8/2021. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében és 23. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Polgármestere a következőket rendeli el:


1. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása


1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásr.) 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § (1) Lakáscsere a bérlő kérelmére a korábbi lakásbérleti jogviszony Ltv. 23. § (3) bekezdése szerinti megszüntetése mellett engedélyezhető.
(2) A lakáscsere iránti kérelmet indokolni kell, meg kell jelölni és igazolni kell minden olyan lényeges körülményt, melynek az elbírálásánál jelentősége van.
(3) A cserélő fél tényleges körülményeit az Igazgatási Osztály környezettanulmány útján vizsgálhatja. A lakáscsere iránti kérelem elbírálásánál a 3. § (4)-(5) bekezdését alkalmazni kell.
(4) A döntésben meg kell határozni a bérbeadás módját, időtartamát, valamint az egyéb feltételeket, különösen a tartozás kiegyenlítésére és a felújításra vonatkozó kitételeket.”


2. §

Hatályát veszti a Lakásr. a 2. § (1) és (3) bekezdésében, a 3. § (1)-(2) és (7) bekezdésében az „és Építéshatósági” szövegrész.


2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása


3. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. melléklete a következő 26. ponttal egészül ki:

„26. Dönt az önkormányzati lakás bérleti jogának cseréjéről.”


4. §

Hatályát veszti az SZMSZ 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja.3. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester