10/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 92. § (2) bekezdés f) pontjában és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szr.) 5/E. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5/E. § (1) Az 5/A. § (1) bekezdésében foglaltakon túl évente egy alkalommal a gyermek 18 éves koráig gyermekenként 15.000,- Ft települési támogatás adható az 5. § (2) bekezdés bf)-bj) és c) pontja alapján, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 420 %-át.
(2) A támogatás igényléséhez a gyermekkel kapcsolatos kiadást számlával kell igazolni.”

2. §

(1) Az Szr. 5/C. §-ban a „két alkalommal” szövegrész helyébe a „három alkalommal” szöveg lép.
(2) Az Szr. 5/D. § (4) bekezdésében a „264.300,- Ft (ÁFA-val)” szövegrész helyébe a „267.500,- Ft (ÁFA-val)” szöveg lép.
(3) Az Szr. 16. § (5) bekezdésében a „140,- Ft/ellátási nap” szövegrész helyébe a „70,- Ft/ ellátási nap” szöveg lép.

3. §

Az Szr. 1. melléklet 4.1. és 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.1. A támogatást az alábbi lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásra kérem (pl. villanyáram, gázfogyasztás, távhőszolgáltatás, lakbér):
…………………………………………………
4.2. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős (feltöltős) gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék
működik – nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó)
Amennyiben igen, kérjük nevezze meg a szolgáltatót: ………………………….”

4. §

Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester