
a) megsemmisül, vagy károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás csak aránytalanul nagy ráfordítással helyreállítható,
b) életveszélyes állapot megszüntetése miatt történik,
c) a védett érték megszüntetéséhez jelentős közérdek fűződik, vagy
d) országos védelem alá kerül, ez esetben az országos védelem hatályba lépésének napján a helyi védelem külön intézkedés nélkül hatályát veszti.”

4. §
A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyi területi védelem a település hagyományos telekszerkezetére, beépítési módjára, a környék arculatát meghatározó építmények együttesére, a területen található zöldfelületi elemekre és a településkép jellegzetes elemeire terjed ki.”

5. §
A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyi egyedi védelem a település egyes építményeire, ezek részleteire, az anyag használatára, szerkezetére, színezésére terjed ki, amely építmények építészeti szempontból különösen értékesek, utcaképet meghatározó tömegképzéssel, homlokzati kialakítással és építészeti részletekkel rendelkeznek.”

6. §
A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Beépítésre szánt területen – az iparterület és a kereskedelmi, szolgáltató területek kivételével – új építés és épület-felújítás esetén tetőszerkezet héjalására és homlokzati falfelület burkolására hullámpala, fém hullám- és trapézlemez, továbbá műanyag hullámlemez nem alkalmazható. Az épületek utólagos hőszigetelését vagy festését egy homlokzati felületen tilos több ütemben végezni.”

7. §
A Rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az óvárosi karakter egyedi építészeti követelményei
a) Az anyaghasználatnál a helyreállítások során elsősorban a művészettörténeti kutatáson alapuló hagyományos anyagokat (különösen kő, tégla, vakolatok, fa, égetett agyagcserép) lehet használni.
b) A tömegformálás
ba) a megengedett legnagyobb szélességgel (kialakult),
bb) a tetőzet kialakítása magas tetővel, égetett agyagcseréppel, terméspalával, fazsindellyel fedve,
bc) bővítés során a korábbi épület építészeti arculatának egységesége megtartásával
történhet.
c) A homlokzatalakítás
ca) csak épületdiagnosztika és falkutatás eredményei alapján,
cb) közterület felől korhű felújítással és átalakítással, csak az eredeti építési kornak megfelelő stílusban és anyaghasználattal,
cc) az épület közterület felőli jellemző nyílásrendjét megtartva, megsemmisülése esetén visszaépítéssel
történhet. ”

8. §
(1) A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Meglévő épület felújítása a védettségnek megfelelően őrizze meg az épület védendő adottságait. Közterület felőli homlokzatának és tetőszerkezetének felújítása és átalakítása csak az eredeti építési korának megfelelő stílusban és anyaghasználattal történhet. Meg kell tartani vagy vissza kell építeni az épület közterület felőli jellemző nyílásrendjét. Bővítés csak úgy alakítható ki, ha az utcaképet nem torzítja, kisebb vagy egyenlő méretű a meglévő épülettel és a korábbi épület építészeti arculatának egységességét megtartja.”
(2) A Rendelet 15. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A történeti belvárosi karakter egyedi építészeti követelményei
a) Az anyaghasználatnál foghíjbeépítés és felújítás esetén kerülni kell a modern anyagok markáns megjelenítését, elsősorban hagyományos építőanyagokat (elsősorban kő, tégla, vakolatok, fa, égetett agyagcserép) lehet használni.
b) A tömegformálás
ba) a megengedett legnagyobb szélességgel (kialakult),
bb) magas tetős kialakítással
történhet.
c) A homlokzatalakításkor a nyílászáró szerkezetek, homlokzatfestés, tetőfedő anyagok igazodjanak a hagyományos építési stílushoz, technológiához.”

9. §
A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Hegyvidéki karakter területi építészeti követelményei
a) Új építésű kerítés nem lehet tömör kialakítású, csak élő sövénnyel tehető zárttá. A tömör lábazat magassága maximum 50 cm lehet.
b) Lejtős terepen a földkivágás egyensúlyát be kell tartani.
(2) Hegyvidéki karakter egyedi építészeti követelményei
a) Új építés és épületfelújtás esetén falfelületek felületképzésére erős, sötét, élénk, vakító, kontrasztos színű anyag nem alkalmazható.
b) Új építés és épület-felújítás esetén tetőszerkezet héjalására hullámpala, fém hullám- és trapézlemez, továbbá műanyag hullámlemez nem alkalmazható.
c) Az épület terepcsatlakozása illeszkedjen a terepadottságokhoz.
(3) Konténerház, lakókocsi és sátor nem helyezhető el, kivéve a felvonulási építmény, a 14 napnál nem hosszabb ideig működő ideiglenes építmény, valamint a rendezvények keretében kihelyezett építmény.”

10. §
A Rendelet 17. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A helyi védelemben részesülő területek követelményei
a) Vezeték nélküli szolgáltatás antennatartó szerkezetei újonnan nem helyezhetők el.
b) Új hálózati rendszer kialakítása elsősorban a föld alatt vezetett közművezetékekkel történhet. Meglévő felszíni hálózat oszlopaira szerelt hálózat korszerűsítése, cseréje csak kötelező szakmai konzultáció során kiadott hozzájárulás esetén lehetséges.”

11. §
(1) A Rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) a homlokzat meghatározó elemeit – elsősorban bádogos, lakatos szerkezetek, vakolat díszek, tetőforma, tetőfedés anyaga -, eredeti formáját”
(2) A Rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az építmény utcai homlokzatának, tetőfedésének felújítását, színezését több tulajdonos esetén is egységesen, egy időben kell elvégezni.”

12. §
A Rendelet 20. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) csak a főépítész által jóváhagyott típusterv szerinti közművelődési hirdetőoszlopon - meglévő hirdetőoszlopok kivételével -, citylighton, útbaigazító táblarendszeren vagy utasvárón lehet reklámot elhelyezni,”

13. §
A Rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Cégér konzolos kialakítással, maximum 70 cm vízszintes irányú vetülettel és maximum 70 cm magas függőleges felülettel helyezhető el.”

14. §
(1) A Rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények és műtárgyak elhelyezésekor azokon a területeken, amelyek nem állnak helyi területi védelem alatt
a) új antenna kizárólag a már meglévő antenna tartószerkezetére szerelhető fel,
b) új bekötővezeték csak földkábellel csatlakozhat a gerinchálózathoz, meglévő tartószerkezeten lévő bekötővezetékek korszerűsítése, cseréje csak kötelező szakmai konzultáció során kiadott hozzájárulás esetén lehetséges,
c) a légvezetékek oszlopai megtarthatók, felújítás esetén földkábeles hálózatra kell kiváltani,
d) új hálózati rendszer kialakítása elsősorban a föld alatt vezetett közművezetékekkel történhet, föld feletti új hálózat kiépítése pedig csak indokolt esetben, kötelező szakmai konzultáció során kiadott hozzájárulás esetén lehetséges.”
(2) A Rendelet 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Óvárosi és történeti karakteren belül az épület közterület felőli homlokzatát megváltoztató zavaró létesítményt - elsősorban gépészeti berendezéseket, szellőző- és klímaberendezést, táblás napelemet, szerelt égéstermék elvezetőt, közmű-csatlakozási berendezést, antennát - utcafronti homlokzatra nem lehet elhelyezni.”

15. §
A Rendelet 26. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület építéséhez kapcsolódik, a helyi területi védelem alatt álló és a településképi szempontból meghatározó területeken.”

16. §
A Rendelet 30. § (2) bekezdés a)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„ a) a négy rendeltetési egységet elérő épület esetében a homlokzat utólagos hőszigetelése, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat utólagos megváltoztatása és a tetőhéjazat cseréje, valamint közterületről látható homlokzaton napenergia-kollektor, szellőző- és klímaberendezés elhelyezése,
b) helyi védettségű területi érték területén valamennyi épület esetében a homlokzati nyílászárók cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása, a homlokzat utólagos megváltoztatása és a tetőhéjazat cseréje,
c) helyi egyedi védelem alatt lévő épület homlokzati felújítása, színezése, a homlokzat utólagos megváltoztatása, valamint nyílászáróinak és a tetőhéjazat cseréje, valamint közterületről látható homlokzaton napenergia-kollektor, szellőző- és klímaberendezés elhelyezése,
d) helyi védettségű területi érték területén lévő épület közterületről látható homlokzatán előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, napenergia-kollektor, szellőző- és klímaberendezés elhelyezése,”

17. §
A Rendelet VIII. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„VIII. fejezet
A településképi kötelezés és a településkép-védelmi bírság

32. §
(1) Amennyiben a polgármester az e rendeletben meghatározott településképi követelmények megsértése miatt településképi kötelezési eljárást folytat le, szükség esetén az érintett ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi, egyidejűleg az ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezi.
(2) A településkép-védelmi bírság felső határa
a) bejelentési kötelezettség elmulasztása ellenére történő megvalósítás esetén természetes személy esetén 200.000,- forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 300.000,- forint,
b) bejelentési eljárás során, amennyiben a polgármester tiltó határozata ellenére a bejelentett tevékenységet megkezdték vagy megvalósították természetes személy esetén 500.000,- forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 1.000.000,- forint,
c) nem a településképi bejelentés során kiadott határozatban megfelelően valósították meg természetes személy esetén 300.000,- forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 500.000,- forint.”18. §
(1) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

19. §
A Rendelet 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Helyi egyedi védelem alatt álló építményt, építményrészt elbontani nem lehet.”

20. §
A Rendelet 14. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az építmények közterületről látszó homlokzatán parabola antenna nem helyezhető el, építmények közterületről látszó homlokzatán és tetején klímaberendezés, mesterséges szellőztetés és égéstermék-kivezetés berendezései a tetőkémény kivételével, egységei és szerelvényei takarás nélkül nem helyezhetők el.
(6) Könnyűszerkezetes, mobil- és gerendaház fő rendeltetési egységként nem építhető.”

21. §
A Rendelet 15. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) Az építmények közterületről látszó homlokzatán parabola antenna nem helyezhető el. Az építmények közterületről látszó homlokzatán és tetején klímaberendezés, mesterséges szellőztetés és égéstermék-kivezetés berendezései, - a tetőkémény kivételével - egységei és szerelvényei takarás nélkül nem helyezhetők el.”

22. §
(1) A Rendelet 17. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az új épületek tömegarányait, fő méreteit a környezetében lévő épületekhez harmonikusan illeszkedve, azok homlokzatszélességét, gerinc- és párkánymagasságát, tetőformáját, anyaghasználatát figyelembe véve kell meghatározni.”
(2) A Rendelet 17. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közterületről látható homlokzat átszínezését és felújítását a teljes homlokzaton, a tetőhéjazat cseréjét pedig a közterületről látható teljes tetőfelületen egy ütemben kell végezni.”

23. §
(1) A Rendelet 18. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az épületeket úgy lehet bővíteni, átalakítani, felújítani, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe előnytelenül ne változzon és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.”
(2) A Rendelet 18. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Helyi egyedi védelem alatt álló épület közterületről látszó homlokzatán parabola antenna nem helyezhető el, építmény közterületről látszó homlokzatán, tetején klímaberendezés, a mesterséges szellőztetés és az égéstermék-kivezetés berendezései a tetőkémény kivételével, egységei és szerelvényei takarás nélkül nem helyezhetők el.”

24. §
A Rendelet 25. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Magastetős épület esetén a táblás napelemeket, napkollektorokat napelemes cserép kivételével a tető lejtésével párhuzamosan úgy kell elhelyezni, hogy
a) azok a tető széleinek, gerincének szélső 60 cm-es sávjába ne nyúljanak bele,
b) széleik igazodjanak egymáshoz és a tetősík ablakokhoz,
c) sorolva, lépcsőztetés nélkül téglalap alakú felületet képezzenek.
(7) Településképi szempontból meghatározó területeken, valamint helyileg védett területen táblás napelemeket önállóan elhelyezni nem lehet, azok csak meglévő vagy új építmények tetőszerkezetén helyezhetők el.”

25. §
A Rendelet 31. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A bejelentéshez az elbíráláshoz szükséges tervdokumentációt papíralapon, vagy digitális adathordozón kell mellékelni. A dokumentációnak a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott munkarészeket, valamint – a bejelentés tárgyának megfelelően – a következőket kell tartalmaznia:
a) a tevékenység miatt történő változást bemutató tervet (meglévő- tervezett állapot),
b) közterületi elhelyezés esetén M=1:500 méretarányú - indokolt esetben a közműszolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett – helyszínrajzot,
c) reklám homlokzati felületen történő elhelyezése esetén az egész homlokzati felület bemutatását,
d) a homlokzatot vagy a közterületről látható felületek változtatását bemutató látványtervet, fotómontázst.”

26. §
A Rendelet 31. § (6) bekezdésében a „A (6) bekezdés” szövegrész helyébe az „Az (5) bekezdés” szöveg lép.

27. §
(1) Hatályát veszti a Rendelet 22. § (2) és (5) bekezdése, valamint 30. § (3) bekezdése.

28. §
(1) Hatályát veszti a Rendelet 20. § (4) bekezdésében és a 26. § (2) bekezdésében a „:” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 30. § (2) bekezdésében az „az alábbi esetekben:” szövegrész.

29. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester1. melléklet a 23/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata
Kőszeg Város Polgármestere
9730 Kőszeg Jurisics tér 8.

KÉRELEM TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

I. Kérelmező (építtető) neve, (szervezet neve, képviselője):

………………………………………………………………………………………………..

II. Kérelmező (építtető) címe/székhelye, telefonszáma, e-mail címe:

…………………………………………………………………………………………………
III. A tervezett építési tevékenység helye:

………………………………………………………………………………………………….
IV. Az érintett telek helyrajzi száma:

……………......................................................................................................................
V. A tervezett építési munka rövid leírása:


………………………………………………………………………………………………….
VI. Nyilatkozat arról, hogy a településképi véleményezési eljárás lefolytatására Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. (XII. 22.) a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletének 28. §-a szerint melyek azok az építmények, amelyek építésre, bővítésére településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásaihoz szükség van:

a) Közösségi, kereskedelmi szolgáltató, ipari rendeltetést magába foglaló épület.
b) Helyi védett épület
c) Kettőnél több rendeltetési egységet tartalmazó épület
d) Egy telken több főépület elhelyezése esetén
e) Közterületről látható homlokzat átalakítása esetén a településképi szempontból meghatározó területen.

VII. A véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt az alábbi műszaki tartalommal kell benyújtani:
a) helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség le határolása,
b) a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti- műszaki tervet,
c) településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is)
d) reklámhordozók ábrázolása,
e) rendeltetés meghatározása, valamint
f) a településképi követelményeknek való megfelelésről szóló rövid műszaki leírást.

Kőszeg, ……………………………….

………………………………………………
Kérelmező (építtető) aláírása”

2. melléklet a 23/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata
Kőszeg Város Polgármestere
9730 Kőszeg Jurisics tér 8.

T E L E P Ü L É S K É P I B E J E L E N T É S

I. Bejelentő neve (szervezet neve, képviselője):

…………………………………………………………………………………………………

II. Bejelentő lakcíme (szervezet esetén székhely):

………………………………………………………………………………………………….

III. Bejelentő elérhetősége: levelezési címe, telefonos elérhetősége, elektronikus címe:
…………………………………………………………………………………………………

IV. Bejelentéssel érintett építési tevékenység vagy reklámelhelyezés

−helye:…………………………………………………………………………………………

− telek helyrajzi száma: …………………...

V. Településképi bejelentési eljárás megjelölése (aláhúzandó):
- bejelentéshez kötött építési tevékenység
- reklámelhelyezés

VI. Bejelentéssel érintett építési tevékenység vagy reklámelhelyezés rövid leírása:

………………………………………………………………………………………………….

VII. A bejelentéssel érintett építési tevékenység elvégzésének vagy reklámozás megvalósításának tervezett időtartama:

…………………………………………………………………………………………………
VIII. A bejelentési eljáráshoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt az alábbi műszaki tartalommal kell benyújtani:
a) helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal,
b) településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),
c) reklámelhelyezés ábrázolása,
d) rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról.

Kőszeg, …………………..

…………..……………………..
bejelentő aláírása „