2013. Július 18., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Jurisics-vár udvarainak és a volt turistaszálló épületének rekonstrukciójára vonatkozó közbeszerzési eljárás
2. - A Jurisics-vár projekt finanszírozásának támogatást megelőlegező hitel felvétele
3. - Egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele.
4. - A KSK Tenisz Szakosztályának kérelme a teniszöltöző építéséhez
5. - EGY MAPPÁBAN KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 2013.07.18.
3. napirendi pont:
Egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele.

Tisztelt Képviselő-testület!


Év elején egyes állami tulajdonú ingatlanok tekinte-tében a Belügyminisztérium felmérést készített, miszerint az önkormányzat nyilatkozhatott Kőszeg város közigazgatási területén lévő használaton kívüli állami ingatlanok térítésmentes önkormány-zati tulajdonba kerüléséről, ezzel is elősegítve az önkormányzati feladatok ellátását.
Kőszeg Város Önkormányzata az ebr42 rendszer-ben az állami vagyonátvétel felmérés keretében megadott 9 állami ingatlan közül választhatott.

A napokban jelent meg a Magyar Közlöny 108. száma, amelyben kihirdetésre került az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint hitelszerződésből eredő kötele-zettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVIII. törvény. A hivatkozott törvény 1. mellék-lete tartalmazza, hogy mely ingatlanok kerülhet-nek ingyenes önkormányzati tulajdonba szerző-dés megkötését követően. Kőszeg vonatkozásában ezen ingatlanok a következők:

1. Kőszeg, 0182/1 hrsz 802 m2, Tescótól nyu-gatra lévő kivett saját használatú út. Igénylés jog-címe: településfejlesztés, településrendezés

2. Kőszeg, 1432 hrsz, természetben Meskó 1. sz. alatti 487 m2 nagyságú, lakóház, udvar, gazda-sági épület. Igénylés jogcíme: szociális, gyermekjó-léti szolgáltatások és ellátások

3. Kőszeg, 2131 hrsz, természetben Kiss J. u. 36. sz. alatti 352 m2 nagyságú gazdasági épület és udvar (Stipkovics malom) Igénylés jogcíme: helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

4. Kőszeg, 662 hrsz, természetben Panoráma körút 26. sz. alatti 3450 m2 nagyságú üdülő, gazda-sági épület, udvar megnevezésű ingatlan. Igénylés jogcíme: sport, ifjúsági ügyek

A szerződéskötés előfeltétele, hogy a képviselő-testület határozat formájában nyilvánítsa ki ingat-lanigényét, amely döntés az átvétellel kapcsolatos megszorító feltételt nem tartalmazhat. A szerző-désnek kötelező tartalmi elemei közé tartozik töb-bek között az is, hogy a tulajdonjogot a fennálló terhekkel együtt lehet megszerezni, az ingyenes tulajdonba adással összefüggő esetleges felmerülő általános forgalmi adót és egyéb felmerülő költsé-geket az önkormányzatnak kell megtérítenie, továbbá az ingyenesen tulajdonba kapott ingatlant 15 évig nem lehet elidegeníteni és a juttatás cél-jának megfelelően köteles hasznosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a leír-tak ismeretében hozza meg döntését.

Kőszeg, 2013. július 10.

A polgármester nevében:

Danka Lajos
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezetőI. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Kőszeg, 0182/1 hrsz-ú, 802 m2 nagyságú saját használatú út megnevezésű Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülés kapcsán szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: folyamatos


II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Kőszeg, 1432 hrsz-ú, 487 m2 nagyságú lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülés kapcsán szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: folyamatos

III. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Kőszeg, 2131 hrsz-ú, 352 m2 nagyságú gazdasági épület, udvar megnevezésű Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülés kapcsán szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: folyamatos

IV. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Kőszeg, 662 hrsz-ú, 3450 m2 nagyságú üdülő, gazdasági épület, udvar megnevezésű Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülés kapcsán szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: folyamatos


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)