2013. Február 21., Csütörtök, 13:30 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Javaslat az önkormányzat adósságkonszolidációjával kapcsolatos intézkedések megtételére.
2. - „A Jurisich Miklós Gimnázium leány és fiúkollégiumának felújítása kiegészítő munkák elvégzése” tárgyban ajánlattételi felhívás jóváhagyása.
3. - Egy mappában a 2013. február 21-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
1. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzat adósságkonszolidációjával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezik az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának átvállalása feltételrendszeréről, amely alapján önkormányzatunk 2013. január 11-ig a Kincsár e-adat rendszerén keresztül az adósságelemekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett.
Az adósságátvállalás százalékos mértékéről az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter legkésőbb 2013. február 28-áig megállapodást köt az érintett önkormányzatokkal.
A megállapodás megkötésének feltétele a képviselő testület határozathozatala az alábbiakról:
- az adósságátvállalásban való részvétel elfogadásáról,
- nyilatkozat arról, hogy amennyiben rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál, és ha ez az adósságelem részben vagy egészben átvállalásra kerül, akkor e betét vagy számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem átvállalással érintett mértéke szerinti arányos, legfeljebb az átvállalandó adósságelem összegéig – az átvállalás napján az állam által megjelölt számlára átutalja, és
- a polgármester, valamint a jegyző felhatalmazását az önkormányzati adatszolgáltatás teljesítésére és a szükséges nyilatkozatok megtételére, megállapodások megkötésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a határozati javaslatban foglaltak szerint megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Kőszeg, 2013. február 18.

A polgármester nevében:

Sőbér Aurélia s. k.
pénzügyi és gazdálkodási oszátlyvezető
Kőszeg Város Önkormányzata képviselő-testületének …../2013. (II. 21) sz. határozata


1. Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzata nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál.
3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy:
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel - az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá alakítsa át;
c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg.
5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.


Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 28.

Kőszeg, 2013. február 18.

……………………………………. P.H. …..……………………………..
polgármester jegyző