2020. November 27., Péntek, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
1. napirendi pont:
A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

INDOKOLÁS
a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat gazdálkodásának szempontjából fontos szerepe van a helyi adókból származó bevételeknek, amelyek segítik az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását. A város fejlődéséhez, a városi szolgáltatások színvonalának fenntartásához elengedhetetlen a helyi adókból származó bevételek évenkénti vizsgálata. A helyi adóbevételek az alábbiak szerint alakultak:

2014. 418 M Ft
2015. 450 M Ft
2016. 473 M Ft
2017. 507 M Ft
2018. 489 M Ft
2019. 531 M Ft
2020. 432 M Ft (teljesítés nov. 10-ig)

Az állami normatíva a minimálisan kötelező önkormányzati feladatok ellátására nyújt fedezetet. A korábban megvalósított fejlesztések üzemeltetése és fenntartása, továbbá az önként vállalt önkormányzati feladatok ellátása érdekében indokolt az adóbevételek növelése. Ugyancsak fontos cél a lakossági adóterhek igazságosabb elosztása, hiszen jelenleg a lakosság vagyoni helyzetre való tekintet nélkül azonos mértékben adózik. A veszélyhelyzetre való tekintettel kerülendő a leginkább kiszolgáltatott, legkisebb jövedelmű lakossági rétegek, illetve a nehéz helyzetű termelő és turisztikai vállalkozások adóterhének emelése. Erre vonatkozóan az alábbiak szerint javasoljuk a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítását.

1. Építményadó

Az építményadóból származó bevételeket a 2014. és 2020. közötti időszakban az alábbiak szerint alakultak:

2014. 41 M Ft
2015. 42 M Ft
2016. 41 M Ft
2017. 52 M Ft
2018. 52 M Ft
2019. 54 M Ft
2020. 57 M Ft (teljesítés nov. 10-ig)

Az adómértékek alakulását az 1. táblázat tartalmazza.

A rendelet-tervezet szerint a kereskedelmi egységek – ide nem értve a szállásépületet – esetében az eddigi két sáv helyett három sáv kerülne meghatározásra.

200 m2 alapterületig maradna 500 Ft/m2, a 201 m2 és 1000 m2 közötti rész maradna 1.200 Ft/m2, az 1000 m2 feletti rész változna 1.200 Ft/m2-ről 1.600 Ft/m2-re.

Az üdülő, a lakás, az egyéb nem lakás céljára szolgáló épület és szállásépület esetében az építményadó mértéke nem változna.

A változtatás csak néhány adóalanyt érint az 1000 m2 feletti rész vonatkozásában. Az építményadó mértékének emeléséből származó többletbevétel kb. 2,2 M Ft lenne.

Az emelés a termelőüzemeket vállalkozásokat nem érinti, továbbá az idegenforgalmi szereplőkre sem ró nagyobb terhet. Kizárólag a kereskedelmi egységek tekintetében jelent nagyobb adóterhet azon adóalanyok tekintetében, akiknek 1000 m2-nél nagyobb egységük van, és ott is csak az 1000 m2 feletti rész vonatkozásában. A járványhelyzet ezeknek az üzleteknek a forgalmát megítélésünk szerint nem csökkentette.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint a KSH által közétett fogyasztóiár-index adatok alapján az építményadó tekintetében a megállapítható legmagasabb mérték 2021-ben 2.018 Ft/m2.

2. Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni minden magánszemélynek, aki lakás céljára szolgáló építménnyel vagy garázzsal rendelkezik.

A magánszemélyek kommunális adójából származó bevételek a 2014. és 2020. közötti időszakban az alábbiak szerint alakultak:

2014. 42 M Ft
2015. 43 M Ft
2016. 43 M Ft
2017. 44 M Ft
2018. 44 M Ft
2019. 45 M Ft
2020. 59 M Ft (teljesítés nov. 10-ig)

A magánszemélyek kommunális adója mértékének változását a 2. táblázat tartalmazza.

A rendelet-tervezet szerint, ha a lakás (lakás céljára szolgáló építmény és nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezés) nagysága nem haladja meg a 60 m2-t, akkor az adó mértéke 12.000 Ft/év maradna. Amennyiben a lakás nagyobb, mint 60 m2-t, úgy az adó mértéke 16.000 Ft/év-re emelkedne. A tervezett emelés tehát csak a 60 m2-nél nagyobb lakással rendelkezőket érinti. Ez az adóalanyok számára havi szinten 333 Ft többlet terhet jelent.

Ezzel párhuzamosan az adómentességben vagy adókedvezményben részesíthető adóalanyok körét szélesítenénk. Mentességet kapna az a háztartás, melyben az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 200%-át (korábban 150%), azaz 57.000 Ft-ot. 50% kedvezményben az az egyedül élő 70 év feletti személy részesül, akinek a jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 250%-át (korábban 200%) 71.250 Ft nem haladja meg.

A módosítások célja az, hogy az adóteher jobban tükrözze az adóalanyok vagyoni helyzetét. Eddig nem volt különbség az adómértékben a lakás mérete alapján. Ezzel a szabályozással a kicsi, 60 m2-nél nem nagyobb lakás utáni adóteher nem változna, csak a nagyobb lakások esetében.
A kedvezmények, mentességek bővítése az igazán rászoruló rétegnek nyújt segítséget, reagál a szélsőséges szociális helyzetre.

A garázsok tekintetében az adó mértéke nem változna.

A magánszemélyek kommunális adójának emeléséből származó többletbevétel, figyelembe véve a kedvezményeket, mentességeket is, kb. 10 M Ft lenne.

Magánszemélyek kommunális adója tekintetében az adómaximum törvényben meghatározott összege 2021. évben 31.187,4 Ft/adótárgy.

Az építményadó és a magánszemélyek kommunális adója tekintetében a javasolt adómértékek arányos terhet jelentenek az adóalanyoknak. Az adómentesség és az adókedvezmények eseteit az önkormányzati rendelet, valamint az adózás rendjéről szóló törvény tartalmazza. Egyedileg is kérhető fizetési könnyítés, melynek során a magánszemély tényleges életkörülményeit környezettanulmány során is megvizsgálják. A többi adónem tekintetében az adómértékek változtatására nem teszünk javaslatot.

Fenti adómértékek elfogadása esetén a várható adóbevételi többlet kb. 12,2 M Ft lenne.

A rendelet-tervezethez kikértük a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményét.Kőszeg, 2020. november 19.

A polgármester nevében:

Kovács-Mezei Virág s.k.
igazgatási osztályvezető

1. táblázat
Az építményadó mértékének változása

2013.01.01-2016.12.31. 2017.01.01-2019.12.31. 2020.01.01-2020.12.31. 2021.01.01-től tervezett
a) egyéb nem lakás, szállás 200 m2 alatt 150 Ft/m2 150 Ft/m2 150 Ft/m2 150 Ft/m2
200 m2 felett 300 Ft/m2 300 Ft/m2 300 Ft/m2
b) kereskedelmi egység 200 m2 alatt 350 Ft/m2 350 Ft/m2 500 Ft/m2 500 Ft/m2
201-1000 m2 750 Ft/m2 1.000 Ft/m2 1200 Ft/m2 1.200 Ft/m2
1000 m2 felett 1.600 Ft/m2
c) üdülő, lakás 200 m2 alatt 500 Ft/m2 500 Ft/m2 500 Ft/m2 500 Ft/m2
200 m2 felett 1.000 Ft/m2 1000 Ft/m2 1.000 Ft/m2


2. táblázat
A kommunális adó mértékének változása

2013.01.01.-2013.12.31. 2014.01.01-2019.12.31. 2020.01.01-2020.12.31. 2021.01.01-től tervezett
a) lakás 60 m2 alatt 11.000 Ft/év 9.000 Ft /év 12.000 Ft/év 12.000 Ft/év
60 m2 felett 16.000 Ft/év
b) garázs 6.000 Ft/év 6.000 Ft/év 7.500 Ft/év 7.500 Ft/évELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
Az építményadó és a magánszemélyek kommunális adójának emelése az érintett adóalanyoknak többlet terhet jelent, azonban a vagyoni helyzetet jobban tükröző adómértékek kerültek megállapításra. A szociálisan rászorulókat a kedvezmények, mentességek körének bővítése segíti.

II-III. gazdasági, költségvetési hatásai:
A tervezet elfogadása esetén a várható adóbevétel építményadóból 2,2 M forinttal, magánszemélyek kommunális adójából 10 M forinttal nő.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezet a jelenlegi egészségi helyzeten nem változtat.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezet egyszeri alkalommal jelent adminisztratív terhet, amikor az új adómértékekkel határozat készül minden érintett adóalany számára.

VII. megalkotásának szükségessége:
A hatályos rendelet módosításának célja a helyi adókból származó bevétel növelése.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása törvénysértést nem eredményez, azonban az adóbevétel nem nő.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
….…./2020. (XI. …..) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló
35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével –, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Polgármestere a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az építményadó évi mértéke:
a) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület és szállásépület esetében
aa) 200 m2 alapterületig 150 Ft/m2,
ab) a 200 m2 feletti rész 300 Ft/m2,
b) kereskedelmi egység – kivéve szállásépület – esetében
ba) 200 m2 alapterületig 500 Ft/m2,
bb) a 201 m2 és 1000 m2 közötti rész 1.200 Ft/m2,
bc) az 1000 m2 feletti rész 1.600 Ft/m2,
c) üdülő, lakás esetében
ca) 200 m2 alapterületig 500 Ft/m2,
cb) a 200 m2 alapterület feletti rész 1.000 Ft/m2.”

2. §

Az ÖR. 7. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) lakás céljára szolgáló építmény és nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezés esetén,
aa) ha az adó alapja nem haladja meg a 60 m2-t 12.000 Ft/év,
ab) ha az adó alapja meghaladja a 60 m2-t 16.000 Ft/év.”

3. §

Az ÖR. 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Mentes az adó megfizetése alól az, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg.”

4. §

Az ÖR. 9. § (1) bekezdésében a „legkisebb nyugdíj 200%-át” szövegrész helyébe az „öregségi nyugdíjminimum 250%-át” szöveg lép.

5. §

Hatályát veszti az ÖR. 13. § (2) bekezdése.

6. §

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Básthy Béla s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(Az Iparkamara véleményét és a mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)