4/2024. (III. 29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. I.) önkormányzati rendelet és a települési adóról szóló 13/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A helyi adókról szóló
35/2012. (XII. I.) önkormányzati rendelet módosítása

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. I.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Adórendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2.§

Az Adórendelet V. fejezete a következő 10/B.§-sal egészül ki:
„10/B.§ A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) meghatározott adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolni kell. Munkavégzés miatt igénybevett adómentesség esetén a nyilvántartás mellé csatolni kell a munkáltató igazolását, mely tartalmazza a Htv.-ben meghatározott adómentesség feltételeit – a vállalkozó neve, székhelye, adószáma és a munkavégzés helye -, ennek hiányában az adót meg kell fizetni.”

3.§

(1) Az Adórendelet 7.§ aa) és ab) pontjában az „adó alapja” szövegrész helyébe az „adótárgy alapterülete” szöveg lép.
(2) Az Adórendelet 10/A.§ (1) bekezdésében az „A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 34.§ (1) bekezdése alapján adóbeszedésre kötelezett” szövegrész helyébe az „A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény hatálya alá nem tartozó szálláshely-szolgáltató” szöveg lép.
(3) Az Adórendelet 10/A.§ (8) bekezdésében a „2003. évi XCII. tv. 47.§ (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „2017. évi CL. törvény 78.§-ában” szöveg lép.

4.§

Hatályát veszti az Adórendelet 4.§ (3) bekezdése, az 5/A.§ (4) bekezdése, a 6.§ (4) bekezdése, valamint a 10/A.§ (6) bekezdése.


2. A települési adóról szóló
13/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

5.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési adóról szóló 13/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Nem terheli adófizetési kötelezettség azon műtárgyat, ahol az elhelyezésére szolgáló ingatlan közcsatornára van kötve.
(3) Nem terheli adófizetési kötelezettség azon műtárgyat, ahol az elhelyezésére szolgáló ingatlan a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nincs rákötve és utána talajterhelési díjfizetési kötelezettség áll fenn.”

6.§

A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) 86 % adókedvezményben részesül az az adóalany, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott közszolgáltató által kiállított számlával igazolja, hogy a Vasivíz Zrt. által kibocsátott, az éves fogyasztási időszakra vonatkozó vízfogyasztás elszámolt mennyiség legalább 60%-ának megfelelő háztartási szennyvizet a közszolgáltatóval elszállíttatott az ingatlanról. Az éves vízfogyasztás csökkenthető a locsolási célú vízhasználat elkülönített mérés alapján történő elszámolásával, melyet az adóalany köteles igazolni.”

7.§

A Rendelet 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.§ Az 5.§ szerinti adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha az adóalany a tárgyévet követő év augusztus 31-ig a 2. melléklet szerinti nyomtatványon adóbevallást nyújt be és mellékletként csatolja a számlákat és a Vasivíz Zrt. által kibocsátott, az éves fogyasztási időszakra vonatkozó vízfogyasztás elszámolt mennyiségének igazolását, valamint ezen időszakra vonatkozóan a háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló, a közszolgáltató által kiállított igazoltást.”


8.§

A Rendelet 2.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nem terheli adófizetési kötelezettség a helyi vízgazdálkodási hatósági engedéllyel rendelkező egyedi szennyvíztisztító berendezést.”

9.§

(1) A Rendelet 5.§ (2) bekezdésében a „az 1 m3-t” szövegrész helyébe az „a 3 m3” szöveg lép.
(2) A Rendelet 9. § (3) bekezdésében a „március 15-ig” szövegrész helyébe a „szeptember 30-ig” szöveg lép.

3. Záró rendelkezés

10.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester