Jegyzőkönyv: 2020. Január 23., Csütörtök, 13:30 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Vis maior támogatásra pályázat benyújtása.
2. - Az Alpokalja Küzdősport Alapítvány kérelme (az előterjesztést később küldjük).
3. - Egy mappában a 2020. január 23-i rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
K/799-1/2020. szám.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. január 23-án, 13.30 órai kezdettel a Városháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli, nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Terplán Zoltán alpolgármester,
Fekete-Pataki Edit, Gelencsér Attila, Harkai Norbert, Kiss Péter, Takácsné Varga Ágnes, Táncsics Péter és Velkyné Ball Andrea képviselők (8 fő).

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Básthy Béla polgármester, Harkai Norbert, Kiss Zoltán, Rába Kálmán és Sas Norbert képviselő (5 fő).

Tanácskozási joggal vannak jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző, dr. Nagy Edina aljegyző,
Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, dr. Abért Alíz jegyzői referens, Raposa Helga a Kőszegi Szociális Gondozási Központ vezetője, valamint Finesz Ernő, az Alpokalja Küzdősport Alapítvány elnöke.

Terplán Zoltán alpolgármester Básthy Béla polgármester távollétében köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése a megjelent 8 fővel határozatképes.
Kérdezi, hogy a meghívón szereplő napirenddel kapcsolatban van-e észrevétel vagy más javaslat. Mivel ilyen nem hangzik el, az alpolgármester azonnal szavazásra is bocsátja a napirendet, amit a képviselők 8 igen szavazattal el is fogadnak.


N A P I R E N D:

1. Vis maior támogatásra pályázat benyújtása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
2. Az Alpokalja Küzdősport Alapítvány kérelme.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

Az 1. napirendi pont tárgyalása:

Vis maior támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy 2019. december 17-én a királyvölgyi un. hármaspadoktól felfelé vezető úton (amely a Poncichter út elnevezést viseli) parfalomlás következett be, a sziklafal egy része leomlott. Három évvel korábban ugyanezen a partoldalon már volt hasonló leomlás, amely akkor szintén vis maior támogatásból lett helyreállítva. A parfalomlás azonnal dokumentálásra került és december 20-án vis maior eseménykélnt bejelentésre került a Belügyminisztériumnál. Az eljárás többlépcsős menetben történik. Elsőként a Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bizottság 2020. január 14. napján helyszíni szemlét tartott és megállapították a helyreállítás szükségességét és azt a tényt, hogy a vis maior besorolás megállja a helyét. Január 16-án a Vas Megyei Kormányhivatal és a a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági eljárás keretében is helyszíni vizsgálatot tartott, amely szervek szintén megállapították a parfal helyreállítási kötelezettségét a biztonságos közlekedés érdekében.
A rendkívüliséget a beadási határidő indokolja, mert a bejelentést követően 40 nap áll rendelkezésre a pályázat benyújtására. Ezért volt szükség rendkívüli ülés összehívására. A vis maior igényt január 29-ig kell benyújtani.
A parfal helyre állítására készült egy szakértői vélemény. A szakértő – a sziklafal meglazult részének visszafejtését követően – un. GABION támfalrendszer létrehozását javasolja, mely engedélyköteles tevékenység.
A helyreállítás teljes költsége a szakértői becslés alapján 15.257.272 Ft, melyből az önkormányzatnak 30 % önrészt kell vállalnia, azaz 4.577.182,- Ft-ot. Ezt a jövő évi költségvetésbe tervezik beépíteni.
A támogatás igényléséhez képviselő-testületi döntés szükséges.

Kérdés és hozzászólás:

Táncsics Péternek egy technikai kérdése van: a saját erő rész a fejlesztések összegéből vagy a vis maior keretből lesz biztosítva?

Dr. Zalán Gábor szerint nyilván költségvetés tervezésekor a vis maior keretet ennyivel majd meg kell emelni.

Takácsné Varga Ágnes szerint nagyon sajnálatos, hogy egy ilyen vis maior eseménynél 30% önerőt kell biztosítani. Ez mindig igy volt?

Dr. Zalán Gábor szerint igen. Új fejlesztést pedig nem is lehet a támogatási kérelembe beletenni, csak helyreállítást. Az un. hatházakat már többször elöntötte a víz és a vis maiorból mindig ugyanazt a helyzetet kell visszaállítani, nem lehet nagyobb átereszt beletenni.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, Terplán Zoltán alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, amit a képviselők 8 igen szavazattal el is fogadnak.
1/2020. (I. 23.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vis maior támogatás címén pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Partfalomlás
Káresemény helye: Kőszeg, Poncichter út (Kőszeg 7468 hrsz.) önkormányzati tulajdonú út

A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés 2020. év %
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 4.577.182,- Ft 30,0
Biztosító kártérítése 0 Ft 0,0
Egyéb forrás 0 Ft 0,0
Vis maior támogatási igény 10.680.090,- Ft 70,0
Források összesen 15.257.272,- Ft 100,0

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 15.257.272,- Ft,- - azaz tizenötmillió – kettőszázötvenhétezer - kettőszázhetvenkettő forint, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. A Kőszeg 7468 hrsz-ú közút megnevezésű ingatlan a helyi közúthálózat része, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az önkormányzat kötelező feladata a helyi közút fenntartása.

3. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.


Biztosító Társaság megnevezése AEGON Magyarország Zrt.
Biztosítási szerződés száma 80863

Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

4. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

5. Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

6. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetésében biztosítja.

7. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: 2020. január 29.A 2. napirendi pont tárgyalása:

Az Alpokalja Küzdősport Alapítvány kérelméről szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz. Alpolgármester úr köszönti a napirend tárgyalásánál jelen lévő Finesz Ernőt és Proks Edinát.

Németh Ildikó előterjesztő szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az Alpokalja Küzdősport Alapítvány elnöke megkereste az önkormányzatot, mivel a Magyar Ökölvívó Szakszövetség a 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési beruházásokkal kapcsolatban pályázatot nyújtott be a Sportért Felelős Államtitkárság felé és ennek keretében – többek között – új edzőterem építésére is van lehetőség. Az alapítvány jelenleg bérleményekben oldja meg az edzéseit, ezért szeretnék egy új edzőterem építését megcélozni. Ennél a napirendnél még szorosabb a határidő, mint az előzőnél, ugyanis a héten, délig kell benyújtani a pályázathoz szükséges nyilatkozatokat. Ez indokolja az előterjesztés rendkívüliségét. Mivel további konkrét információval az önkormányzat nem rendelkezik, hasonló megoldásban lehet ezt is elképzelni, mint a birkózócsarnok építését, amely már a BMSK Zrt. lebonyolításában el is kezdődött.
Az alapítvány elmondása szerint a Magyar Ökölvívó Szakszövetség olyan jellegű felajánlást vár, amely legalább önkormányzati terület rendelkezésre bocsátásával biztosítja a pályázat eredményességét. A határozati javaslatban nem jelöltek meg konkrét helyszínt, de elsőként a volt MÉH telep területe merült fel. Ez két, egymás melletti ingatlant jelent a sportpálya közelében: az egyik 650 m2, a másik 698 m2 nagyságú. A terület rendezési terv szerinti besorolása (településközpont terület) alkalmas ilyen épület elhelyezésére. Amennyiben újabb dokumentumokhoz vagy információkhoz jut az önkormányzat, akkor azt természetesen ismertetni fogják a képviselő-testülettel. Tulajdonképpen ez egy elvi hozzájárulás megadása lenne az önkormányzat részéről a pályázat megindításához.

Kérdések és hozzászólások:

Takácsné Varga Ágnes kérdezi az alapítvány elnökétől: ha megépülne az edzőterem, akkor a másik kőszegi ökölvívó egyesülettel, a Fitt-Boksz Egyesülettel is kooperálnának-e, vagy csak az alapítvány működtetné?

Finesz Ernő válaszában tisztázza, hogy csak ők tesznek meg érte mindent, ezért csak ők használnák - ha sikerül megépíteni. A többi részén nem gondolkodnak.

Takácsné Varga Ágnes kérdezi még: nem is tervezi a jövőben a két civil szervezet, hogy együttműködjön?

Finesz Ernő erre most nem tud választ adni.
Sajnálatos, hogy nagyon rövid idő – csupán 8 nap – állt a rendelkezésükre ahhoz, hogy ezt a pályázatot előkészítsék. Tervezőt ezen idő alatt megbízni természetesen nem tudtak. Csupán a birkózócsarnok mintája alapján számolták ki, hogy 400 m2 nagyságú, 500 m2 hasznos alapterületű lenne a csarnok, ezt küldik be a szövetséghez. Ő úgy is kereste meg a polgármester urat, hogy konkrét terv nincs, ennyi idő alatt ezt nem is lehetett elvégeztetni. Viszont a pályázat sikere esetén az önkormányzat területén létrejöhet egy edzőterem, aminek az építési költségeit a pályázat fogja fedezni, azaz sem nekik, sem az önkormányzatnak nem kell ehhez hozzátennie forrást. Mivel 2020-at írunk, ő azt gondolja, hogy egy teljesen felszerelt sportterem jól jönne a városnak is.

Táncsics Péter azt gondolja, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni, ha fejlesztésről van szó. Még akkor is, ha ennek a napirendnek a tárgyalása nem felel meg az erre vonatkozó kritériumoknak – akármilyen rendkívüli kérelemről is van szó.
Mivel most csak egy elvi nyilatkozatról van szó, javasolja, hogy semmi mással, csak a határozati javaslattal foglalkozzon a képviselő-testület. A helyszínnel se – mert már csak azért se, mert tudomása szerint erre a helyszínre van már a városvezetésnek másfelé ígérete.

Terplán Zoltán is egyetért azzal, hogy minden olyan kezdeményezést, ami előbbre viszi a kőszegi sportot – vagy más területet is – teljes mértékben támogatni kell. Ő ezt az előterjesztést is támogatni fogja. Az idő rövidsége miatt muszáj volt előterjeszteni, mert különben az alapítvány még a próbálkozás lehetőségétől is elesett volna.

Mivel további kérdés vagy hozzászólás nem hangzik el, az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadják el:


2/2020. (I. 23.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Alpokalja Küzdősport Alapítvány a Magyar Ökölvívó Szakszövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési beruházás megvalósítása során új edzőterem építésére pályázatot nyújtson be és egyben elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertes pályázat esetén a beruházás Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanon valósuljon meg.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: értelemszerűen.


A határozat meghozatala után további észrevétel nem hangzik el, így Terplán Zoltán alpolgármester megköszöni mindenkinek a megjelenést, majd 13.45 órakor bezárja a képviselő-testület mai, rendkívüli ülését.

Kelt mint az első oldalon.
Dr. Zalán Gábor Terplán Zoltán
jegyző alpolgármester


(A jegyzőkönyvet lsd. a letölthető formátumban.)