2020. November 10., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A település közterületein és nyilvános helyeken történő maszkviselésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
1. napirendi pont:
A település közterületein és nyilvános helyeken történő maszkviselésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
a település közterületein és nyilvános helyeken történő maszkviselésrőlKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1. §

A tömegközlekedési várakozóhelyeken, a kőszegi piac és temető területén, a vallási közösségek épületeinél szertartásra, gyermekjóléti, köznevelési, egészségügyi és szociális intézményekbe, élelmiszerüzletekbe, postai épületekbe érkezés, valamint távozás ideje alatt a bejáratuktól számított 30 méteres körzetben a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot oly módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.


2. §

A 1. §-ban meghatározott előírás érvényesítése a piac és temető tekintetében az üzemeltető Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Nonprofit Kft. felelőssége, egyéb esetekben a közterület-felügyelő jogosult ellenőrizni a rendelkezések betartását.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. december 11-én hatályát veszti.
Dr. Zalán Gábor s.k. Básthy Béla s.k
jegyző polgármester


INDOKOLÁS
a település közterületein és nyilvános helyeken történő maszkviselésről
szóló új önkormányzati rendelethez


A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. alcíme a maszkviselési szabályokat megerősíti.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken, orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
A Korm. rendelet 27. § a) pontja felhatalmazást ad a települési önkormányzat polgármestere, mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorlója számára, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén azon közterületeket, illetve nyilvános helyeket, ahol e rendeletben meghatározott módon kötelező maszkot viselni.
E felhatalmazással élve a rendelettervezet meghatározza a település belterületén azon közterületeket, illetve nyilvános helyeket, ahol a Korm. rendeletben meghatározott módon kötelező maszkot viselni. A helyszínek meghatározásánál - tömegközlekedési várakozóhelyeken, a kőszegi piac és temető területén, a vallási közösségek épületeinél szertartásra, gyermekjóléti, köznevelési, egészségügyi és szociális intézményekbe, élelmiszerüzletekbe, postai épületekbe érkezés, valamint távozás ideje alatt a bejáratuktól számított 30 méteres körzetben – az a cél vezérelt minket, hogy a forgalmasabb helyszíneken még fokozottabban védjük a lakosság egészségét, megelőzzük a koronavírus járvány terjedését.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Kőszeg, 2020. november 11.

A polgármester nevében:

dr. Nagy Edina
aljegyzőELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a település közterületein és nyilvános helyeken történő maszkviselésről
szóló önkormányzati rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
Az új önkormányzati rendelet a rendkívüli veszélyhelyzetben a koronavírus járvány terjedésének megelőzést szolgálja Kőszeg belterületén a rendeletben meghatározott közterületeken, illetve nyilvános helyeken.

II-III. gazdasági, költségvetési hatásai:
A tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következménye nincs.

V. egészségi következményei:
A lakosság egészségének megtartását segíti e tervezet.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A tervezet a rendkívüli veszélyhelyzetben a jó egészség megőrzését támogatja.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A szabályozás elmaradása jogszabálysértést nem eredményez.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel személyi, tárgyi többlet feltételt az eddigiekhez képest.