Jegyzőkönyv: 2015. Május 7., Csütörtök, 13:45 óra, Kőszegi KÖSZ-ház (Rajnis u. 9. volt turistaszálló): rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Szociális nyári gyermekétkeztetésre pályázat benyújtása.
2. - Egy mappában a 2015. május 7-i rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
730-7/2015. szám.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. május 7-én, 13.45 órai kezdettel, a Jurisics-vár KÖSZ-Házban (Kőszeg, Rajnis u. 9.) megtartott rendkívüli, nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Huber László polgármester, Básthy Béla alpolgármester,
Kapy Ferenc, Kiss Péter, Kiss Zoltán, Plechl Tibor, Rába Kálmán, Sas Norbert és Terplán Zoltán képviselő (9 fő).

Igazoltan van távol:
Keszei Balázs és Tóth Gábor képviselő (2 fő).

Tanácskozási joggal van jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző, dr. Nagy Edina aljegyző, Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető, Szima Andrea főépítész valamint Bognár-Varga Szilvia a pénzügyi és gazdálkodási osztály vezető-helyettese.

Huber László polgármester üdvözli a rendkívüli képviselő-testületi ülés résztvevőit és megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Egy napirendet kell ma megtárgyalni.

A képviselő-testület részéről a javasolt napirenddel kapcsolatban semmilyen észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi az alábbi napirendet hagyja jóvá:

N A P I R E N D:

1. Szociális nyári gyermekétkeztetésre pályázat benyújtása.
Előadó a polgármester nevében: mezei Virág, az igazgatási és építéshatósági osztály vezetője.


Az 1. napirendi pont tárgyalása:

Szociális nyári gyermekétkeztetésre pályázat szerződéséről szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Mezei Virág szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a korábbi évekkel ellentétben a szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázathoz kötelező melléklet a képviselő-testület jóváhagyó döntésének a becsatolása, amit elektronikus úton ma éjfélig, papír alapon legkésőbb holnap postára kell adni.
Az igényelhető támogatás összege gyermekenként napi 440,- Ft. A rászoruló gyermekek körét a jogszabály a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkkel azonosan határozza meg.
Kőszegen nem tartozik a hátrányos helyzetű települések közé, ezért a rászoruló gyermekek – 2015. április végén 172 fő – legfeljebb 30%-ának igényelhető támogatás önerő biztosítása nélkül, ami 52 főt jelent. Ebből 18 fő az, amit biztosan meg fogunk kapni, de a maximális létszámra nyújtjuk be a pályázatot.


Kérdés:

Plechl Tibor kérdezi, hogy a minimum támogatás mekkora lesz?

Mezei Virág szerint ez az önerő biztosítása nélkül számított 18 fő.


Ezután a képviselő-testület további észrevétel nélkül 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


100/2015. (V. 7.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városban szervezett szociális nyári gyermekétkeztetés keretében 52 gyermek ingyenes étkeztetése megszervezéséhez elrendeli, hogy a polgármester a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására kiírt pályázatot nyújtsa be, önerő biztosítása nélkül.


Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A határozat meghozatala után, 13.50 perckor a polgármester bezárja a mai, rendkívüli ülést, majd rövid szünet után, 14 órakor ugyanezen helyszínen kezdődik a közmeghallgatás.


Kelt, mint fent.
Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester