Jegyzőkönyv: 2015. Július 21., Kedd, 08:30 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Ipari Park cím pályázat körüli esetleges szabálytalanságok kivizsgálása
2. - Egy mappában rendkívüli képviselő-testületi ülés 2015. 07. 21.
730-12/2015. szám.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. július 21-én, 8.30 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli, nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Huber László polgármester, Básthy Béla alpolgármester,
Kiss Péter, Kiss Zoltán, Sas Norbert, Rába Kálmán és Tóth Gábor képviselő (7 fő).

Igazoltan van távol:
Kapy Ferenc, Keszei Balázs, Plechl Tibor és Terplán Zoltán képviselő (4 fő).

Tanácskozási joggal van jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző, dr. Nagy Edina aljegyző, Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, Pócza Zoltán a művelődési központ igazgatója, Révész József a városi múzeum igazgatója, Janzsó Tamás a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója valamint dr. Méri Sándor könyvvizsgáló.

Huber László köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy 7 képviselő van jelen, tehát az ülés határozatképes. Elmondja, hogy az ülés összehívására három képviselő, Rába Kálmán, Tóth Gábor és Plechl Tibor kezdeményezésére került sor.
Tóth Gábor ismerteti, hogy Plechl Tibor külföldön tartózkodik, nem tud jelen lenni az ülésen.

Huber László kéri a képviselőket, hogy az írásban kiküldött napirendi pont mellé – sürgősséggel – vegyék még fel a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt-vel kötendő megállapodás megkötése c. előterjesztést is.

A polgármester a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatát a képviselők 5 igen szavazattal és 2 nem szavazattal elfogadják.

Ezt követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 nem szavazattal az alábbi napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:

1. Az Ipari Park cím pályázat körüli esetleges szabálytalanságok kivizsgálása.
Előterjesztő: Tóth Gábor és Rába Kálmán önkormányzati képviselők.

2. Megállapodás kötése a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt-vel.
Előterjesztő: Huber László polgármester


Az 1. napirendi pont tárgyalása:

Az Ipari Park cím pályázat körüli esetleges sza-bálytalanságok kivizsgálásáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Huber László felkéri Tóth Gábor és Rába Kálmán képviselőket előterjesztésük ismertetésére.

Tóth Gábor elmondja, hogy levelükben július 23-ára kérték a rendkívüli testületi ülés összehívását, hogy Plechl Tibor képviselő is jelen lehessen. Közösen készítették az előterjesztést azért, mert a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt-vel ipari park és inkubátorház létrehozására köttetett eredeti szerződésben foglaltak nem teljesültek, ennek ellenére az önkormányzat a szerződésben foglalt vállalkozói díjat kifizette. Mindezek miatt vizsgálat lefolytatását tartják szükségesnek, ezen túl kérik, hogy a jegyző úr adja át a hivatali belső vizsgálat eredményét is. Meg kell bízni egy önkormányzati ügyekben jártas jogi képviselőt a vizsgáló bizottság munkájának segítésére, hiszen a képviselőknek nincs jogi végzettsége. Tudomásuk van arról, hogy a Vas Megyei Rendőrkapitányság nyomozást folytat. Kérik, hogy a képviselő-testület fogadja el a határozati javaslatot.

Huber László elmondja, hogy a kezdeményezéstől számított 8 napon belül kell összehívni a képviselő-testületi ülést. Több képviselőnek és a jegyző úrnak is a mai nap volt a legalkalmasabb az ülés megtartására, hiszen többen is szabadságukat töltik, erre is tekintettel kellett lenni. Kapy Ferenc, Keszei Balázs és Terplán Zoltán szintén külföldön tartózkodnak és 23-án sem tudtak volna jelen lenni.
Meglátása szerint a határozati javaslat okafogyottá vált, hiszen rendőrségi vizsgálat van folyamatban e témában. A vizsgálat eredményére majd tekintettel kell lenni. Ezen túl belső vizsgálat is folyik annak megállapítására, hogy mi vezetett oda, hogy még nem sikerült megszerezni az ipari park címet.
A másik probléma inkább morális, hiszen a képviselő urak amint megtudták ezeket a kételyeket (a júniusi bizottsági üléseken) – konkrét információk megléte nélkül – rövid időn belül feljelentést tettek a rendőrségen, nem is próbálták tisztázni a kérdést, nem vették figyelembe, hogy ilyen hírekkel nemcsak a polgármestert, a város vezetést, hanem egész Kőszeget lejáratják. A média természetesen azonnal „felkapta” az ügyet. Úgy érzi, hogy az ő személyes tisztessége is meg lett tépázva, pedig nem követett el bűncselekményt sem akkor, sem máskor. Permanensen folyik egy városvezetés ellenes hangulatkeltés, amely megjelenik mindenféle médiában. A képviselő urak úgy gondolták, hogy politikai érdekeiket szolgálják ezek a hírek. Ez az ügy nemcsak neki, egész Kőszegnek ártott. Felszólítja a képviselőket, hogy tartózkodjanak ettől a magatartástól, mert nem vezet semmi jóra a város megítélésében.

Tóth Gábor kiemeli: azért kérték 23-ára a rendkívüli ülés összehívását, mert a képviselő-testületi ülések általános időpontja a csütörtöki nap. Örül, hogy ennyi képviselő megjelent ezen a rendkívüli ülésen és határozatképes a képviselő-testület, annak ellenére, hogy nem volt semmilyen egyeztetés sem e-mailben, sem telefonon az időpontot illetően. A rendőrségi vizsgálatnak nincs köze ehhez az előterjesztéshez és a határozati javaslathoz. Ismeretlen tettes ellen, hűtlen kezelés miatt folyik az eljárás. Ennek lesz egy eredménye, a jegyző úr pedig a hivatalban folytat vizsgálatot, ami nem nyilvános. Senki nincsen nevesítve. A polgármester úr aláírta a szerződés teljesítését. Közérdekű kérdéseket tettek fel a hivatalnak, melyre választ kaptak. Sem a rendőrség nyomozása, sem a belső vizsgálat érdemben nem befolyásolja a mostani kezdeményezésüket. A sürgősséggel most beterjesztett megállapodás-tervezettel próbálják helyrehozni a hibákat, amit már 2014-ben meg kellett volna tenni.

Rába Kálmán úgy véli, hogy szerencsére Magyarországon nincs diktatúra, de látható, hogy a polgármester urat delegáló párt szeretné meghatározni, hogy ki mit mondhat, mit beszélhet. Ő azt gondolja, hogy ha valaki szabálytalanságot érez, azt joga van a helyi médiával tudatni. Nem ő fordult az országos médiához. Viszont kötelességének érezte, hogy az Összefogás Kőszegért Egyesület kérésére aláírja ezt a nyilatkozatot, mert ezt kell tenni, ha olyan bármilyen szabálytalanság, bűncselekmény gyanúja felmerül, ami a várost hátrányosan érinti. Ezt nem úgy kell felfogni, hogy „szegény Kőszeget megint lejáratják”. Ezért nem kell megsértődni: bizonyítani kell, hogy nem történt mulasztás. Ő ezért támogatta a testületi ülés összehívását.

Básthy Béla „méltányolja” Rába Kálmán magatartását. Mindenki tudja, hogy rendőrségi ügy van folyamatban és ennek a politikai babérját a képviselő úr szeretné learatni. Erről szól a történet. Ő azzal teljes mértékig egyetért, hogy ha egy képviselő megbizonyosodik valami mulasztásról, akkor annak joga és kötelessége feljelentést tenni. Viszont amikor a képviselők ezt a problémát észrevételezték, akkor lett volna értelme vizsgálóbizottságot létrehozni. Utána el lehetett volna dönteni, hogy tesznek-e feljelentést, avagy nem. Arra való a vizsgáló bizottság, hogy tisztázza a kérdéseket. Ehelyett a képviselők elmentek a rendőrségre és megtették a feljelentést. Utána elmentek a médiához és telenyilatkozták az országot. A képviselők minden információt kikértek a hivataltól. Besározás folyik a város vezetése ellen. Ebből a házból még senki nem tett nyilatkozatot ez ügyben. Mit fognak tenni a képviselők akkor, mi fog történni, ha a rendőrség azt mondja, hogy nem történt bűncselekmény? Ez nagyon súlyos, felelőtlen magatartás! Hogyan fogják helyrehozni, hogy a médián keresztül a besározás megtörtént? Ki fogja ezt jóvátenni a kőszegi polgárok felé, ha mégsem volt bűncselekmény? Mert ez a vizsgáló bizottság felállítása is a besározás egy újabb fejezete lenne – ezért nem támogatja.

Tóth Gábor sajnálatosnak tartja, hogy senki nem az alapkérdésről beszél: történt-e Kőszegen szabálytalanság, vagy sem? Nagyon jól el lehet beszélgetni arról, hogy mi történik a médiában, de neki nincs ráhatása, hogy mit hoznak le egy adott nyilatkozatból. A szerkesztői szabadság adott, azt hoznak le, amit jónak látnak. Ez a helyzet a Kőszeg és Vidéke és a Vas Népe esetében is. Az alapkérdés közben el van felejtve: történt-e Kőszegen szabálytalanság, vagy nem? Erre még senki sem adott megnyugtató választ. Ha nem történt, akkor ő természetesen azt is kommunikálni fogja, hogy a független nyomozóhatóság és a jegyző úr sem talált szabálytalanságot.

Básthy Béla szerint a képviselő úr most tökéletesen megmondta a lényeget és erről kell beszélni. Kit lehet egy ilyen ügyben vizsgálni? Az önkormányzatot vizsgálja a rendőrség, hiszen tudjuk, hol és ki írta alá a szerződést. A hivatalban lévő ügyeket pedig vizsgálja a jegyző úr. Közben feljelentették a vállalkozót is, vagyis Racker Béla jelentette fel.

Tóth Gábor kiemeli: ők a korábbi testületi döntést és annak végrehajtását szerették volna vizsgálni.

Básthy Béla emlékezetet arra, hogy a képviselők mégis a www.nyugat.hu oldalt keresték meg először. Még ezidáig nem fordult elő, hogy a Kőszeg és Vidéke újság Kőszeget lejárató cikket közölt volna. Ez egy markáns különbség. A sajtóhoz futkosnak lejáratási céllal – csalásról szólnak a hírek és hűtlen kezelésről.

Huber László igazat ad az alpolgármester úrnak, mert a feljelentés tényéről maga is a www.nyugat.hu oldaltól szerzett tudomást. Véleménye szerint ez nem is egy objektív média, ezért nem is válaszolt a megkeresésükre, a feljelentést pedig nem is ismerte.

Tóth Gábor kiemeli: nem Huber László van feljelentve, hanem az önkormányzat. Nem a polgármester úr kapta kapta a levelet, hanem az önkormányzat.

Mivel további érdemi észrevétel nem hangzik el, a polgármester lezárja a vitát. Felolvassa a határozati javaslat mindhárom pontját és jelzi, hogy mindhárom pontot külön-külön fogja szavazásra bocsátani, ugyanis ezek külön-külön is értelmezhetőek.

Ezt követően a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat pontjait.

A határozati javaslat 1. pontját 2 igen és 5 nem szavazattal elveti a képviselő-testület.

A határozati javaslat 2. pontját is 2 igen és 5 nem szavazattal elveti a képviselő-testület.
Végül a határozati javaslat 3. pontját is 2 igen és 5 nem szavazattal szintén elveti a képviselő-testület.

A szavazás után Básthy Béla felhívja a képviselők figyelmét, hogy – amint elhangzott már többször is – a hivatalban belső vizsgálat zajlik. A vizsgálat eredményéről – amit jogszabály megenged – , az betekinthető lesz, ami pedig a dolgozók személyiségi jogait sérti, az nem. Nehogy az jelenjen meg a blogokon, hogy nem engednek betekintést a vizsgálati anyagba.

Tóth Gábor kéri, hogy az alpolgármester úr a feltételezésektől tekintsen el. Básthy Béla szerint a képviselő úr is az imént feltételezésekről beszélt, ugyanezt elvárható tőle is.

Dr. Zalán Gábor ehhez hozzáfűzi: komplex vizsgálat folyik a hivatalban. Ami ebből a képviselő-testület elé tárható, azt meg fogja tenni. Már több közérdekű válaszában kitért arra, hogy az ügyirat-kezelési szabályzattal kapcsolatos vizsgálati eredményeket nyilvánosságra fogja hozni és beszámol róla a képviselő-testületnek.

Huber László jelzi, hogy július 30-án ismét rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz, több napirenddel. Akkor tájékoztatást kaphatnak a képviselők a belső vizsgálat eredményről is.
Kérdezi még Tóth Gábortól a következőket: igaz-e, hogy az Összefogás Kőszegért Egyesület lemondásra szólította fel, illetve a mandátuma visszaadására?

Tóth Gábor szerint írásos megkeresés ebben hozzá még nem érkezett, a sajtóban megjelentek pedig nem érdemlegesek.

Básthy Béla megjegyzi: ennek ellenére a képviselő úr mégis független képviselőként nyilatkozott.

Huber László kérdezi még: amennyiben a rendőrségi vizsgálat nem állapít meg jogsértést, levonja-e Tóth Gábor képviselő úr a konzekvenciát és esetleg ennek okán lemond a mandátumáról?

Tóth Gábor szerint a feljelentés gyanún alapul. Amennyiben a rendőrségi vizsgálat megállapítja, hogy nem történt bűncselekmény, el fogja fogadni és megfelelő módon fogja kommunikálni. Úgy gondolja, hogy ez semmilyen ráhatással nincs arra, hogy képviselő marad-e vagy nem. Történt egy szerződéskötés és annak voltak kötelmei és ezek nem teljesültek. Ezért történt a feljelentés. Ha nem így történt volna, nem lett volna feljelentés sem. A nyilatkozatok alapján (amit a jegyző úr és a minisztérium is tett) az derült ki, hogy nem lett beadva a pályázat. Nem érti, hogy a testület miért nem azzal foglalkozik, hogy miért nincs beadva a pályázat?

Huber László szerint ezt a képviselő úr ezt az ügyet saját maga kreálta magának. Mástól sem hangos a sajtó, hogy Kőszegen már megint mi van? Permanens lejáratás, piszkálódás és támadás folyik a városban. Ez nem viszi előbbre a dolgokat.

Tóth Gábor úgy gondolja, hogy az októberi választásokat követően adott volt a lehetőség az együttműködésre, de a polgármester úr nem élt vele.

Huber László kérdezi: lehet, hogy alpolgármesternek kellett volna jelölnöm? Vagy bizottsági elnöknek? És akkor nem lenne ilyen ügy? De ez nem így működik.

Rába Kálmán felhívja a polgármester úr figyelmét, hogy Tóth Gábort a választópolgárok küldték be a képviselő-testületbe, az Összefogás Kőszegért Egyesület jelöltjeként. Ezt a „békát le kell nyelni”, ő is mindig „lenyeli”, hogy Kőszegen mindig a FIDESZ nyeri a választásokat. Az nem volt szép a polgármester úrtól, hogy ezért Tóth Gábor mondjon le a mandátumáról.

Huber László elmondja, hogy ő 25 éve önkormányzati képviselő, mindig a konstruktivitás volt a jellemző a képviselő-testületre. Ő is ült ellenzékben (az első ciklusban a FIDESZ is ellenzékben volt), mindig is volt eltérő vélemény amit el lehetett mondani, de soha nem volt ilyen szintű lejáratás a városvezetéssel és a várossal szemben. Nem viszi előbbre az ügyeket a folyamatos fúrás. Egy csónakban evez a képviselő-testület és nem kellene széthúzni.

További észrevétel nem hangzik el, így lezárja a napirend tárgyalását.


A 2. napirendi pont tárgyalása:

Az ülés előtt ki lett osztva a képviselő-testület számára a Nemzeti Ipari Park Fejlesz-ő Zrt-vel kötendő megállapodás tervezete.

Huber László köszönti Janzsó Tamást, a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt. vezérigazgatóját. Ő kérte, hogy vegyen részt az ülésen, hiszen felmerülhetnek kérdések a megállapodással kapcsolatban. Nem bonyolult a megállapodás, első látásra megállapítható, hogy kedvező Kőszegre nézve. Ez szerint a vállalkozó – a már részére kifizetett – 5.048.250,- Ft-ot ügyvédi letétbe helyezné. Amennyiben 2015. október 15-ig a pályázat pozitív elbírálásban részesül, abban az esetben a vállalkozó felveheti a letétbe helyezett összeget. Ha a pályázat nem nyer, a pénz visszautalásra kerül önkormányzat részére. Aki azt szeretné, hogy ez az ügy végre nyugvópontra jusson, az támogassa ezt a megállapodást.

Janzsó Tamás tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Az előző napirendi ponthoz csak annyit kíván hozzáfűzni, hogy ez miatt vád érte őt is és a cégét is. 17 éve foglalkozik ipari park fejlesztésekkel, mintegy 40 ipari park jött létre a közreműködésével, és mindegyik sikeres volt, mind ellenzékben, mind kormányoldalon. Ennek nyomán több mint 3200 új munkahely létesült. A pályázati dokumentáció alapján és a hiánypótlásokat követően itt is minden feltétel adott ahhoz, hogy a város elnyerje az ipari park címet.
Szorosan kapcsolódik a témához, hogy Racker Béla becsapta feljelentésével a nyomozóhatóságot. Ő maga a tanúkihallgatása során minden dokumentumot, ügyvédi felszólításokat is becsatolt a nyomozóhatóság részére. A Zölderőmű Kft. részére készített pályázati anyagot 2008-ban, amely Alpok Ipari Park címet elnyerte. Ennek a vállalkozói díját: 10.200.000 Ft + áfa összeget a Zölderőmű Kft. a mai napig nem fizette meg. Többszöri felszólítás ellenére sem tett eleget a kft. a fizetési kötelezettségének. Utoljára 2012. április 27-én szólították fel a kft.-t a fizetésre. Majd – másokkal együtt – megindították a felszámolási eljárást a cég ellen. Ők az áfá-t befizették a díj után, tehát őket komoly kár érte.
Tehát az Alpok Ipari Park pályázati dokumentáció és megvalósíthatósági tanulmánya az ő szerzői joga, az ő tulajdona, szabadon rendelkezik vele. Úgy gondolja, hogy sikeres lesz az együttműködés Kőszeg város fejlesztése érdekében.

Tóth Gábor kérdezi Janzsó Tamástól: beadták-e az ipari park címre vonatkozó pályázatot?

Janzsó Tamás szerint ezt a nyomozóhatóság majd a tanúkihallgatások után kideríti.

Tóth Gábor ismételten megkérdezi: be lett adva a pályázat?

Janzsó Tamás szerint hiánypótlást kértek.

Tóth Gábor ezután a jegyző úrtól kérdezi: be lett adva a pályázat?

Dr. Zalán Gábor elmondja: a minisztérium főosztályvezető-helyettese leigazolta, hogy 2014. februárjában a pályázat megérkezett. Ez a dokumentum áll Kőszeg Város Önkormányzata rendelkezésére.

Janzsó Tamás nem szeretne jogászkodni, de a feljelentés miatt ő személyesen érintett ebben az ügyben ezért kártérítési pert fog indítani, ami elég nagy összegű lesz. A kollégái dolgoznak ezen az ügyön. Egy e-mail áll rendelkezésére, amelyben 2015. július 9-én tájékoztatta a Mezőgazdasági Minisztérium a képviselő urat arról, hogy benyújtott a pályázat formai okból nem volt megfelelő. Tehát a pályázat benyújtásra került. A többit majd a nyomozóhatóság kideríti.

Básthy Béla szerint nem szerencsés, ha képviselők egyszer azt emelik ki, hogy nincs jogi végzettségük, de ugyanokkor meg nyomozóhatóságot játszanak.
Véleménye szerint Kőszeg városa nincsen rossz helyzetben. A pályázatot író vállalkozás nem tűnt el, nem számolták fel, az ipari park ügye folyamatban van, nem úgy mint pld. a Sportszolgáltató Kft. vezetése, aki most egészen más, mint akivel az önkormányzat szerződést kötött. Kár nem érte az önkormányzatot. Ez egy folyamatban lévő ügy, de Tóth Gábor képviselő úr úgy tesz, mintha egy lezárt ügy lenne. Tavaly októberben nem arra esküdött fel a képviselő-testület, hogy a polgármester ellen, hanem hogy a városért dolgozik. Most azért kell tenni, hogy a város elnyerje az ipari park címet. Ha ez mégis meghiúsul, akkor sem éri a várost kár. Erről szól ez a megállapodás.

Rába Kálmán kérdezi Janzsó Tamástól: ha minden rendben zajlott, akkor miért kell letétbe helyezni a kifizetett összeget? Most tulajdonképpen a képviselők mozgolódására gyorsultak fel az események, tehát megérte. Vagy van-e a háttérben valami más is? Nem volt szerencsés a Sportszolgáltatóval való példálózás sem.

Janzsó Tamás elmondja, hogy 17 éve foglalkozik ipari park pályázatokkal, mindig tisztességesen jártak el, pedig volt időszak, amikor komoly ellenzékben voltak. E szellemben akarnak eljárni most is.

Dr. Zalán Gábor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az utóbbi időben e tárgykörben feltett minden közérdekű kérdésre megadta a választ. Janzsó úr is szembesült a média híreivel, ezért kereste meg a polgármester urat ezzel a megállapodással, mert nyilván ő is szeretné, ha le lenne zárva ez az ügy. A korábbi szerződésben Janzsó úr azt vállalta, hogy megírja a pályázatot és benyújtja. A jelenlegi megállapodás viszont egy eredmény kötelem: azt vállalja a cég, hogy összeállítja és megnyeri az ipari park címet Kőszeg városának. Ez a megállapodás jóval nagyobb biztosíték arra, hogy legyen ipari park Kőszegen. Amennyiben nem tudja a vállalkozó ezt az eredményt elérni, úgy visszafizeti a városnak az ügyvédi letétbe helyezett összeget. Tehát a megállapodásban konkrét vállalás van: a vállalkozó ismeri Kőszeg adottságait és ez alapján megszerzi az ipari park címet.

Tóth Gábor kérdezi a jegyző úrtól: az előző szerződésben volt kötelem?

Dr. Zalán Gábor elmondja, hogy minden szerződésben van kötelem, a pályázat benyújtása is kötelem. Egy szerződés jogok és kötelezettségek összességéből áll.

Tóth Gábor idézi az eredeti szerződést: annak 3.2. pontjában az áll, hogy a 2. részlet akkor lett volna aktuális, ha az ipari park cím elnyeréséről szóló tájékoztató megérkezik. A 3. részlet pedig akkor, ha az első vállalkozás betelepül az ipari parkba.

Básthy Béla szerint sajnálatos, hogy a képviselő úr folyamatosan úgy beszél erről az ügyről, mintha már befejezett lenne. Erre a szerződésre nem lehet azt mondani, hogy nem teljesült. A vállalkozónak nem érdeke, hogy bizalmi kérdések merüljenek fel. A városnak az az érdeke, hogy megnyerje az ipari park címet. Ha már a képviselő úr nyomozni akar, azt kellene megnéznie, hogy ez a megállapodás a város érdekeinek való-e.

Tóth Gábor úgy gondolja, hogy ez a megállapodás a város érdekeinek való, az előző is az volt. Kérdés, hogy tudja-e Kőszeg városa teljesíteni az ipari park cím feltételeit?

Huber László szerint ezért bízott meg a város egy vállalkozót, akinek ez a profilja, és mindent megtesz azért, hogy a pályázat nyerjen.

Kiss Zoltán kérdezi Janzsó Tamástól: a kőszegi és a megyei médiában az a hír terjedt el, hogy Ön lemásolta más dokumentációját, most pedig kiderült, hogy a pályázatot Ön készítette, ráadásul nem is fizették ki a megbízók. Ez Önöknek anyagilag és erkölcsileg mekkora kárt okoz?

Janzsó Tamás természetesen kárt okozott, de ezt most nem tudja számszakilag összesíteni. Rengeteg sikeres projektjük volt, amelyek során mind megnyerték az ipari park címet.

Básthy Béla kérdezi Tóth Gábortól: mi a véleménye arról, hogy Racker Béla 10,2 M Ft-ot nem fizetett ki a vállalkozónak az elkészített nyertes pályázatért? Ráadásul olyan híreket terjesztett, hogy 3 M Ft-ért szívesen eladta volna az önkormányzat részére, amit soha nem is vett meg?

Tóth Gábor szerint ez a téma nem a napirendről szól.

Báshty Béla viszont úgy véli, hogy ezen az ülésen már sok mindenről szó volt eddig, ami nem kapcsolódott szorosan a napirendhez. Kéri, hogy Tóth Gábor legyen szíves válaszoljon a kérdésre.

Tóth Gábor visszakérdez: neki mi köze van ehhez?

Rába Kálmánnak az a véleménye, hogy ez az új megállapodás hivatalos beismerése annak, hogy nem teljesült az előző feltételrendszere. Aki ismeri Kőszeg adottságait, az tudja, hogy ipar nem fog idejönni. Milyen ipar jönne ide? 3 műszakban dolgozni 80 ezer Ft-ért? Miért adják most vissza a pénzt? Nem teljesült az előző feltételrendszer? Nem támogatja a megállapodást, mert legitimálja a bukott szerződést.

Huber László kiemeli: a város szeretné megszerezni az ipari park címet, mert nincsenek olyan területeink, amit fel tudnánk ajánlani vállalkozók részére.

Dr. Zalán Gábor javasolja a tervezetben az 5. pont módosítását, mely szerint a megállapodás ne akkor lépjen hatályba, amikor a megbízott a 2. pont szerint teljesítette a befizetést, hanem aláírásának napján lépjen hatályba. Ez mindenki számára megnyugtatóbb. Kéri a képviselő-testületet, hogy támogassa a módosítást.

Huber László egyetért a jegyző úr javaslatával és szavazásra bocsátja a jegyző úr módosításával együtt a megállapodás jóváhagyását.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:


154/2015. (VII. 21.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt. közötti Megállapodást – jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


Janzsó Tamás köszöni a képviselő-testület bizalmát, a további lehetőséget. Tisztelettel kéri Tóth Gábor képviselő urat is, hogy blogján keresztül is támogassa az ipari park létrehozását, mert ez nagyon fontos a városnak.

Tóth Gábor azt soha nem írta, hogy ellene van az ipari parknak. Egy kérdést tett fel, hogy teljesültek-e a szerződésben foglaltak? Ő a vállalkozók oldalára próbál állni és támogatja minden új vállalkozás letelepedését a város fejlődése érdekében.

Básthy Béla szerint nemcsak egy kérdést tett fel képviselő úr, hanem elhívta a médiát Kőszegre. Ebből aztán az lett, hogy megindult egy hadjárat a város ellen, ez a városnak nagyon rossz. Kőszegről mindig csak rossz hírek jelennek meg: nem csak az ipari park témájában, hanem a strand, a hulló vakolatok miatt stb. is ugyanez a lejáratás folyik. Nyomatékosan kéri, hogy akik tehetnek ez ellen, azok álljanak le, mert sokat árt a városnak. Segítsenek, hogy ez ne így legyen.

Huber László is egyetért az alpolgármester úr szavaival: Ő, mint polgármester talán tud jogi úton elégtételt venni ezen ügy miatt – de a város nem tud elégtételt venni.

Tóth Gábor szerint jó oldala is volt a médiának. Látható, hogy elkészült jó néhány Fő téri épület (volt Erste bank épülete stb. ) vakolatának a helyrehozatala.

Básthy Béla szerint de ezek a homlokzatok nem azért lettek felújítva, mert felhívták rá a figyelmet. Egyébként ezeket a felújításokat miért nem lehet pozitív értelemben megemlíteni a Kőszegről szóló cikkekben?

Végül Huber László úgy véli, hogy itt, helyi szinten is ugyanaz folyik, mint feljebb, mert az országot is hasonló módon próbálják lejáratni.

Mivel további érdemi hozzászólás nem hangzik el, Huber László polgármester a képviselő-testület ülését mai, rendkívüli ülését 9.50 órakor berekesztette.


Kelt, mint az első oldalon.Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.