26/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2021. évi költségvetését
3 209 832 351 Ft költségvetési bevétellel
7 798 890 489 Ft költségvetési kiadással
4 589 058 138 Ft hiánnyal
40 477 592 Ft finanszírozási kiadással
4 629 535 730 Ft belső finanszírozási bevétellel
0 Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások áht-n belülről 1 484 719 365 Ft
 közhatalmi bevételek 406 650 000 Ft
 működési bevételek 253 322 881 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 3 150 000 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 2 147 842 246 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 957 103 768 Ft
 Felhalmozási bevételek 91 600 000 Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 286 337 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 1 061 990 105 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 3 209 832 351 Ft

Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 902 901 731 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 155 355 997 Ft
 a dologi jellegű kiadások 1 700 693 470 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 30 550 000 Ft
 egyéb működési célú kiadások 241 046 724 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 3 030 547 922 Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 2 883 529 136 Ft
 felújítások 1 835 405 131 Ft
 egyéb felhalmozási célú kiadások 49 408 300 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 4 768 342 567 Ft


Költségvetési kiadások összesen: 7 798 890 489 Ft

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 882 705 676 Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 3 706 352 462 Ft

Költségvetési egyenleg: - 4 589 058 138 Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2020. évi maradvány 828 194 667 Ft
 fejlesztési célú 2020. évi maradvány 3 801 341 063 Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 4 629 535 730 Ft


Külső finanszírozás kiadásai
 Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 40 477 592 Ft

Finanszírozási kiadások összesen: - 40 477 592 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege
(bevételek és kiadások különbözete): 4 589 058 138 Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”

3. §


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)