23/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szr.) II. fejezete a következő 7/A. alcímmel egészül ki:

„7/A. Téli települési támogatás

9/A. § (1) Egy alkalommal 25.500 Ft téli települési támogatásban részesül az a személy, akinek a családja 2021. január 1. és 2021. október 24. között a 4-8. § alapján, vagy akinek a háztartása 2021 szeptemberében a 13. § alapján települési támogatásban részesült.
(2) A téli települési támogatás csak egy jogcímen állapítható meg a családban vagy a háztartásban a legutolsó települési támogatás iránti kérelmet benyújtó személy részére. A támogatás megállapítására hivatalból kerül sor. A támogatások folyósítása 2021. december 31-ig postai úton vagy banki átutalással történik.
(3) Nem állapítható meg téli települési támogatás azon személy részére, akinek a családjában vagy háztartásában lévő személlyel szemben a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett települési támogatás megtérítése elrendelésre került és ennek Kőszeg Város Önkormányzata részére 2021. október 24-ig nem vagy csak részben tett eleget.”


2. §

Hatályát veszti az Szr. 7/A. alcíme.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. január 2-án hatályát veszti.
(2) A 2. § 2022. január 1-jén lép hatályba.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester