2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szr.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Általános települési támogatás akkor adható, ha
a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 480%-át;
b) egyedülálló esetén a havi jövedelem a szociális vetítési alap 480%-át;
c) egyedülélő esetén a havi jövedelem a szociális vetítési alap 530%-át;
d) a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 510%-át
nem haladja meg.”

2.§

Az Szr. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ A 4. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően általános települési támogatás évente - a 3. § b) pontjában meghatározott kiadások miatt, annak igazolásával – 50.000 Ft összeghatárig adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 570%-át. Az 50.000, - Ft összeghatárig rendelkezésre álló keretből a támogatás legfeljebb három részletben is kérelmezhető.”


3.§

Az Szr. 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyermek 18 éves koráig gyermekenként 20.000 Ft települési támogatás adható a 3. § bf)-bj) és c) pontja alapján, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 570%-át.”

4.§

Az Szr. 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azt, aki hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott. A rendkívüli települési támogatás legkisebb összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének
a) 30%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a szociális vetítési alap 500%-át, de nem haladja meg annak 650%-át,
b) 40%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a szociális vetítési alap 400%-át, de nem haladja meg annak 500%-át,
c) 41%-100%-a, amennyiben a kérelmező családjában amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 400%-át.”

5.§

Az Szr. 11. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. Önkormányzati bérlakások lakbéréhez nyújtható támogatás
13.§ (1) Az önkormányzati bérlakások lakbéréhez és közös költségének viseléséhez havi rendszerességgel települési támogatás nyújtható (a továbbiakban: önkormányzati bérlakások lakbéréhez nyújtható támogatás). A támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott önkormányzati bérlakás lakbérének viseléséhez vagy közös költségéhez havi rendszerességgel adott természetbeni hozzájárulás. Az önkormányzati bérlakások lakbéréhez nyújtható támogatás kizárólag az önkormányzati bérlakásban élők részére a lakbérköltséghez és közös költséghez nyújtható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás annak a személynek nyújtható, akinek
a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 510%-át;
b) egyszemélyes háztartás esetén a havi jövedelem a szociális vetítési alap 530%-át
nem haladja meg és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
(3) Az önkormányzati bérlakások lakbéréhez nyújtható támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 1000 Ft.
(4) Az önkormányzati bérlakások lakbéréhez nyújtható támogatás esetében az elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(5) A támogatás egy hónapra jutó összege a (3) bekezdés szerinti lakásfenntartás elismert havi költségének 15 %-a. A támogatás mértéke legalább 5.300.- Ft/hó, legfeljebb azonban 10.000, -Ft/hó. A támogatás havi összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(6) Az önkormányzati bérlakások lakbéréhez nyújtható támogatást egy évre kell megállapítani. A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(7) A támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A lakásfenntartási támogatás megállapításához – az 1. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl
a) a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozat,
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása,
c) az Szt. 18. § l) pontja szerinti adat megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása vagy másolatának csatolása
d) önkormányzati bérlakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés másolatának csatolása
szükséges.
(8) A támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani a Városgondnokság részére. A kérelmezőt a lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.
(9) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.
(10) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára eső támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.
(11) Ha a támogatásban részesülő személy lakcíme megváltozik, azt köteles 15 napon belül bejelenteni.
(12) Aki önkormányzati bérlakások lakbéréhez nyújtható támogatásban részesül nem jogosult lakásfenntartási támogatásra.”

6. §

Az Szr. 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettség esetében a megtérítés és a kamat összege - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból
a) csökkenthető vagy elengedhető, ha a megtérítésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 150%-át, egyedülélő esetén 200%-át és vagyonnal nem rendelkezik,
b) maximum 12 havi részletben fizettethető meg.”

7.§

Az Szr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
8.§

Az Szr. II. fejezete a következő 7/A. alcímmel egészül ki:

„7/A Lakásfenntartási támogatás
9/A.§ (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás nyújtható (a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás). A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, havi rendszerességgel adott pénzbeli hozzájárulás. Lakásfenntartási támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez és a nem önkormányzati bérlakások albérleti díjához vagy a közös költséghez nyújtható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás annak a személynek nyújtható, akinek
a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 510%-át;
b) egyszemélyes háztartás esetén a havi jövedelem a szociális vetítési alap 530%-át
nem haladja meg és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
(3) A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 1000 Ft.
(4) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(5) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a (3) bekezdés szerinti lakásfenntartás elismert havi költségének 15 %-a. A támogatás mértéke legalább 5.300.- Ft/hó, legfeljebb azonban 10.000, -Ft/hó. A támogatás havi összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(6) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(7) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A lakásfenntartási támogatás megállapításához – az 1. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl
a) a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozat,
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása,
c) az Szt. 18. § l) pontja szerinti adat megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása vagy másolatának csatolása
szükséges.
(8) A lakásfenntartási támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell biztosítani elsősorban a kérelmező folyószámlájára történő utalással. A kérelmezőt a lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.
(9) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára eső támogatást teljes összegben kell biztosítani, de a támogatás továbbiakban meg kell szüntetni.
(10) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme megváltozik, azt köteles 15 napon belül bejelenteni.
(11) Aki lakásfenntartási támogatásban részesül,nem jogosult önkormányzati bérlakások lakbéréhez nyújtható támogatásra.”

9.§

(1)Az Szr. 6. § (1) bekezdésében és a 8.§ (2) bekezdésében a „480%-át” szövegrész helyébe a „570%-át” szöveg lép.
(2)Az Szr. 9.§ (4) bekezdésében a „308.305 Ft” szövegrész helyébe a „342.432 Ft” szöveg lép.
(3)Az Szr. 11.§ (2) bekezdés b) pontjában a „lakásfenntartási támogatás” szövegrész helyébe az „önkormányzati bérlakások lakbéréhez nyújtható támogatás” szöveg lép.

10.§

Hatályát veszti az Szr. 3. melléklete.

11.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 5.§-t és a 8. §-t 2024. március 1-től kell alkalmazni.

Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)