12/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) „A közterületek bontása, és bontás utáni helyreállítása” alcíme helyébe a következő alcím lép:

„A közterületek bontása és bontás utáni helyreállítása

36. §

(1) A közterületet felbontani, bontás céljára igénybe venni, csak a kezelő hozzájárulásának – továbbiakban: bontási engedély – birtokában és az abban előírtak szerint szabad, kivéve, ha az élet- és vagyonvédelem, vagy halasztást nem tűrő hiba elhárítása érdekében azonnali bontás szükséges. Azonnali bontás szükségessége esetében a bontást 24 órán belül, munkaszüneti napon az azt követő első munkanapon írásban be kell jelenteni. A bejelentésben közölni kell a helyreállítás várható időpontját, és mellékelni kell a hely beazonosíthatóságára vonatkozó dokumentumokat.
(2) A bontási engedély iránti kérelmet a közterület bontáshoz az igénybevétel előtt a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon kell megkérni. Amennyiben a bontást a 40. § (4) bekezdés alapján kizárólag a Kőszegi Városüzemeltető Kft., vagy annak megbízott alvállalkozója végzi, úgy a kérelemhez csatolni kell a helyreállításra vonatkozó megállapodás másolatát.
(3) A közút, közterület bontás céljából történő igénybevételéért az igénybevett napok és az igénybevett területek alapján a 12. mellékletében megállapított díjat kell fizetni, melynek mértéke nem lehet kevesebb, mint 5000,- Ft. A befolyt díjak az Önkormányzat költségvetésében az út, járda, híd, csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása költségvetési sorára kerülnek. Nem kell díjfizetési kötelezettséget megállapítani a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások és az Önkormányzat finanszírozásában megvalósuló beruházások esetén.
(4) November 15. és február 28. közötti időszakban közterület felbontása csak tartós fagypont feletti hőmérséklet esetén engedélyezhető. Az engedély kiadása előtt a közútkezelő mérlegeli a bontás szükségességét, és körülményeit.
(5) Amennyiben az igénybevevő olyan mértékű közterület-bontáshoz kér hozzájárulást, amely munkát valamely ok miatt szakaszolni kell, a hozzájárulást szakaszolva kell megadni.
(6) Indokolt esetben a hozzájárulásban két határidőt kell megállapítani, az ideiglenes helyreállítás és a végleges helyreállítás határidejét.
(7) A város lakott területén bontási munkálatok 2000 órától reggel 0600 óráig nem végezhetők. Kivételek azok a rendkívüli munkák, amelyek végzését közérdekből a nappali órákig elhalasztani nem lehet.

37. §

(1) A 13. melléklet szerinti közterületeken útburkolat, parkoló, járda, kerékpárút és zöldfelület bontása esetén az igénybevevő óvadék nyújtására köteles, amelynek összegéről a polgármester a Kőszegi Városüzemeltető Kft. vezetője javaslatának ismeretében dönt. Az óvadék befizetéséig bontási engedély nem adható.
(2) Amennyiben az igénybevevő a munkálatok befejezését követő 30 napon belül az érintett területet eredeti állapotban helyreállítja, az Önkormányzat az óvadék összegét – kamat felszámítása nélkül – a sikeres műszaki átadást követő 5 munkanapon belül visszafizeti.
(3) Ha a kérelmező a helyreállítási munkálatok iránti kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy nem az engedélyben előírtaknak megfelelően történik a helyreállítás, az Önkormányzat jogosult az igénybevevő által befizetett óvadék terhére a helyreállítási munkálatokat elvégezni. Ez esetben az igénybevevő az óvadék összegéből a helyreállítási munkák költségeivel csökkentett összegre jogosult. Amennyiben az óvadék nem teljes mértékben fedezi a helyreállítás költségét, úgy az Önkormányzat a többletköltség megtérítését érvényesítheti az igénvbevővel szemben.
(4) Az Önkormányzat finanszírozásában megvalósuló beruházások esetén óvadékot nem kell megállapítani.

38. §

(1) Új építésű vagy teljes pályaszerkezetében felújított út, járda, kerékpárút esetén annak műszaki átadásától számított 10 éven belül burkolatot felbontani kizárólag üzemzavar elhárítása céljából, valamint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetén külön megállapodás alapján lehet. A szabvány szerinti tömörítés érdekében teljes talajcsere alkalmazása szükséges.
(2) Új burkolattal ellátott út, járda, kerékpárút elkészültétől számított 5 éven belül burkolatot felbontani kizárólag üzemzavar elhárítása céljából, valamint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetén külön megállapodás alapján lehet. A szabvány szerinti tömörítés érdekében teljes talajcsere alkalmazása szükséges.
(3) Amennyiben a (1)-(2) bekezdésben, valamint a 13. mellékletben szereplő közterületek felbontásának szükségességét előidéző helyzet kezelésére más műszaki megoldás nincs, úgy az igénylőnek a közterület helyreállítására vonatkozóan megállapodást kell kötnie a bontási engedély kiadása előtt az Önkormányzattal.

39. §

Újabb bontási engedély kiadását meg kell tagadni, ha az engedélyes, vagy a kivitelező a közút kezelője részéről felszólítást kapott valamely korábbi, vagy jelenleg folyamatban lévő munkája helyreállítására, ismételt helyreállítására, javítására, a munkaterület biztosítására vagy egyéb hiányosságának pótlására vonatkozóan, mindaddig, míg a felszólításban előírtakat maradéktalanul nem teljesíti, és erről a közútkezelő igazolást nem állít ki.
40. §

(1) A közterület bontását és helyreállítását csak a hozzájárulásban meghatározott, és – mélyépítő, közműépítő - jogosultsággal rendelkező kivitelező végezheti, aki a földvisszatöltéstől a burkolatépítésig teljes körű felelősséggel tartozik.
(2) A helyreállítást a felbontottal legalább azonos teherbírású és minőségű pályaszerkezet építésével kell végezni. Ennek során a forgalmi terhelésnek megfelelő pályaszerkezetet kell kiépíteni, amelynek előírását a közútkezelő a vonatkozó műszaki előírás alapján minden esetben tételesen írja ki. A közutak, gyalogjárdák, kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak nyomvonalas helyreállítását rétegenként szélesedő átlapolással kell elvégezni. A 13. melléklet szerinti kiemelt közterületeken aszfalt burkolat esetén a kopóréteget a bontás szélétől annak teljes hosszában, mindkét irányba 3-3 méter szélesen kell felmarni és egységesen aszfalttal helyreállítani.
(3) A 13. melléklet szerinti közterületeken a téli hónapokban üzemzavar elhárítás érdekében végzett közműépítés esetén a szabvány szerinti tömörítés biztosítása érdekében minden esetben teljes talajcserét kell alkalmazni. Az így visszatöltött munkaárokra ideiglenes burkolatot kell elhelyezni, amelyet a végleges helyreállításig rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
(4) Térkő, bazalt kis és nagykockakő, egyéb kőburkolat, terraway burkolat bontása esetén kizárólag a Kőszegi Városüzemeltető Kft., vagy annak megbízott alvállalkozója végezheti a végleges helyreállítást, amelyről külön megállapodást kell kötni az igénylőnek a Kőszegi Városüzemeltető Kft-vel.
(5) Amennyiben egy adott ingatlan közmű bekötővezeték létesítése, rekonstrukciója nem egy időben valósul meg, ezért a közterület és burkolatai többszöri megbontásra kerülnek, legfeljebb 6 hónapon belül ideiglenes helyreállítás szükséges, a végleges helyreállítást pedig a két szélső nyomvonal között és azokon túl 3-3 méterrel egységes kopóréteggel kell elvégezni.”


2. §

A Rendelet a 12. és 13. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet 2021. április 1. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester