Jegyzőkönyv: 2015. Október 15., Csütörtök, 11:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg város közvilágítása és az önkormányzati intézmények villamos energia ellátása tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása.
2. - Egy mappában a 2015. október 15-i rendkívüli képviselő-testületi anyagai
730-17/2015. szám.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. október 15-én, 11 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli, nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Huber László polgármester, Básthy Béla alpolgármester,
Kapy Ferenc, Keszei Balázs, Kiss Péter, Kiss Zoltán, Plechl Tibor, Rába Kálmán, Sas Norbert, Terplán Zoltán és Tóth Gábor képviselő (11 fő).

Tanácskozási joggal van jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző, dr. Nagy Edina aljegyző, Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető valamint Németh Ildikó az előkészítő munkacsoport vezetője és Krizmanich Gergely közbeszerzési szakértő.

Huber László polgármester üdvözöli a megjelenteket a rendkívüli ülésen. Megállapítja, hogy a képviselő-testület teljes létszámmal jelen van, tehát határozatképes. Az ülés összehívására egy közbeszerzési eljárás megindítása miatt volt szükség.

A napirenddel kapcsolatban észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a meghívón szereplő napirendet.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi az alábbi napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:

1. Kőszeg város közvilágítása és az önkormányzati intézmények villamos energia ellátása tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása.
Előterjesztő: Németh Ildikó az Előkészítő Munkacsoport vezetője.


Az 1. napirendi pont tárgyalása:

A közvilágítás és az önkormányzati intézmények villamos energia ellátás tárgyában készült közbeszerzési felhívás tervezete csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Németh Ildikó szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az önkormányzat és intézményei villamos energia beszerzése tárgyában köttetett szerződések 2015. december 31-én lejárnak, így szükségessé válik új szerződések megkötése érdekében új eljárás lefolytatása. Ezt most ismét két évre javasolják lefolytatni. Az anyag összeállításhoz külső szakértőt bíztak meg, energetikus szakértőre is szükség volt. Remélhetőleg a sikeres eljárás lefolytatása után majd olyan rendszer jöhet létre, amely alapján nem kell majd 6 helyről érkező energia számlákat fizetni – mint jelenleg – mert ez a pénzügyi osztálynak is nehézkes.
Kéri az eljárást megindító felhívást jóváhagyását a képviselő-testülettől.

Kérdések és hozzászólások:

Tóth Gábor kérdezi, hogy pontosan mely intézményekről van szó, mert ez sehol nem szerepel.

Németh Ildikó és dr. Zalán Gábor szerint a könyvtár, a vár, az óvodák, a hivatal és az ahhoz tartozó helyiségek (vendéglakások), a múzeumok, a Szociális Gondozási Központ van ebben a körben benne, tehát ahol az önkormányzat a számlafizető.
Az iskolák nem ide tartoznak, a városüzemeltető kft. sem, mert az meg gazdasági társaság.

Tóth Gábor visszautal a szeptember 24-i ülésre, amikor is 800 ezer Ft-ot biztosított a képviselő-testület az energetikai szakértő díjazására. Ennek a szekértőnek az anyagát megismerheti-e a képviselő-testület?

Németh Ildikó szerint az a dokumentáció részét képezi, de azt nem csatolták a kiküldött anyaghoz.

Krizmanich Gergő elmondja, hogy a külső energetikus volt, az, aki a komplett tartalmat összeállította: áttekintette a villamos-energia számlákat, összesítette ezeket, a jelenlegi szolgáltatókat kigyűjtötte, azt is átnézte, mikor járnak le a szerződések stb. A Szociális Gondozási Központban pld. van olyan szerződés, ami csak jövőre jár le.

Plechl Tibor felhívja a figyelmet, hogy a normál energia vételezésnél az V. pont tartalmazza azt, hogy később is bekerülhetnek résztvevők. Ezt a mellékletet sem kapták meg.

Krizmanich Gergely tisztázza, hogy maga a közbeszerzési felhívás szövege jogszabály által meghatározott. A szóban forgó táblázat ennek mellékletét képezi – amit ezek szerint a képviselők nem kaptak meg – és ezt küldik ki az ajánlattevők részére is.

Plechl Tibor kéri a hivatalt, hogy legközelebb a kiegészítő információkat is küldje meg a képviselők részére, mert akkor ők nem tesznek fel olyan kérdést, ami az anyagban benne van. Ilyen most ez a bizonyos, az energetikus által összeállított táblázat is.

Rába Kálmán is azt kéri, hogy – ha ez nem tartalmaz üzleti titkot – akkor kapják meg a képviselők.

Dr. Zalán Gábor jelzi, hogy nincs erről szó, ki fogják küldeni a képviselő-testületnek.

Tóth Gábor kérdezi még: előreláthatólag mekkora összegről fog dönteni a képviselő-testület?

Krizmanich Gergő szerint a közbeszerzés tárgya: általános célúra vonatkozóan: 718.794kWh, a közvilágítás célúra pedig 1.400.000kWh mennyiségű villamos energia beszerzése a 2016. 01.01. és a 2017. 12.31. közötti időszakra, melynek jelenleg 22 Ft az ára.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester lezárja a vitát és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


193/2015. (X. 15.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei részére villamos energia beszerzés, valamint Kőszeg város közigazgatási területén a közvilágítás villamos energia igényének biztosítása 2016-2017” tárgyában lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívását elfogadja és egyben elrendeli annak megjelentetését a Közbeszerzési Értesítőben.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A határozat meghozatala után Huber László polgármester mindenkinek megköszöni a megjelenést majd 11.15 órakor bezárja a képviselő-testület mai, rendkívüli ülését.Kelt, mint az első oldalon.
Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.