24/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2020. évi költségvetését
2 685 553 774 Ft költségvetési bevétellel
3 906 366 387 Ft költségvetési kiadással
1 220 812 613 Ft hiánnyal
34 526 720 Ft finanszírozási kiadással
1 255 339 333 Ft belső finanszírozási bevétellel
0 Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások áht-n belülről 1 359 560 223 Ft
 közhatalmi bevételek 408 218 155 Ft
 működési bevételek 195 267 953 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 4 450 000 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 967 496 331 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 612 807 794 Ft
 Felhalmozási bevételek 92 529 500 Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 720 149 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 718 057 443 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 685 553 774 Ft
Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 799 908 756 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 152 551 581 Ft
 a dologi jellegű kiadások 1 279 683 796 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 32 000 000 Ft
 egyéb működési célú kiadások 78 048 756 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 2 342 192 889 Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 1 478 539 642 Ft
 felújítások 64 235 702 Ft
 egyéb felhalmozási célú kiadások 21 398 154 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 1 564 173 498 Ft


Költségvetési kiadások összesen: 3 906 366 387 Ft

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 374 696 558 Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 846 116 055 Ft

Költségvetési egyenleg: - 1 220 812 613 Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2019. évi maradvány 371 560 845 Ft
 fejlesztési célú 2019. évi maradvány 883 778 488 Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 1 255 339 333 Ft


Külső finanszírozás kiadásai
 Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 34 526 720 Ft

Finanszírozási kiadások összesen: - 34 526 720 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege
(bevételek és kiadások különbözete): 1 220 812 613 Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”

3. §


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.4. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2020. szeptember 3.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)