Pályázat kiírás - Szociális tűzifa

KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. Telefon: 94/562-538

Iktatószám: K/8686-2/2022.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY szociálisan hátrányos helyzetű háztartások tűzifaosztására

A támogatásban részesíthetők köre:

Az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 420 %-át (119.700 Ft) és a háztartásban kizárólag szilárd tüzelőanyaggal (pl. fa, szén) fűtenek.

A háztartás fogalmát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § f) pontja határozza meg, azaz a háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Egy háztartás 2 m3 tűzifában részesülhet.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesíthető:
- a háztartás tagjainak bármelyike rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
- a háztartásban több gyermeket nevelnek, vagy
- egyedülélő.

A benyújtás módja és határideje:
A pályázat benyújtása az erre a célra rendszeresített pályázati adatlap kitöltésével történik, amelyet zárt borítékban kell a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) postaládájába, postai úton vagy ügyfélfogadási időben (hétfő: 08.00-12.00 óra, valamint szerda: 08.00-12.00 óra és 13.00-15.30 óra) az ügyfélszolgálati irodában elhelyezett (lezárt és lepecsételt) gyűjtőládába

2022. szeptember 30. (péntek) napjáig beérkezően eljuttatni.

A pályázati adatlap
- a kapualjban kihelyezett irattartóból igényelhető, vagy
A pályázati kiírás kifüggesztésének napja: 2022. szeptember 19. (hétfő) A pályázati kiírás levételének napja: 2022. szeptember 30. (péntek)
- a város honlapjáról is letölthető http://www.koszeg.hu/hu/onkormanyzat/hirek/index.php?id:=l 13

A pályázathoz a jövedelemigazolásokat csatolni kell és a nyilatkozatokat meg kell tenni, ennek hiányában a pályázat ÉRVÉNYTELEN.

A pályázat elbírálásához a kérelmező köteles jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni. A jövedelemszámításnál rendszeres jövedelem esetén a pályázat benyújtását megelőző hónap, nem rendszeres jövedelem esetén, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a pályázat benyújtását megelőző 12 hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni. A jövedelemszámításánál az Szt. 10. § (2)-(6) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.
A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázók közül a jogosultság megállapítása nem a benyújtás sorrendje, hanem a szociális rászorultság figyelembevételével történik.

A támogatás odaítélése a rendelkezésre álló famennyiség erejéig történik. A pályázatok elbírálására legkésőbb 2022. október 06. (csütörtök) napjáig kerül sor, melynek eredményéről minden pályázó értesítést kap.

A tűzifa kiszállításának pontos időpontjáról a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ad tájékoztatást. A tűzifa átadása átadás-átvételi elismervény aláírásával történhet.

Kőszeg, 2022. szeptember 19.