Beszamolo_a_2020_evi_civil_szervezetek_elszamolasokrol

INDOKOLÁS a 2020. évben Kőszeg városában működő civil szervezetek számára nyújtott támogatások elszámolásáról és a civil szervezetek, valamint az önkormányzat kapcsolatrendszerének áttekintéséről szóló beszámolóhozA 46/2015. (III.26.) képviselő-testületi határozattal elfogadott, az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló szabályzat (a továbbiakban: Civil Szabályzat) 6.4. pontjában foglaltak alapján az előző évi, civil szervezetek részére nyújtott támogatások elszámolásának elfogadásáról a Humánerőforrás Bizottság a következő évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalásával egyidejűleg dönt és erről tájékoztatja a képviselő-testületet.
Kőszeg Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) évről évre költségvetésében a városban működő kiemelt tevékenységet végző civil szerveződések számára egy elkülönített alapot, Önkormányzati Kiemelt Civil Alapot hoz létre. Az Önkormányzati Kiemelt Civil Alapból azok a civil szerveződések (egyesületek, alapítványok stb.) részesülhetnek, melyek kötelező vagy önként vállalt önkormányzati feladatot az Önkormányzattal kötött feladatátvállalási megállapodás alapján végeznek, továbbá amelyek tevékenységük kiemelkedő mivolta miatt az Önkormányzattal létrejött együttműködési megállapodással rendelkeznek.

2020. évben 18 kiemelt civil szervezet részesült a Képviselő-testület által jóváhagyott, Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletben meghatározott, kiemelt civil szervezetek részére nyújtott működési támogatásból. A költségvetés –vírushelyzet miatti – felülvizsgálata után a támogatási szerződések módosítására volt szükség. A 152/2020. (X.29.) képviselő-testületi határozat alapján azonban a visszavont támogatások részben kiegészítésre kerültek.
Tavalyi évben a Kőszegi Triatlon és Úszó Klubbal bővült a kiemelt civil szervezetként nyilvántartott egyesületek száma.
A Kiemelt Civil Alapból támogatásban részesülő valamennyi civil szervezet a támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtotta, a pénzügyi elszámolások egységes elvek mentén ellenőrzésre kerültek.
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület támogatása az Egyesülettel fennálló Feladatátvállalási megállapodásban foglaltak szerint kötött támogatás, mely az Egyesület Közgyűlése által meghatározott tagdíjjal együttesen az Önkormányzat tárgyévet megelőző négy évben befolyt idegenforgalmi adóbevételének (IFA) éves átlagával egyenlő összeg, és ezen összeg nem lehet kevesebb, mint évi 13 millió Ft. A Feladatátvállalási megállapodásban rögzítettek figyelembevételével és Kőszeg Város Önkormányzata Polgármesterének 34/2020. (V.7.) számú polgármesteri határozatában foglaltak alapján 12.721.853.- Ft TDM támogatást, valamint az Önkormányzat egyesületi tagsága alapján fizetendő 2.068.000.- Ft tagdíjat, tehát összesen 14.790.053.- Ft, támogatást állapított meg, mely támogatással a civil szervezetekhez hasonlóan elszámolt.
2020. évben a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház a Főtéri zenés esték szervezésére 1.400.000.- Ft támogatásban részesült, mely támogatás összegéről a Képviselő-testület a 41/2020.(VI.25.) számú határozatával döntött.

Egyéb támogatások:
2020. évben is igyekezett az Önkormányzat a civil szervezeteknek a működésre nyújtott támogatáson felül egyéb, célzott jellegű támogatást biztosítani. Ezen támogatásokkal tárgyév végéig számoltak el a civil szervezetek.
A Kőszegfalvi Sportegyesület részére 927.644.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott, mely támogatással a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-29528/2019 számú határozatával jóváhagyott, a Rábai Gábor Sporttelepen (Kőszeg, 0377/26 hrsz.) a sportfejlesztési program keretében tervezett, a régi öltöző tetőszerkezete cseréjének megvalósítására elnyert pályázat önrészét biztosította.
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 129/2019.(VIII.1.) számú határozatával döntött arról, hogy Hámori Ádám válogatott ökölvívó olimpiai felkészüléséhez 1.200.000,- forinttal járul hozzá. Ezen támogatásból 500.000,- forint 2019. évben, míg 700.000,- forintot az Önkormányzat a 2020. évi költségvetése terhére biztosított a sportoló részére. Hámori Ádám a versenyek mellett válogatott kerettagként számos hazai és külföldi edzőnapon, illetve edzőtáborban járt. Az Önkormányzat által nyújtott támogatás Ádám erőnléti edzéseire lett fordítva.

Polgármesteri támogatási keret
2020. évben – a járványhelyzet miatt – a Polgármesteri támogatási keret nem került be a módosított költségvetésbe.

Az Egyesületek szakmai beszámolójukban a részükre nyújtott támogatásokra vonatkozóan köszönetüket fejezték ki az Önkormányzat felé.
Az Önkormányzat tavalyi évben is törekedett a civil szervezetekkel a folyamatos együttműködésre, partnerségre és elmondható, hogy az Önkormányzat valamennyi egyesület tevékenységét lehetőségeihez mérten igyekezett is támogatni.
Kőszeg, 2021. február 8.

A polgármester nevében:


Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság helyett – a 2020. évben Kőszeg városában működő civil szervezetek számára nyújtott támogatásokról, és a civil szervezetek, valamint az Önkormányzat kapcsolatrendszerének áttekintéséről szóló beszámolót elfogadja.