Pályázati felhívás Újvárosi Óvoda, Óvoda vezetői munkakörre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
AZ ÚJVÁROSI ÓVODA ÓVODAVEZETŐI MUNKAKÖRÉRE

Pályázatot meghirdető neve:
Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Tanácsa
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Tel.: 94/562-510
Fax.: 94/562-535

Meghirdetett munkahely:
Újvárosi Óvoda
9730 Kőszeg, Deák Ferenc u. 2.
óvodapedagógus/ intézményvezető (óvodavezető)

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Újvárosi Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátása – pedagógus közalkalmazott kinevezés mellett – munkakörben történő határozatlan idejű alkalmazás mellett - a jogszabályoknak megfelelően: szakszerű, törvényes működés, takarékos gazdálkodás biztosítása, alkalmazottak munkáltatói feladatainak ellátása, kötelező intézményi dokumentumok elkészítése. A megbízott vezető teljes körűen felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért.

Pályázati képesítési és egyéb feltételek:
- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
- az óvodában pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség, közalkalmazotti jogviszonyt kizáró okok hiányának igazolása,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.
Előny: vezetői gyakorlat

Benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
- vezetői és fejlesztési program,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséről,
- amennyiben van, érvényben lévő közalkalmazotti kinevezés másolata.

A pályázat benyújtásának, elbírálásának módja, határidők, egyéb:
- a beosztás 2017. augusztus 1-től tölthető be,
- a megbízás öt évre, 2022. július 31-ig szól,
- a pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 10.,
- a pályázatot postai úton két példányban Kőszeg Város és Térsége Társulása címére kell
megküldeni (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.),
- a megbízásról Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Tanácsa dönt, a kötelező
vélemények beszerzését követően,
- illetmény, juttatások: jogszabályok szerint kötelezőek.