13/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a települési adóról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő hatállyal települési adót vezet be.

2. Az adókötelezettség

2. §

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén elhelyezett, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és tárolására szolgáló egyedi szennyvíztároló, ideértve a zárt és a nem zárt szennyvíztárolót (a továbbiakban: műtárgy) is.
(2) Nem terheli adófizetési kötelezettség azon műtárgyat, ahol az elhelyezésére szolgáló ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nincs rákötve.
(3) Nem terheli adófizetési kötelezettség a helyi vízgazdálkodási hatósági engedéllyel rendelkező egyedi szennyvíztisztító berendezést.

3. Az adó alanya

3. §

(1) A települési adó alanya az, aki a naptári év első napján annak az ingatlannak a tulajdonosa, ahol a műtárgy található.
(2) A települési adónak nem alanya az állam, az önkormányzat, a szervezet, továbbá – e minőségére tekintettel – a vállalkozó.
(3) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
(4) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

4. Az adó alapja és mértéke

4. §

(1) Az adó alapja az ingatlanon található adóköteles műtárgyak darabszáma.
(2) Az adó mértéke 180.000 Ft/db/év.

5. Az adókedvezmény

5. §

(1) 86 % adókedvezményben részesül az az adóalany, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott közszolgáltató által az adóévre kibocsátott számlával igazolja, hogy az adóévben az éves vízfogyasztása legalább 60%-ának megfelelő háztartási szennyvizet a közszolgáltatóval elszállíttatott az ingatlanról. Az éves vízfogyasztás csökkenthető a locsolási célú vízhasználat elkülönített mérés alapján történő elszámolásával, melyet az adóalany köteles igazolni.
(2) 86 % adókedvezményben részesül az, akinek az ingatlanán az éves vízfogyasztása nem érte el az 1 m3-t és ezt a közműves ivóvíz közszolgáltatást nyújtó által kibocsátott okirattal igazolja.

6. Az adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése

6. §

(1) Az adókötelezettség a műtárgy telepítését követő év első napján keletkezik.
(2) Az adókötelezettség a műtárgy elhelyezését szolgáló ingatlan közcsatornára történő rákötése, továbbá az ingatlanon helyi vízgazdálkodási hatósági engedéllyel rendelkező egyedi szennyvíztisztító berendezés jogerős használatba vétele hónapjának utolsó napján szűnik meg.
(3) Az adóalany minden adókötelezettséget érintő változást 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóság részére bejelenteni.

7. Eljárási szabályok

7. §

(1) Az adóalany az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül köteles az 1. melléklet szerinti nyomtatványon adatbejelentést tenni. Az adóalany 2023. évben január 31-ig köteles az 1. melléklet szerinti nyomtatványon adatbejelentést tenni.
(2) Nem kell újabb adatbejelentést tenni mindaddig, amíg adókötelezettséget érintő változás nem következik be.

8. §

Az 5. § szerinti adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha az adóalany a tárgyévet követő év február 15-ig a 2. mellékelt szerinti nyomtatványon adóbevallást nyújt be és mellékletként csatolja a számlákat, igazolásokat.


9. §

(1) Az adóhatóság a települési adót az adóalany adatbejelentése, adóbevallása alapján kivetéssel állapítja meg.
(2) Az adóalany tárgyév március 15-ig köteles 25.200 Ft-ot adóelőlegként megfizetni.
(3) A települési adót az önkormányzat települési adó beszedési számlájára tárgyévet követő év március 15-ig kell megfizetni.

8. Adatkezelés

10. §

Az önkormányzati adóhatóság adóellenőrzés céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján nyilvántartja és kezeli
a) a közműves ivóvíz közszolgáltatást igénybe vevők adatait, valamint az igénybevétel helyének adatait a Vasivíz Zrt., továbbá
b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezését biztosító közszolgáltatást igénybe vevők adatait, valamint az elszállított háztartási szennyvíz keletkezési helyének adatait a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közszolgáltató
adatszolgáltatása alapján.

9. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester