11/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII.2.) Kormányrendelet 1. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48.§-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) következő 2. §-sal egészül ki:

„2.§ Kőszeg és Környéke - Vaskeresztes és Környéke Hegyközsége által Kőszeg közigazgatási területén nyilvántartott külterületi és zártkerti ingatlanokon kizárólag a szőlőműveléssel foglalkozók számára, az ott keletkező szőlő nyesedékre vonatkozóan, a szőlőt érintő fitoplazmás betegség terjedésének megakadályozása érdekében engedélyezett az égetés hétfőn, 7.00-19.00 óra között szélcsendes időben, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez történő írásbeli bejelentése alapján.2. §

Hatályát veszti az ÖR. 2. §-a.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon lép hatályba.
Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester