10/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete a jelzőtáblával elrendelt össztömeg korlátozás szabályairól

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Mi tartozik még a rendelethez:
Mellékletek olvasása
1. melléklet: Korlátozott forgalmú övezet (zóna) jelzőtáblák kihelyezésével 20 tonna súlykorlátozással érintett utcák jegyzéke:
2. melléklet: KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM a megengedett össztömeget meghaladó jármű behajtásához
3. melléklet: ENGEDÉLY a 20 tonna megengedett össztömeget meghaladó jármű behajtásához
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1.§

A rendelet célja Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő helyi közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírású utak állagromlásának megelőzése, a helyi közutakon való biztonságos közlekedés biztosítása.

2. A rendelet hatálya

2.§

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Kőszeg Város közigazgatási területén az 1. mellékletben megjelölt helyi közutakra.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan jármű-tulajdonosra, üzembentartóra és járművezetőre, aki a rendelettel érintett területre a 3.§ (1) bekezdésben meghatározott össztömeget meghaladó járművel hajt be.

3. Övezeti lehatárolás

3.§

(1) A Képviselő-testület a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (1) bekezdés z/2. pontja szerinti „Korlátozott forgalmú övezet (zóna)” jelzőtáblák kihelyezésével 20 tonna súlykorlátozást alkalmaz a rendelet 1. mellékletében meghatározott utcákban. A súlykorlátozó tábla alá a „Kivéve engedéllyel” táblát kell kihelyezni.
(2) A lehatárolt övezetbe a jelzőtáblával elrendelt össztömeg korlátozást meghaladó járművek közlekedéséhez – a behajtást megelőzően – a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X.5.) NFM rendeletben (a továbbiakban: NFM rendelet) foglaltak alapján közútkezelői hozzájárulást kell beszerezni.

4. A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem

4.§

(1) A közútkezelői hozzájárulási iránti kérelmet:
a) egy adott járműre vonatkozóan a gépjármű üzembentartója, tulajdonosa, valamint a jármű vezetője,
b) egy adott járműre vonatkozóan megbízás alapján annak az ingatlannak a tulajdonosa, bérlője, aki a szolgáltatást igénybe veszi, vagy
c) építési tevékenységgel érintett ingatlan tulajdonosa, vagy az építtető
nyújthatja be.
(2) A kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán.
(3) Nem kell közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet benyújtani:
a) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek által üzemben tartott,
b) az út- vagy közműépítést, út- vagy közműfenntartást, vagy javítást végző járművek behajtásához.


5. A közútkezelői hozzájárulás kiadásának szabályai

5.§

(1) A közútkezelői hozzájárulás kiadásával kapcsolatosan a helyi közút tulajdonosa és kezelője nevében átruházott hatáskörben a polgármester jár el.
(2) A közútkezelői hozzájárulás csak célforgalomra adható ki.
(3) A közútkezelői hozzájárulás egy kijelölt útvonalon való közlekedésre jogosít fel.
(4) A 3. melléklet szerinti engedélyt a gépjármű vezetőjének jól látható helyen, a jármű első szélvédője mögött kell elhelyezni, és a közútkezelői hozzájárulást a gépjárműben kell tartani.
(5) A közútkezelői hozzájárulásról bármilyen formában készített másolat nem használható fel.


6. A közútkezelői hozzájárulás díja

6.§

(1) Az NFM rendeletben meghatározott eljárási díjon felül a közútkezelői hozzájárulásban előírt módon és időpontig – járművenként - a 20 tonna össztömeghatár feletti megkezdett tonnánként
a) 300 Ft/nap,
b) 6000 Ft/hónap, vagy
c) 60.000 Ft/év,
túlsúlydíjat kell megfizetni, a díjakat Kőszeg Város Önkormányzata 11747051-15420909-00000000 számú pénzforgalmi számlájára.
(2) Önkormányzati beruházások, illetve települési érdekű eseménynél közreműködő, e rendelet hatálya alá eső járművek a polgármester döntése alapján az eljárási díj valamint a túlsúlydíj megfizetése alól mentesülhetnek.
(3) Mentesül az eljárási díj és a túlsúlydíj megfizetése alól az aki:
a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan olyan árut szállít, amely nem megbontható, és az áru szállítása, be- és kirakodása nem oldható meg másként,
b) helyben történő építkezéshez történő szállítás esetén, amennyiben a szállítmány nem bontható meg.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti díjmentesség nem érinti a közútkezelői hozzájárulás beszerzése iránti kötelezettséget.


7. Záró rendelkezések

7.§

Ez a rendelet 2017. július 1-én lép hatályba.


Kőszeg, 2017. május 25.Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester

(Az 1., 2. és 3. mellékleteit lsd. a letölthető formátumban vagy rendeletek mellékletei között.)