22/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X.3.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) a 2. melléklet „A” táblázatának megjelölése 1., a „B” táblázat megjelölése 2. pontra módosul.
2. §

A Rendelet 42.§-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
(4) A K-T/3 övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság általánosan 4,5 m az
alábbiak kivételével:
a) ravatalozó rendeltetésű épület(ek) épületmagassága 6,0 m,
b) vertikális építmények - harangláb, kereszt stb. - épületmagassága 12,0 m.
(5) A K-T/3 övezetben, a Lóránt Gyula utcai oldalon lévő kerítés mellett háromszintes növényállomány telepítése szükséges.
3.§

A Rendelet 2. mellékletének a beépítésre szánt területek építési övezeti előírásait szabályozó 1. pontja a következő 213.a sorral egészül ki:
"
213.a K-T/3 SZ HÉSZ 42.§ (4) szerint 5 40 OTÉK szerint - 5000

4.§

A Rendelet 1. mellékletének 1-es tervlapja, 2-es tervlapja, 4-es tervlapja, 5-ös tervlapja, 7-es tervlapja, 8-as tervlapja, 11-es tervlapja, 12-es tervlapja,15-ös tervlapja, 16-os tervlapja, 17-es tervlapja, 19-es tervlapja, 21-es tervlapja, 22-es tervlapja e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester

(A módosított szabályozási tervlapokat lsd. a letölthető formátumban.)