1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az 5.§ (4) bekezdés tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés h) pontjában, a 12.§ (2) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226.§ (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testületére és annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára és az önkormányzat intézményeire terjed ki, meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, figyelemmel az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, valamint a 2024. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, pénzügyi bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőrzések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege és finanszírozásának módja
2. § A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2024. évi költségvetését
a) 2 970 915 943 Ft költségvetési bevétellel,
b) 4 436 598 173 Ft költségvetési kiadással,
c) 1 465 682 230 Ft hiánnyal,
d) 47 658 482 Ft finanszírozási kiadással,
e) 1 513 340 712 Ft belső finanszírozási bevétellel,
f) 0 Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása
3. § (1) A képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételeket 2 808 329 255 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 746 161 077 Ft,
b) közhatalmi bevételek 759 470 914 Ft,
c) működési bevételek 302 647 264 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszköz 50 000 Ft.
(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 162 586 688 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 16 205 836 Ft,
b) felhalmozási bevételek 146 017 672 Ft,
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 363 180 Ft.
(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 3 229 195 457 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a személyi jellegű kiadások 1 341 819 990 Ft,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 196 800 174 Ft,
c) a dologi jellegű kiadások 1 509 272 558 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 27 700 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások 153 602 735 Ft.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú kiadásokat 1 207 402 716 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) beruházások 1 095 201 212 Ft,
b) felújítások 43 362 324 Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 68 839 180 Ft.
(5) A képviselő-testület a költségvetési egyenlegét –1 465 682 230 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) működési bevételek és kiadások egyenlege –420 866 202 Ft,
b) felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege –1 044 816 028 Ft.
(6) A képviselő-testület a finanszírozási egyenlegét 1 513 340 712 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) belső finanszírozás bevételei
aa) működési célú 2023. évi pénzmaradvány: 407 107 012 Ft
ab) fejlesztési célú 2023. évi pénzmaradvány 1 106 233 700 Ft
b) külső finanszírozás bevételei
ba) működési célú hitelfelvétel 0 Ft
bb) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft
c) külső finanszírozás kiadásai
ca) fejlesztési hitelek törlesztése 0 Ft
cb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 47 658 482 Ft.
(7) Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
(8) Az (1)-(6) bekezdésben megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(9) A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.
4. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A költségvetési szervek vezetői felelősek saját költségvetésükért és a költségvetési rendeletben foglaltak megtartásáért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.
(2) A feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a jóváhagyott kiemelt előirányzatokat betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
5. § (1) Az önkormányzat nevében hitel felvételéről, a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről, az önkormányzat részesedésként kimutatott értékpapírjainak értékesítéséről, vagy ilyen értékpapírok vásárlásáról a képviselő-testület jogosult dönteni, az elfogadott feltételekkel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészített hitelszerződés, valamint értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
(2) A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdésében meghatározott forrásfelhasználás mértékét 0 Ft-ban határozza meg.
6. § (1) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A rendelet 5. mellékletében felsorolt beruházások felhasználási kötöttséggel járó előirányzatként kezelendőek. Egyúttal az intézményvezetői hatáskörben kezdeményezett felújítási, fejlesztési kiadás céljára történő átcsoportosítás és teljesítés kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével történhet.
(3) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja.
(4) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület az első negyedév kivételével legalább negyedévenként, szeptember 15-ig, november 30-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt. A költségvetési szerv költségvetési beszámolóját a tárgyévet követően legkésőbb február 28-ig megküldi az irányító szerv részére.
(5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv előirányzatainak változtatását a szerv vezetője kezdeményezi a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szervnél. A változtatás végrehajtásához az irányító szerv egyetértése szükséges.
(6) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. A költségvetési szerv a kiadási kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatokat megváltoztathatja, kivéve a szolgáltatási díjak csökkentését. A költségvetési szerv a bevételi kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatait megváltoztathatja.
(7) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között előirányzat átcsoportosítást csak a képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre.
(8) Az intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj, ügyeleti díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézményvezető köteles a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési, ügyeleti díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető analitikus nyilvántartást kialakítani, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.
(9) A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a feladatellátás zavartalanságát szolgáló többletmunka jogszabály szerinti formában történő elismerésére fordítható.
7. § Az önkormányzat által az államháztartás alrendszerein kívülre nyújtott támogatások esetében nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt korlátozás alá esik.
8. § Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételként jelentkező forrásokat, és feladat elmaradásból eredő előirányzat maradványt elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradás pótlására, illetve a működési hitel visszafizetésére kell fordítani.
9. § (1) Az önkormányzat a maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a maradvány felhasználását korlátozhatja.
10. § A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet.
11. § (1) Az év közben megjelenő, előre nem tervezhető pályázatokhoz előírt saját erő biztosítása céljából - amennyiben az a költségvetési szerv saját költségvetéséből nem biztosítható - a költségvetési szerv vezetője köteles a pályázatot benyújtás előtt a képviselő-testület elé jóváhagyásra előterjeszteni.
(2) Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos előirányzat-módosítást a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításban szerepeltetni kell.
(3) A képviselő-testület elrendeli, hogy azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy egészében átvett pénzeszköz (kivéve pályázatok), csak abban az esetben indítható, ha a költségvetési elszámolási számlára ezen összegek befizetésre kerültek.
(4) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.
(5) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
12. § (1) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(2) A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143.§ (2) bekezdése alapján nyújtott bankszámlahozzájárulás 1 000 Ft/hó/fő, azaz 12 000 Ft/év/fő, amelyet a tárgyév március 31-éig folyószámlára utalással kell biztosítani.
(3) A hivatal, továbbá az önkormányzat költségvetési szervei dolgozóinak lakásépítési és -vásárlási támogatására fordítható keretösszeg 2024. évben az előző években odaítélt támogatások törlesztőrészleteiből visszafolyt összeg lehet.
(4) A városrehabilitációs támogatásra fordítható keretösszeget 2024. évben a rendelet nem tartalmaz.
13. § Önkormányzati beruházás csak a beszerzési szabályzat figyelembevételével, és a képviselő-testület jóváhagyásával indítható. Beruházási kiadásoknál az előirányzatot várhatóan meghaladó teljesítésről a képviselő-testületet a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell.
5. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester

(A rendelet mellékleteit lsd. a letölthető formátumban.)