2016. Szeptember 22., Csütörtök, 09:30 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg város 2015. évi népegészségügyi helyzetéről.
2. - Művészeti és kulturális civil szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodások.
2. napirendi pont:
Művészeti és kulturális civil szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodások.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. augusztus 25-i Képviselő-testületi ülésen Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta azon Civil szervezetek módosított Feladatátvállalási megállapodásait amelyek aktív közreműködést vállalnak Kőszeg város kötelező vagy önként vállalt feladataiban. Folytatva a megkezdett munkát a következő körben a városban kiemelkedő tevékenységet végző művészeti egyesületek megállapodásait vizsgáltuk felül. A 46/2015. (III. 26.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott, az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló Civil Szabályzat (a továbbiakban: Civil Szabályzat) értelmében azon civil szerveződésekkel, amelyek Kőszeg városában kiemelkedő tevékenységet végeznek, továbbá aktív közreműködést vállalnak Kőszeg művészeti és kulturális életében Együttműködési megállapodást köthet Kőszeg Város Önkormányzata.

Fentiek alapján valamennyi eddig szerződött féllel együttműködve elkészítettük a Concordia- Barátság Énekegyesülettel, az Attaru Ütőegyesülettel, a Kőszegi Művészeti Egyesülettel, a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes Közhasznú Alapítvánnyal, a Kőszegi Vonósok Művészeti Egyesülettel, valamint a Kőszeg Város Fúvószenekaráért Alapítvánnyal megkötendő módosított Együttműködési megállapodások tervezetét.

Ingatlanhasználati szerződést a felsorolt Egyesületek közül egy esetben köt az Önkormányzat, a Kőszeg, 2524 hrsz-ú, természetben Kőszeg, Petőfi tér 37. szám alatti ingatlan emeleti részének használatát biztosítja a Kőszeg Város Fúvószenekaráért Alapítvány részére.

A megállapodás illetve szerződés tervezeteket a határozati javaslatok mellékleteként az előterjesztéshez csatoltuk.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatokat illetve mellékleteiket elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2016. szeptember 12.

A polgármester nevében:

Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző


I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Concordia – Barátság Énekegyesülettel (9730 Kőszeg, Rajnis utca 9., képviseli: Szilágyi Imre elnök) kötendő Együttműködési Megállapodást, az 1. mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

II. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Attaru Ütőegyesülettel (9730 Kőszeg, Chernel u. 12., képviseli: Vörös Emil elnök) kötendő Együttműködési Megállapodást az 1. mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnalIII. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Művészeti Egyesülettel (9730 Kőszeg, Alsó krt. 43., képviseli: Prof. Dr. Lőrincz Zoltán elnök) kötendő Együttműködési Megállapodást, az 1. mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnalIV. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes Közhasznú Alapítvánnyal (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., képviseli: Dvorák László elnök) kötendő Együttműködési Megállapodást, az 1. mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnalV. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Vonósok Művészeti Egyesülettel (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 9., képviseli: Scheer Bernadett elnök) kötendő Együttműködési Megállapodást, az 1. mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal
VI. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Fúvószenekaráért Alapítvánnyal (9730 Kőszeg, Rajnis u. 9., képviseli: Bakos György elnök) kötendő Együttműködési Megállapodást, valamint az ahhoz kapcsolódó Ingatlanhasználati Szerződést az 1. és 2. mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás és a szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


1. melléklet az I. határozati javaslathoz


TERVEZET
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A megállapodás Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., képviseli: Huber László polgármester) továbbiakban, mint Önkormányzat, és a Concordia - Barátság Énekegyesület (9730 Kőszeg, Rajnis utca 9., adószám: 19241078-1-18, képviseli: Szilágyi Imre elnök) továbbiakban, mint Egyesület között az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésének a) pontjában önként vállalt feladatként rögzített civil szerveződések támogatása érdekében jött létre, Kőszeg Város Önkormányzatának a 46/2015 (III.26) határozatával elfogadott, az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló szabályzata (a továbbiakban: Civil Szabályzat) alapján.
1. A megállapodás célja, hogy rögzítse

a. Kőszeg Város Önkormányzata által a Concordia - Barátság Énekegyesület működéséhez nyújtandó támogatás módját,
b. a Concordia - Barátság Énekegyesület közreműködésének módját Kőszeg Város kulturális életében.
2. Az Önkormányzat az Egyesület működését a Civil Szabályzatban meghatározott módon támogathatja.
3. Az Önkormányzat a városban működő kiemelt tevékenységet végző civil szerveződések számára – tevékenységük elősegítéséhez - az éves költségvetési rendeletben egy elkülönített alapot, Önkormányzati Kiemelt Civil Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.
4. Az Alapból az alábbi célokra teljesíthetők kifizetéseket:
a. a kiemelt tevékenységet végző civil szerveződések működési költségeinek támogatása,
b. nagy jelentőségű, a várospolitikai célokkal összhangban álló rendezvény, egyéb projekt támogatása,
c. pályázati önrész biztosítása, illetve utófinanszírozás esetén a megpályázott összeg megelőlegezése.
5. Az Egyesület vállalja:
a. Évi programegyeztetés alapján legalább évi 2 alkalommal közreműködik az Önkormányzat által kijelölt nemzeti, illetve városi ünnepeken;
b. Évente legalább 2 alkalommal önálló műsort ad Kőszegen;
c. Magyarországon és külföldön legjobb tudása szerint képviseli Kőszeg városát, annak történelmi jó hírét öregbíti.
6. A rendezvényeken való közreműködés, az éves tevékenység szakmai koordinátora, az Önkormányzat képviselője napi ügyekben a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház igazgatója.
7. A támogatás odaítélésének, kifizetésének, valamint elszámolási módjának részleteiről a Civil Szabályzat alapján megkötött támogatási szerződés rendelkezik.
8. A megállapodás határozatlan időre jön létre, és 2016. október 15. napján lép hatályba. Egyúttal a felek között azonos tárgyban 2008. február 12-én létrejött megállapodás hatályát veszti.
9. Bármelyik fél jogosult 6 hónapos felmondási idővel a megállapodást indokolás nélkül megszüntetni. A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást négyévente felülvizsgálják, illetve közös megegyezéssel módosítják.

Kőszeg, 2016……………. ……

Huber László Szilágyi Imre
polgármester elnök

Záradék:
Kőszeg Város önkormányzatának Képviselő-testülete …/2016 (.. ..) sz. határozatával az Együttműködési megállapodást jóváhagyta és elfogadta.

Kőszeg, 2016. ……………………… …

Dr. Zalán Gábor
jegyző

1. melléklet a II. határozati javaslathoz

TERVEZET
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A megállapodás Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., képviseli: Huber László polgármester) továbbiakban, mint Önkormányzat, és az Attaru Ütőegyesület (9730 Kőszeg, Chernel u. 12., adószám: 18898062-1-18, képviseli: Vörös Emil elnök) továbbiakban, mint Egyesület között az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésének a) pontjában önként vállalt feladatként rögzített civil szerveződések támogatása érdekében jött létre, Kőszeg Város Önkormányzatának a 46/2015 (III.26) határozatával elfogadott, az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló szabályzata (a továbbiakban: Civil Szabályzat) alapján.
1. A megállapodás célja, hogy rögzítse

a. Kőszeg Város Önkormányzata által az Attaru Ütőegyesület működéséhez nyújtandó támogatás módját,
b. az Attaru Ütőegyesület közreműködésének módját Kőszeg Város kulturális életében.
2. Az Önkormányzat az Egyesület működését a Civil Szabályzatban meghatározott módon támogathatja.
3. Az Önkormányzat a városban működő kiemelt tevékenységet végző civil szerveződések számára – tevékenységük elősegítéséhez - az éves költségvetési rendeletben egy elkülönített alapot, Önkormányzati Kiemelt Civil Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.
4. Az Alapból az alábbi célokra teljesíthetők kifizetéseket:
a. a kiemelt tevékenységet végző civil szerveződések működési költségeinek támogatása,
b. nagy jelentőségű, a várospolitikai célokkal összhangban álló rendezvény, egyéb projekt támogatása,
c. pályázati önrész biztosítása, illetve utófinanszírozás esetén a megpályázott összeg megelőlegezése.
5. Az Egyesület vállalja:
a. Évi programegyeztetés alapján legalább évi 2 alkalommal közreműködik az Önkormányzat által kijelölt nemzeti, illetve városi ünnepeken;
b. Évente legalább 2 alkalommal önálló műsort ad Kőszegen;
c. Magyarországon és külföldön legjobb tudása szerint képviseli Kőszeg városát, annak történelmi jó hírét öregbíti.
6. A rendezvényeken való közreműködés, az éves tevékenység szakmai koordinátora, az Önkormányzat képviselője napi ügyekben a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház igazgatója.
7. A támogatás odaítélésének, kifizetésének, valamint elszámolási módjának részleteiről a Civil Szabályzat alapján megkötött támogatási szerződés rendelkezik.
8. A megállapodás határozatlan időre jön létre, és 2016. október 15. napján lép hatályba. Egyúttal a felek között azonos tárgyban 2009. február 27-én létrejött megállapodás hatályát veszti.
9. Bármelyik fél jogosult 6 hónapos felmondási idővel a megállapodást indokolás nélkül megszüntetni. A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást négyévente felülvizsgálják, illetve közös megegyezéssel módosítják.

Kőszeg, 2016……………. ……

Huber László Vörös Emil
polgármester elnök

Záradék:
Kőszeg Város önkormányzatának Képviselő-testülete …/2016 (.. ..) sz. határozatával az Együttműködési megállapodást jóváhagyta és elfogadta.

Kőszeg, 2016. ……………………… …

Dr. Zalán Gábor
jegyző

1. melléklet a III. határozati javaslathoz

TERVEZET
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A megállapodás Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., képviseli: Huber László polgármester) továbbiakban, mint Önkormányzat, és a Kőszegi Művészeti Egyesület (9730 Kőszeg, Alsó krt. 43., adószám: 18896046-1-18, képviseli: Prof. Dr. Lőrincz Zoltán elnök) továbbiakban, mint Egyesület között az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésének a) pontjában önként vállalt feladatként rögzített civil szerveződések támogatása érdekében jött létre, Kőszeg Város Önkormányzatának a 46/2015 (III.26) határozatával elfogadott, az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló szabályzata (a továbbiakban: Civil Szabályzat) alapján.
1. A megállapodás célja, hogy rögzítse

a. Kőszeg Város Önkormányzata által a Kőszegi Művészeti Egyesület működéséhez nyújtandó támogatás módját,
b. a Kőszegi Művészeti Egyesület közreműködésének módját Kőszeg Város művészeti - kulturális életében.
2. Az Önkormányzat az Egyesület működését a Civil Szabályzatban meghatározott módon támogathatja.
3. Az Önkormányzat a városban működő kiemelt tevékenységet végző civil szerveződések számára – tevékenységük elősegítéséhez - az éves költségvetési rendeletben egy elkülönített alapot, Önkormányzati Kiemelt Civil Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.
4. Az Alapból az alábbi célokra teljesíthetők kifizetéseket:
a. a kiemelt tevékenységet végző civil szerveződések működési költségeinek támogatása,
b. nagy jelentőségű, a várospolitikai célokkal összhangban álló rendezvény, egyéb projekt támogatása,
c. pályázati önrész biztosítása, illetve utófinanszírozás esetén a megpályázott összeg megelőlegezése.
5. Az Egyesület vállalja:
a. Évi programegyeztetés alapján legalább évi 2 alkalommal önálló – díjmentesen látogatható – művészeti kiállítást szervez;
b. Évente legalább 2 alkalommal egyéb kulturális rendezvényt szervez, illetve azok szervezésében aktív szerepet vállal;
c. Magyarországon és külföldön legjobb tudása szerint képviseli Kőszeg városát, annak történelmi jó hírét öregbíti.
6. A támogatás odaítélésének, kifizetésének, valamint elszámolási módjának részleteiről a Civil Szabályzat alapján megkötött támogatási szerződés rendelkezik.
7. A megállapodás határozatlan időre jön létre, és 2016. október 15. napján lép hatályba. Egyúttal a felek között azonos tárgyban 2009. február 27-én létrejött megállapodás hatályát veszti.
8. Bármelyik fél jogosult 6 hónapos felmondási idővel a megállapodást indokolás nélkül megszüntetni. A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást négyévente felülvizsgálják, illetve közös megegyezéssel módosítják.

Kőszeg, 2016……………. ……

Huber László Prof. Dr. Lőrincz Zoltán
polgármester elnök

Záradék:
Kőszeg Város önkormányzatának Képviselő-testülete …/2016 (.. ..) sz. határozatával az Együttműködési megállapodást jóváhagyta és elfogadta.

Kőszeg, 2016. ……………………… …

Dr. Zalán Gábor
jegyző


1. melléklet a IV. határozati javaslathoz

TERVEZET
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A megállapodás Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., képviseli: Huber László polgármester) továbbiakban, mint Önkormányzat, és a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes Közhasznú Alapítvány (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., adószám: 18884595-1-18, képviseli: Dvorák László elnök) továbbiakban, mint Alapítvány között az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésének a) pontjában önként vállalt feladatként rögzített civil szerveződések támogatása érdekében jött létre, Kőszeg Város Önkormányzatának a 46/2015 (III.26) határozatával elfogadott, az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló szabályzata (a továbbiakban: Civil Szabályzat) alapján.
1. A megállapodás célja, hogy rögzítse

a. Kőszeg Város Önkormányzata által a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes Közhasznú Alapítvány működéséhez nyújtandó támogatás módját,
b. a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes Közhasznú Alapítvány közreműködésének módját Kőszeg Város kulturális életében.
2. Az Önkormányzat az Alapítvány működését a Civil Szabályzatban meghatározott módon támogathatja.
3. Az Önkormányzat a városban működő kiemelt tevékenységet végző civil szerveződések számára – tevékenységük elősegítéséhez - az éves költségvetési rendeletben egy elkülönített alapot, Önkormányzati Kiemelt Civil Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.
4. Az Alapból az alábbi célokra teljesíthetők kifizetéseket:
a. a kiemelt tevékenységet végző civil szerveződések működési költségeinek támogatása,
b. nagy jelentőségű, a várospolitikai célokkal összhangban álló rendezvény, egyéb projekt támogatása,
c. pályázati önrész biztosítása, illetve utófinanszírozás esetén a megpályázott összeg megelőlegezése.
5. Az Alapítvány vállalja:
a. Évi programegyeztetés alapján legalább évi 2 alkalommal közreműködik az Önkormányzat által kijelölt nemzeti, illetve városi ünnepeken;
b. Évente legalább 2 alkalommal önálló műsort ad Kőszegen;
c. Magyarországon és külföldön legjobb tudása szerint képviseli Kőszeg városát, annak történelmi jó hírét öregbíti.
6. A rendezvényeken való közreműködés, az éves tevékenység szakmai koordinátora, az Önkormányzat képviselője napi ügyekben a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház igazgatója.
7. A támogatás odaítélésének, kifizetésének, valamint elszámolási módjának részleteiről a Civil Szabályzat alapján megkötött támogatási szerződés rendelkezik.
8. A megállapodás határozatlan időre jön létre, és 2016. október 15. napján lép hatályba. Egyúttal a felek között azonos tárgyban 2008. február 12-én létrejött megállapodás hatályát veszti.
9. Bármelyik fél jogosult 6 hónapos felmondási idővel a megállapodást indokolás nélkül megszüntetni. A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást négyévente felülvizsgálják, illetve közös megegyezéssel módosítják.

Kőszeg, 2016……………. ……

Huber László Dvorák László
polgármester elnök

Záradék:
Kőszeg Város önkormányzatának Képviselő-testülete …/2016 (.. ..) sz. határozatával az Együttműködési megállapodást jóváhagyta és elfogadta.

Kőszeg, 2016. ……………………… …

Dr. Zalán Gábor
jegyző


1. melléklet a V. határozati javaslathoz


TERVEZET
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A megállapodás Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., képviseli: Huber László polgármester) továbbiakban, mint Önkormányzat, és Kőszegi Vonósok Művészeti Egyesület (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 9., adószám: 18595305-1-18, képviseli: Scheer Bernadett elnök) továbbiakban, mint Egyesület között az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésének a) pontjában önként vállalt feladatként rögzített civil szerveződések támogatása érdekében jött létre, Kőszeg Város Önkormányzatának a 46/2015 (III.26) határozatával elfogadott, az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló szabályzata (a továbbiakban: Civil Szabályzat) alapján.
1. A megállapodás célja, hogy rögzítse

a. Kőszeg Város Önkormányzata által a Kőszegi Vonósok Művészeti Egyesület működéséhez nyújtandó támogatás módját,
b. a Kőszegi Vonósok Művészeti Egyesület közreműködésének módját Kőszeg Város kulturális életében.
2. Az Önkormányzat az Egyesület működését a Civil Szabályzatban meghatározott módon támogathatja.
3. Az Önkormányzat a városban működő kiemelt tevékenységet végző civil szerveződések számára – tevékenységük elősegítéséhez - az éves költségvetési rendeletben egy elkülönített alapot, Önkormányzati Kiemelt Civil Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.
4. Az Alapból az alábbi célokra teljesíthetők kifizetéseket:
a. a kiemelt tevékenységet végző civil szerveződések működési költségeinek támogatása,
b. nagy jelentőségű, a várospolitikai célokkal összhangban álló rendezvény, egyéb projekt támogatása,
c. pályázati önrész biztosítása, illetve utófinanszírozás esetén a megpályázott összeg megelőlegezése.
5. Az Egyesület vállalja:
a. Évi programegyeztetés alapján legalább évi 2 alkalommal közreműködik az Önkormányzat által kijelölt nemzeti, illetve városi ünnepeken;
b. Évente legalább 2 alkalommal önálló műsort ad Kőszegen;
c. Magyarországon és külföldön legjobb tudása szerint képviseli Kőszeg városát, annak történelmi jó hírét öregbíti.
6. A rendezvényeken való közreműködés, az éves tevékenység szakmai koordinátora, az Önkormányzat képviselője napi ügyekben a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház igazgatója.
7. A támogatás odaítélésének, kifizetésének, valamint elszámolási módjának részleteiről a Civil Szabályzat alapján megkötött támogatási szerződés rendelkezik.
8. A megállapodás határozatlan időre jön létre, és 2016. október 15. napján lép hatályba. Egyúttal a felek között azonos tárgyban 2014. október 17-én létrejött megállapodás hatályát veszti.
9. Bármelyik fél jogosult 6 hónapos felmondási idővel a megállapodást indokolás nélkül megszüntetni. A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást négyévente felülvizsgálják, illetve közös megegyezéssel módosítják.

Kőszeg, 2016……………. ……

Huber László Scheer Bernadett
polgármester elnök

Záradék:
Kőszeg Város önkormányzatának Képviselő-testülete …/2016 (.. ..) sz. határozatával az Együttműködési megállapodást jóváhagyta és elfogadta.

Kőszeg, 2016. ……………………… …

Dr. Zalán Gábor
jegyző


1. melléklet a VI. határozati javaslathoz


TERVEZET
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A megállapodás Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., képviseli: Huber László polgármester) továbbiakban, mint Önkormányzat, és Kőszeg Fúvószenekaráért Alapítvány (9730 Kőszeg, Rajnis utca 9., adószám: 19247414-1-18, képviseli: Bakos György elnök) továbbiakban, mint Alapítvány között az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésének a) pontjában önként vállalt feladatként rögzített civil szerveződések támogatása érdekében jött létre, Kőszeg Város Önkormányzatának a 46/2015 (III.26) határozatával elfogadott, az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló szabályzata (a továbbiakban: Civil Szabályzat) alapján.
1. A megállapodás célja, hogy rögzítse

a. Kőszeg Város Önkormányzata által a Kőszeg Fúvószenekaráért Alapítvány működéséhez nyújtandó támogatás módját,
b. a Kőszeg Fúvószenekaráért Alapítvány közreműködésének módját Kőszeg Város kulturális életében.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapítvány részére ingyenes használatra átengedi a tulajdonát képező Kőszeg, 2524 hrsz-ú, természetben Kőszeg, Petőfi tér 37. sz. alatt található ingatlan részét képező 222 m2 alapterületű emeleti helyiség ingyenes használatát. Az ingatlan fenntartásával kapcsolatos költségek viseléséről, a használattal együtt járó jogok és kötelezettségek megosztásáról az Alapítvány és az Önkormányzat külön ingatlanhasználati szerződésben állapodik meg, mely a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.
3. Az Önkormányzat az Alapítvány működését a Civil Szabályzatban meghatározott módon támogathatja.
4. Az Önkormányzat a városban működő kiemelt tevékenységet végző civil szerveződések számára – tevékenységük elősegítéséhez - az éves költségvetési rendeletben egy elkülönített alapot, Önkormányzati Kiemelt Civil Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.
5. Az Alapból az alábbi célokra teljesíthetők kifizetéseket:
a. a kiemelt tevékenységet végző civil szerveződések működési költségeinek támogatása,
b. nagy jelentőségű, a várospolitikai célokkal összhangban álló rendezvény, egyéb projekt támogatása,
c. pályázati önrész biztosítása, illetve utófinanszírozás esetén a megpályázott összeg megelőlegezése.
6. Az Alapítvány vállalja:
a. Évi programegyeztetés alapján legalább évi 2 alkalommal közreműködik az Önkormányzat által kijelölt nemzeti, illetve városi ünnepeken;
b. Évente legalább 2 alkalommal önálló műsort ad Kőszegen;
c. Magyarországon és külföldön legjobb tudása szerint képviseli Kőszeg városát, annak történelmi jó hírét öregbíti.
7. A rendezvényeken való közreműködés, az éves tevékenység szakmai koordinátora, az Önkormányzat képviselője napi ügyekben a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház igazgatója.
8. A támogatás odaítélésének, kifizetésének, valamint elszámolási módjának részleteiről a Civil Szabályzat alapján megkötött támogatási szerződés rendelkezik.
9. A megállapodás határozatlan időre jön létre, és 2016. október 15. napján lép hatályba. Egyúttal a felek között azonos tárgyban 2008. február 12-én létrejött megállapodás hatályát veszti.
10. Bármelyik fél jogosult 6 hónapos felmondási idővel a megállapodást indokolás nélkül megszüntetni. A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást négyévente felülvizsgálják, illetve közös megegyezéssel módosítják.

Kőszeg, 2016……………. ……

Huber László Bakos György
polgármester elnök

Záradék:
Kőszeg Város önkormányzatának Képviselő-testülete …/2016 (.. ..) sz. határozatával az Együttműködési megállapodást jóváhagyta és elfogadta.

Kőszeg, 2016. ……………………… …

Dr. Zalán Gábor
jegyző


2. melléklet a VI. határozati javaslathoz


TERVEZET
INGATLANHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről
Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., képviseli: Huber László polgármester) továbbiakban: Önkormányzat, mint tulajdonos,

másrészről
Kőszeg Fúvószenekaráért Alapítvány (9730 Kőszeg, Rajnis u. 9., képviseli: Bakos György elnök) továbbiakban: Alapítvány, mint használó között az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat az Alapítvány részére ingyenes használatra átengedi – határozatlan időre - a tulajdonát képező, Kőszeg 2524 hrsz-ú, természetben Kőszeg Petőfi tér 37. sz. alatt található ingatlan részét képező 222 m2 alapterületű emeleti helyiséget.
2. Az Alapítvány köteles az 1. pontban írt ingatlan tekintetében – a Fitt-Box Ökölvívó Egyesülettel egyetemlegesen - ellátni az ingatlankezeléssel járó feladatokat, az ingatlant rendeltetésének megfelelően használni, gondoskodni állagának megóvásáról, valamint az ingatlan részét képező terület tisztán tartásáról.
3. Az Alapítvány a helyiség használatát másnak nem engedheti át, és a helyiséget csak fúvószenekari tevékenységéhez használhatja.
4. Az ingatlan rezsiköltsége, mely a helyiség használatával kapcsolatban felmerülő teljes víz-, gáz-, villanyköltség összegét takarja, valamint az ingatlan tisztításának, karbantartásának költsége az Alapítványt terheli.
5. A hivatkozott közműdíjakat – gáz, és villanyköltség - az Alapítvány a nevére kiállított számla alapján, a megjelölt fizetési határidőben közvetlenül fizeti ki a közműszolgáltatók felé, az ingatlan használata során felmerülő teljes vízköltség 20%-át pedig továbbszámlázás útján fizeti ki.
6. Az ingatlan felújítási költsége az Önkormányzatot terheli, azonban az adott munkálatok szükségességéről, elvégzésének időpontjáról – az Alapítvány előzetes jelzése és a várható költségvonzat kimutatása alapján – az Önkormányzat dönt.
7. Amennyiben bármely felújítási, fejlesztési munkálatot, beruházást az Alapítvány saját költségén kíván elvégezni, köteles a tulajdonos előzetes hozzájárulását kérni.
8. Amennyiben az ingatlan használata során olyan károsodás, állagromlás következik be, mely a rendeltetésellenes használat következménye, vagy harmadik személy szándékos magatartásával kárt okoz, akkor a helyreállítási, javítási költségeket az Alapítvány köteles viselni. Az Alapítvány az e körben felmerült költségeinek megtérítését a károkozóval szemben közvetlenül érvényesítheti.
9. Szerződő felek jelen szerződésben nem kívánják szabályozni az ingatlan használatának időbeosztását, az Alapítvány saját hatáskörébe tartozik a zenekari próbák időpontjainak és tartamának meghatározása, megszervezése, figyelembe véve azt, hogy a környék nyugalmára tekintettel a próbákat hétköznapokon be kell fejezni legkésőbb 21 óra 30 percig.
10. Az Alapítvány tudomásul veszi, hogy a helyiségekben elhelyezett dolgokat és iratokat saját veszélyére tárolja. Az esetleges kár bekövetkeztekor az Önkormányzattal szemben kárigényt nem érvényesíthet.
11. Az Alapítvány elnöke ezennel kijelenti, hogy az ingatlan használata során maradéktalanul betartja a tűzvédelmi és balesetvédelmi előírásokat.
12. Bármelyik fél jogosult 6 hónapos felmondási idővel a megállapodást indokolás nélkül megszüntetni.
13. Az Önkormányzat részéről azonnali hatályú felmondásnak van helye, amennyiben az Alapítványnak felróható, rendeltetésellenes, szerződésbe ütköző használat állapítható meg, fennáll az ingatlan állagának veszélyeztetettsége, illetve az Alapítvány bármely szerződéses kötelezettségének – különösen a rezsi megfizetése – felszólítás ellenére sem tesz eleget.
14. A szerződés megszűnése esetén az Alapítvány köteles az ingatlant haladéktalanul, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a tulajdonos birtokába bocsátani.
15. Jelen szerződés 2016. október 15. napján lép hatályba.


Kőszeg, 2016. ……………….. ………….
Kőszeg Város Önkormányzata Kőszeg Fúvószenekaráért Alapítvány
tulajdonos használó
Záradék:
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2016 (…) sz. határozatával az Ingatlanhasználati szerződést jóváhagyta és elfogadta.

Kőszeg, 2016. ………………………

Dr. Zalán Gábor
jegyző