18/2020. (V. 30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében és a 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ingatlanhasználó a közterületi házhoz menő lomtalanítás keretébe tartozó – kizárólag - lomhulladékot a szolgáltató által megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljára, amelyet a közszolgáltató évente legalább egy alkalommal ingyenesen szállít el a közterületről.”

2.§

A Rendelet 10. §-a és 11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatáshoz rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, űrtartalmát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a szolgáltató és a megrendelő közt létrejött szerződésben állapítják meg a felek.

(2) Alkalmazható szabvány szerinti edények:
a) 60 liter űrtartalmú edény,
b) 80 liter űrtartalmú edény,
c) 120 liter űrtartalmú edény,
d) 240 liter űrtartalmú edény,
e) 1100 liter űrtartalmú edény,
f) alkalmi többlet hulladék gyűjtésére rendszeresített 120 liter űrtartalmú, a szolgáltató emblémájával ellátott zsák.

(3) A gyűjtőedényzetet az igénybevevők – választásuk szerint – maguk szerezhetik be, vagy bérelhetik a szolgáltatótól. A bérbe vett gyűjtőedények pótlásáról, cseréjéről, javításáról – a szerződésben foglalt megállapodás szerint – a szolgáltató köteles gondoskodni.

(4) A hulladék ürítésének gyakorisága az egyedi szerződésekben meghatározottak szerint, de minimum heti egy alkalommal.

11. § (1) A hulladékgyűjtő edényzet mérete természetes személy ingatlanhasználó számára családi házban háztartásonként
a) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó esetében 60 liter, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja,
b) 2 fő esetében legalább 80 liter,
c) 3 vagy több fő esetében legalább 120 liter.
(2) A hulladékgyűjtő edényzet előírt mérete többlakásos lakóházakban, társasházakban, szövetkezeti házakban lakásonként számítva:
a) heti egyszeri szállítás esetén legalább az (1) bekezdés a)-c) pontoknak megfelelő edényzet
b) heti kétszeri szállítás esetén legalább az a) pont szerinti méret fele.

(3) A hulladékgyűjtő edényzet minimális mérete nem természetes személy ingatlanhasználó esetén legalább 120 liter.
(4) Többlakásos lakóház, társasház, szövetkezeti ház esetében a közös képviselőn keresztül kell a települési hulladék gyűjtésére és ártalmatlanítás céljából történő elszállításra vonatkozó szerződést megkötni. Közös képviselő hiányában meghatalmazott lakó útján keresztül kell a szerződést megkötni. Ebben az esetben megkötött megállapodás melléklete a lakások lakószámának kimutatása, amelyet a szolgáltató köteles minden évben az önkormányzat részére bocsájtani.
(5) Amennyiben az ingatlanhasználó által a közszolgáltatónak átadott települési szilárd hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. számlázásának alapját képező gyűjtőedényzet űrtartalmát, úgy a közszolgáltató jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú gyűjtőedényzet beszerzésére felhívni az ingatlanhasználót határidő megjelölésével.”

3.§

Hatályát veszti a Rendelet 5. § (3) és 13. § (4) bekezdése.

4.§

Ez a rendelet 2020. június 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester