21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) A kérelmező köteles saját maga és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, továbbá azokat igazolni.
(2) A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (2)-(6) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.
(3) A vagyon meghatározásánál az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni.
(4) Ha a kérelmező saját maga és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nem közöl valós adatot vagy a szociális hatáskört gyakorló szervet egyéb módon megtéveszti, úgy az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.
(5) A hozzátartozó meghatározásánál a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában foglaltakat kell alkalmazni.
(6) Ha a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó, jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból
a) csökkentheti vagy elengedheti, ha a megtérítésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, egyedülélő esetén 200%-át,
b) részletekben fizettetheti meg.

II. fejezet
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

1. Eljárási szabályok

2. §

(1) Az ellátások iránti kérelmet a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán (a továbbiakban: Igazgatási Osztály) kell benyújtani.
(2) Az ellátások folyósítása a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Pénzügyi Osztály) feladatkörébe tartozik.

2. Települési támogatás

3. §

Települési támogatásban részesíthetőek azok a személyek, akik
a) önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni,
b) alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen
ba) betegséghez,
bb) halálesethez,
bc) elemi kár elhárításához,
bd) tüzelő vásárlásához,
be) közüzemi díjak kifizetéséhez,
bf) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
bg) iskoláztatáshoz,
bh) a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
bi) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,
bj) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez
kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre szorulnak,
c) a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.


3. Általános települési támogatás

4. §

(1) Általános települési támogatás a 3. § a) és b) pontja alapján évente legfeljebb négy alkalommal adható.
(2) Általános települési támogatás akkor adható, ha
a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át;
b) egyedülálló esetén a havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át;
c) egyedülélő esetén a havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350%-át;
d) a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át
nem haladja meg.
(3) Az általános települési támogatás összege alkalmanként nem haladhatja meg a 8.000 Ft-ot.

5. §

A 4. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően általános települési támogatás évente egy alkalommal – a 3. § b) pontjában meghatározott kiadások miatt, annak igazolásával – 30.000 Ft összeghatárig adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 420%-át.

4. Gyógyszertámogatás

6. §

(1) A gyógyszerkiadások és gyógyászati segédeszköz megvásárlásával kapcsolatos kiadások viseléséhez évente három alkalommal részesíthető települési támogatásban az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 420%-át. A gyógyszertámogatás összege alkalmanként nem lehet magasabb 10.000 Ft-nál.
(2) A gyógyszertámogatás igényléséhez a kiadást számlával kell igazolni.

5. Gyermek jogán adható támogatás

7. §

(1) A gyermek 18 éves koráig gyermekenként 15.000 Ft települési támogatás adható a 3. § bf)-bj) és c) pontja alapján, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 420%-át.
(2) A támogatás igényléséhez a gyermekkel kapcsolatos kiadást számlával kell igazolni.

6. Gyermekek gyógyszertámogatása

8. §

(1) A gyermek 18 éves koráig települési támogatás adható a gyermek gyógyászati segédeszközeinek (a továbbiakban: eszköz) megvásárlásához, az eszköz értékének maximum 80%-áig, de legfeljebb gyermekenként évente 30.000 Ft összeghatárig.
(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás akkor adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350%-át, továbbá a házi gyermekorvos vagy szakorvos az eszköz szükségességét és a kérelmező annak megvásárlását a gyermek nevére kiállított számlával igazolja.

7. Rendkívüli települési támogatás

9. §

(1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azt, aki hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott. A rendkívüli települési támogatás legkisebb összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének
a) 15%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át, de nem haladja meg annak 350%-át,
b) 20%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át, de nem haladja meg annak 300%-át,
c) 25%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át, de nem haladja meg annak 250%-át,
d) 30%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, de nem haladja meg annak 200%-át,
e) 31%-100%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át.
(2) Amennyiben a hamvak temetőben való eltemetése nem történik meg, úgy az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege az (1) bekezdés szerint megállapított összeg 50%-a.
(3) A rendkívüli települési támogatást a temetés napját, a (2) bekezdés szerinti települési támogatást a hamvasztás napját követő kettő hónapon belül kell benyújtani.
(4) A jegyző minden év február 5-ig köteles kimutatást kérni a helyi temetést bonyolító vállalkozóktól a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek összegéről, melynek alapján a képviselő-testület megállapítja a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét. A helyben szokásos legolcsóbb temetés 267.500 Ft (ÁFA-val).

III. fejezet
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

8. Eljárási szabályok

10. §

(1) Az ellátások iránti kérelmet az Igazgatási Osztályon kell benyújtani.
(2) Az ellátások folyósítása a Pénzügyi Osztály feladatkörébe tartozik.

9. Települési támogatás

11. §

(1) Az általános és a rendkívüli települési támogatás természetben is nyújtható.
(2) Természetben nyújtható a
a) gyermekétkeztetési támogatás,
b) lakásfenntartási támogatás,
c) szociális tűzifa támogatás.

10. Gyermekétkeztetési támogatás

12. §

A 4. § (2) bekezdésében foglalt jövedelemhatárok szerint a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez a bölcsődében és a nevelési-oktatási intézményekben ellátottak részére támogatás nyújtható. A támogatás az intézmény gyermekvédelmi felelősének javaslata alapján tanévre történik, összege nem lehet magasabb 30.000 Ft-nál. A támogatás időarányos elosztását biztosítani kell, és a hátralék kifizetésére is felhasználható.

11. Lakásfenntartási támogatás

13. §

(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás nyújtható (a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás). A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, havi rendszerességgel adott természetbeni hozzájárulás. Lakásfenntartási támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez vagy a közös költséghez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás annak a személynek nyújtható, akinek
a) a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át;
b) egyszemélyes háztartás esetén a havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350%-át
nem haladja meg és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(3) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(4) Ha a háztartás
a) (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(5) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(6) A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 550 Ft. Ha az elismert havi költség összege változik, a változás időpontjától a lakásfenntartási támogatást az új összegnek megfelelően kell folyósítani.
(7) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(8) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, de nem lehet kevesebb, mint 3.500 Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(9) A (8) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítás a következő módon történik:


ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
(10) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(11) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A lakásfenntartási támogatás megállapításához – az 1. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl –
a) a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozat,
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása,
c) az Szt. 18. § l) pontja szerinti adat megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása vagy másolatának csatolása
szükséges.
(12) A lakásfenntartási támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani a szolgáltató részére. A kérelmezőt a lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.
(13) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.
(14) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára eső támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.
(15) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme megváltozik, azt köteles 15 napon belül bejelenteni.

12. Szociális tűzifa támogatás

14. §

(1) Természetbeni juttatásként szociális tűzifa támogatás állapítható meg a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. adatszolgáltatása alapján kiírt pályázat útján.
(2) Szociális tűzifa támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére fűtési időszakonként legfeljebb két alkalommal állapítható meg. Egy háztartás alkalmanként 2 m3 tűzifában részesülhet. A támogatás a rendelkezésre álló tűzifamennyiség erejéig állapítható meg.

13. Köztemetés

15. §

Az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettség esetében a polgármester a megtérítés és a kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból
a) csökkentheti vagy elengedheti, ha a megtérítésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, egyedülélő esetén 200%-át és vagyonnal nem rendelkezik,
b) maximum 12 havi részletben fizettetheti meg.


IV. fejezet
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

14. Az ellátások formái

16. §

(1) Az önkormányzat az Szt. alapján az alábbi ellátási formákat biztosítja:
a) Alapszolgáltatások
aa) étkeztetés,
ab) házi segítségnyújtás,
ac) családsegítés,
ad) nappali ellátás (Idősek Klubja, Nappali Melegedő).
b) Szakosított ellátások
ba) ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Idősek Otthona),
bb) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (Hajléktalanok Átmeneti Szállása).
(2) Az ellátások iránti kérelmet a szolgáltatást nyújtó intézménybe kell benyújtani, azokról az intézmény vezetője dönt.
(3) Étkeztetés, házi segítségnyújtás, Idősek Klubja, Idősek Otthona, továbbá – amennyiben az ellátás időtartama a 30 napot meghaladja – a Hajléktalanok Átmeneti Szállása ellátási formák igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével a megállapodást az intézmény vezetője köteles megkötni.
(4) Az ellátott az intézmény – fenntartó által jóváhagyott – házirendjét köteles betartani.
(5) A panasztevő az általa sérelmesnek vélt intézkedés esetén -- az Szt. szerinti jogorvoslati lehetőségen kívül -- 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.

15. Étkeztetés

17. §
(1) Az önkormányzat az Szt. 62. §-a szerinti étkeztetést a szociálisan rászorultaknak, illetve eltartottjaiknak feladat-ellátási szerződés alapján a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó által fenntartott Sartoris Szeretetszolgálat útján biztosítja.
(2) Szociálisan rászorult az, aki
a) 70 év feletti,
b) mozgásában korlátozott,
c) akut vagy krónikus megbetegedésben szenved,
d) szenvedély- vagy pszichiátriai beteg,
e) fogyatékos,
f) hajléktalan.
(3) A (2) bekezdés b)-e) pontja szerinti rászorultságot háziorvosi, illetve kezelő orvosi igazolással kell igazolni, az érvényességi idő feltüntetésével.
(4) A (2) bekezdésben felsorolt szociálisan rászorultakon kívül étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki olyan rendkívüli élethelyzetbe került, ami miatt átmeneti vagy tartós jelleggel nem képes az étkezést más módon biztosítani.
(5) Az intézményvezető egymást követő két alkalommal megtagadhatja az étel kiadását, további esetben megszüntetheti az ellátást, ha az ellátásra jogosult
a) az együttélés alapvető szabályait nem tartja be, a közösségre nézve agresszív, fenyegető magatartást tanúsít,
b) a közegészségügyi-, járványügyi szabályokat nem tartja be.
(6) A (5) bekezdésben foglaltakról az intézményvezetőnek jegyzőkönyvet kell készíteni.

16. Házi segítségnyújtás

18. §

(1) Az önkormányzat az Szt. 63. §-a szerinti házi segítségnyújtást feladat-ellátási szerződés alapján a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó által fenntartott Sartoris Szeretetszolgálat útján biztosítja.
(2) A házi segítségnyújtásban részesülő jogosult az egyéni szükséglet szerinti gondozásra.
(3) A házi segítségnyújtást az intézményvezető két alkalommal megtagadhatja, további esetben a jogviszonyt megszüntetheti, ha a segítségnyújtást kérő a szociális gondozót munkájában akadályozza (a lakásba felhívás ellenére sem engedi be, a gondozó testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít).
(4) A (3) bekezdésben foglaltakról az intézményvezetőnek jegyzőkönyvet kell készíteni.

17. Családsegítés

19. §

Az önkormányzat az Szt. 64. §-a szerinti családsegítést a Kőszegi Szociális Gondozási Központ útján biztosítja.

18. Idősek Klubja

20. §

(1) Az önkormányzat az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személyek nappali ellátását a Kőszegi Szociális Gondozási Központ részeként működő Idősek Klubja (Kőszeg, Dózsa Gy. u. 24. és Horvátzsidány, Fő u. 6.) útján biztosítja.
(2) Az Idősek Klubja biztosítja
a) a Kőszegi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásainak igénybevételét,
b) a részvételi lehetőséget a klub rendezvényein,
c) az életvitelhez szükséges segítséget.
(3) Az Idősek Klubja szolgáltatásait az intézményvezető két alkalommal megtagadhatja, további esetben a jogviszonyt megszünteti, ha az ellátott
a) a közösségre nézve agresszív, fenyegető magatartást tanúsít, vagy ittas állapotban van;
b) a közösség sérelmére szabálysértést vagy bűncselekményt követett el,
c) alapvető közegészségügyi- járványügyi szabályokat nem tart be.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakról az intézményvezetőnek jegyzőkönyvet kell készíteni.
(5) A kőszegi Idősek Klubjában az intézményi térítési díj 70 Ft/ellátási nap, a horvátzsidányi Idősek Klubjában az intézményi térítési díj 0 Ft/ellátási nap.
(6) Az ellátásért személyi térítési díjat nem kell fizetni.

19. Nappali melegedő

21. §

(1) Az önkormányzat az Szt. 65/F. §(1) bekezdése szerinti személyek nappali ellátását a Kőszegi Szociális Gondozási Központ részeként működő Hajléktalanok Nappali Melegedője (Kőszeg, Sáncárok u. 36.) útján biztosítja.
(2) A nappali melegedő hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő személyek részére nyújt nappali ellátást. Az ellátás keretében
a) idényjelleggel (november 1-től április 30-ig) és helyben fogyasztással egy tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik a szociális étkeztetést nem tudják igénybe venni,
b) lehetőséget nyújt a napközbeni idő kulturált eltöltésére,
c) tisztálkodási, mosási lehetőséget biztosít,
d) szociális ügyekben eligazít, segítséget nyújt, tanácsot ad.
(3) A nappali melegedő szolgáltatásait az intézményvezető megtagadhatja, további esetben a jogviszonyt megszünteti, ha az ellátott
a) a közösségre nézve agresszív, fenyegető magatartást tanúsít, vagy bódult állapotban van,
b) a közösség sérelmére szabálysértést vagy bűncselekményt követett el,
c) alapvető közegészségügyi- járványügyi szabályokat nem tart be.
(4) Az ellátás megtagadásáról az intézményvezetőnek jegyzőkönyvet kell készíteni.

20. Idősek Otthona

22. §

(1) Az önkormányzat a Szt. 68. §-a szerinti ellátást ápolást, gondozást nyújtó intézményként, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ részeként működő Idősek Otthona (Kőszeg, Dózsa Gy. u. 24.) útján biztosítja.
(2) Az Idősek Otthona intézményi térítési díja
a) intézményi étkezéssel 3.670 Ft/ellátási nap,
b) intézményi étkezés nélkül 2.810 Ft/ellátási nap.
(3) Az Idősek Otthonában az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át.
(4) A személyi térítési díjat a beköltözés napjától havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az intézménybe.

21. Hajléktalanok Átmeneti Szállása

23. §

(1) Az önkormányzat a Szt. 80. § (1) bekezdés szerinti ellátást, a hajléktalan személyek átmeneti elhelyezését nyújtó intézményként, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ részeként működő Hajléktalanok Átmeneti Szállása (Kőszeg, Sáncárok u. 36.) útján biztosítja.
(2) Az átmeneti szállás szolgáltatásait az intézményvezető megtagadhatja, további esetben a jogviszonyt megszünteti, ha az ellátott
a) a közösségre nézve agresszív, fenyegető magatartást tanúsít, vagy ittas állapotban van,
b) a közösség sérelmére szabálysértést vagy bűncselekményt követett el,
c) az alapvető közegészségügyi- járványügyi szabályokat nem tartja be.
(3) Az ellátás megtagadásáról az intézményvezetőnek jegyzőkönyvet kell készíteni.
(4) A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán az intézményi térítési díj 1.000 Ft/nap.
(5) A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán az ellátásért fizetendő személyi térítési díj, amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem
a) nem haladja meg a 30.000 Ft-ot:
aa) május 1-október 31. között 200 Ft/fő/nap,
ab) november 1-április 30. között 250 Ft/fő/nap.
b) meghaladja a 30.000 Ft-ot:
ba) május 1-október 31. között a havi jövedelem 25%-a,
bb) november 1-április 30. között a havi jövedelem 30%-a.
(6) A szolgáltatás első 30 napja térítésmentesen vehető igénybe. Ezt követően havonta előre 30 napi térítési díjat kell befizetni az intézménynek. Amennyiben a befizetett személyi térítési díj összege magasabb, mint az utólag igénybe vett gondozási napok száma, úgy a felek elszámolnak egymással és a térítési díj különbözete visszajár az ellátottnak.

22. A térítési díjak felülvizsgálata

24. §

(1) Az intézményi térítési díjakat a képviselő-testület az intézményvezető javaslata alapján minden év február 28-áig felülvizsgálja és azokat a helyben szokásos módon kihirdeti. Ezt követően az intézményi térítési díjak év közben csak egy alkalommal – a szolgáltatási önköltség korrigálása esetén – módosítóak, amennyiben ezt tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
(2) A személyi térítési díjakat az intézményvezető a személyes gondoskodás körében tartozó ellátások esetén március 31-ig, illetve az (1) bekezdésben foglalt módosítás esetén haladéktalanul felülvizsgálja.
(3) A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díjakat április 1-jétől, illetve módosítás esetén a rendelet hatálybalépésének napjától lehet első ízben alkalmazni.

23. A térítési díjak behajtása

25. §

(1) Ha a térítési díj fizetésére kötelezettnek díjhátraléka van, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével írásban fizetésre szólítja fel.
(2) Ha az érintett a felszólításnak sem tesz eleget, úgy a hátralékot az intézményvezető a jogszabály szerint nyilvántartásba veszi és értesíti róla a fenntartót.
(3) A fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díjhátralék behajtásáról a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.


V. fejezet
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

26. §

Az önkormányzat a szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítésére, az abban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai: az önkormányzat, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Római Katolikus Plébánia, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.

VI. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. §

Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

28. §

(1) A kérelmező családja részére nyújtható általános települési támogatások 2021. évi számát csökkenteni kell a 2021. évben a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szir.) 5/A.-5/B. §-a alapján megállapított települési támogatások számával.
(2) A kérelmező családja részére nyújtható gyógyszertámogatások 2021. évi számát csökkenteni kell a 2021. évben a Szir. 5/C. §-a alapján megállapított települési támogatások számával.
(3) A kérelmező családja részére nyújtható gyermek jogán adható támogatások 2021. évi számát csökkenteni kell a 2021. évben a Szir. 5/E. §-a alapján megállapított települési támogatások számával.
(4) A kérelmező családja részére nyújtható gyermekek gyógyszertámogatásának 2021. évi számát csökkenteni kell a 2021. évben a Szir. 5/F. §-a alapján megállapított települési támogatások számával.
(5) E rendelet lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell a Szir. 8/B. §-a alapján megállapított támogatásokra.

29. §

Hatályát veszti a Szir.

Básthy Béla s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)