2020. Január 23., Csütörtök, 13:30 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Vis maior támogatásra pályázat benyújtása.
2. - Az Alpokalja Küzdősport Alapítvány kérelme (az előterjesztést később küldjük).
3. - Egy mappában a 2020. január 23-i rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
1. napirendi pont:
Vis maior támogatásra pályázat benyújtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

2019. december 17. napján a területre korábban (november-december hónap) lehulló nagy mennyiségű (120-150 mm) csapadék következtében a Királyvölgyből a Szulejmán-kilátó felé vezető Poncichter - Libaszőlő utak kereszteződésében a Poncichter út (7468 hrsz.) jobb oldalán található meredek sziklafal egy része leomlott (kb. 2 m3). A sziklafalon további nagy repedések jelentek meg (lásd helyszínrajz és fénykép).
Az útbevágás során a kőzetfelszín átalakult, majd az idők során a palás kőzetekre jellemző mállások, aprózódások következtek be. A sziklatömbben keletkezett résekbe, üregekbe bejutó esővíz, valamint télen a jég munkájának következtében a mállásnak indult kőzetdarabok elmozdultak. Ezek egy része most leomlott az útra. A tél beálltával további leomlások várhatóak. Az omlások veszélyeztetik az arra haladó gépjárműveket, gyalogosokat.

Három évvel korábban ugyanezen partoldal Királyvölgy irányába folytatódó mintegy 25-30 méteres csatlakozó szakaszán hasonló esemény következett be (szikla- és partfalomlás). Az Önkormányzat vis maior támogatás keretében 2018 nyarán helyreállíttatta a rézsűt (rézsűlejtő kialakítását követően beton támfal és georácsos partfalvédelem kiépítése).

A keletkezett partfalomlás 2019. december 20. napján vis maior eseményként került bejelentésre a Belügyminisztériumnál, mely alapján a Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bizottság 2020. január 14. napján helyszíni szemlét tartott. A Bizottság a szemlejegyzőkönyvben rögzítette a helyszínen tapasztaltakat egyben nyilatkozott arra nézve, hogy a további omlásveszély fennállása miatt a hatástalanítás elvégzése indokolt, a vis maior kérelmet támogatásra javasolja.

Emellett 2020. január 16. napján előzetes helyszíni vizsgálatot folytatott le a Vas Megyei Kormányhivatal és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A korábban eljáró Bizottság megállapításaival egyetértve a biztonságos közlekedés érdekében szükségesnek és indokoltnak látja a partfal helyreállítását.

Az eljárást a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet szabályozza.

A végleges – szakértői nyilatkozattal és költségbecsléssel alátámasztott - pályázati anyag benyújtására a bejelentéstől számított 40 nap áll rendelkezésre, mely jelen esetben 2020. január 29.

A szakértő - a sziklafal meglazult részének visszafejtését követően – GABION támfalrendszer létrehozását javasolja (lásd leírás), mely engedélyköteles tevékenység.
A helyreállítás teljes költsége a szakértői becslés alapján 15.257.272 Ft, melyből az Önkormányzatnak 30 % önrészt kell vállalnia, azaz 4.577.182,- Ft-ot.


A támogatás igényléséhez Képviselő-testületi döntés szükséges.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására, és a határozat elfogadására!


Kőszeg, 2020. január 22.

A polgármester nevében:


Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vis maior támogatás címén pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Partfalomlás
Káresemény helye: Kőszeg, Poncichter út (Kőszeg 7468 hrsz.) önkormányzati tulajdonú út


A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés 2020. év %
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 4.577.182,- Ft 30,0
Biztosító kártérítése 0 Ft 0,0
Egyéb forrás 0 Ft 0,0
Vis maior támogatási igény 10.680.090,- Ft 70,0
Források összesen 15.257.272,- Ft 100,0

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 15.257.272,- Ft,- - azaz tizenötmillió – kettőszázötvenhétezer - kettőszázhetvenkettő forint, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. A Kőszeg 7468 hrsz-ú közút megnevezésű ingatlan a helyi közúthálózat része, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az önkormányzat kötelező feladata a helyi közút fenntartása.

3. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.


Biztosító Társaság megnevezése AEGON Magyarország Zrt.
Biztosítási szerződés száma 80863

Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

4. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

5. Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

6. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetésében biztosítja.

7. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2020. január 29.
Felelős: Básthy Béla polgármester

(A csatolt mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)