Jegyzőkönyv: 2020. Május 7., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításának az elrendelése a koronavírus hatása miatt.
3. - Egy mappában a 2020. május 7-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
Szám: K/11137-12/2020.


FELJEGYZÉS

amely készült 2020. május 7-én, 9 órakor a kőszegi Városháza tanácskozó termében.

Jelen vannak: Básthy Béla polgármester,
dr. Zalán Gábor jegyző,
dr. Nagy Edina aljegyző,
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető,
Fekete Balázs fejlesztési osztályvezető.

Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.

Dr. Zalán Gábor tájékoztatást ad arról, hogy Magyarországon továbbra is veszélyhelyzet van érvényben, így a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése is hatályban van. Ez alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét továbbra is a polgármester gyakorolja és jogosult intézkedni az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében.
A mai napon két elkészült előterjesztés tárgyában kell polgármester úrnak döntenie, ezek a következők:
1. A településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Nagy Edina aljegyző.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításának az elrendelése a koronavírus hatása miatt.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

Jelzi, még, hogy polgármester úr kérésére valamennyi képviselő elektronikusan megkapta az a költségvetés módosítására irányuló javaslat tervezetét. Egy képviselő küldött visszajelzést: Velkyné Ball Andrea képviselő. (csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

1. A településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.

Dr. Nagy Edina aljegyző szóbeli kiegészítést tesz. A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) kormányrendelet 3. § -a értelmében a településen működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a települési önkormányzat a Kormányrendelettől eltérően rendelkezhet.
A piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.
A kőszegi piac látogatottságát tekintve az eltelt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a 9.00 óra előtti és a 12.00 óra utáni időszak az igényeket tekintve túl rövid a 65. életévüket még nem betöltöttek számára, akik ezért 9.00 óra előtt egyidejűleg jóval többen próbáltak bejutni a piacra, növelve ezzel a személyes találkozások számát. 12.00 óra után pedig már – tekintettel az állampolgárok megszokott piaclátogatási szokásaira – nem volt akkora a kihasználtság. Ugyanakkor a 9.00 óra és 12.00 óra közötti 3 órás intervallumnál rövidebb időszak is bőven elegendő lenne a 65. életévét betöltött személyek számára, akik jóval kisebb számban jelentek meg a piacon ez idő alatt.
A tervezet alapján a piacnak a 65. életévüket betöltött személyek 8.00 óra és 10.00 óra között látogathatják.

Ezután a polgármester az alábbi rendeletet alkotja:

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelete
a településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek
általi látogatásának szabályairól

(A rendelet szövege jelen feljegyzés melléklete.)

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításának az elrendelése a koronavírus hatása miatt.

Básthy Béla visszautal az előterjesztés szükségességére, amely hosszú előkészület után, az intézményekkel és a hivatallal számos egyeztetést lefolytatva született meg. A költségvetési előirányzat változtatások a koronavírus járvány elleni védekezés, a központi intézkedések, valamint a város járvány idején gyengülő gazdasági teljesítménye miatt váltak megkerülhetetlenné.
A módosítás során prioritás a kötelező feladatok ellátásának biztosítása, a város jövőbeni működésében és fejlesztésében meghatározó jelentőségű önkormányzati hivatali és intézményi munkavállalói állomány megtartása, és az elnyert, megkezdett pályázatok zavartalan lebonyolítása volt. A módosítás így elsősorban a nem kötelező, illetve halasztható feladatoktól von el forrásokat, illetve jelentős többletmunka igényt támaszt azokon a munkahelyeken, ahol a munkaerő-felvétel szüneteltetése miatt a feladatokat egyes munkavállalók távozása után alacsonyabb létszámmal kell ellátni.
A döntéshozatalt nagyban nehezíti, hogy jelenleg nehezen kalkulálható a járvány gazdasági hatásának mértéke.
Szeptemberre várhatóan pontosabb képet kapunk a gazdaságban bekövetkezett veszteségekről és a bevételek csökkenésének mértékéről, így a képviselő-testület ekkor már valószínűleg pontosabb információk birtokában dönthet a költségvetést érintő további intézkedésekről.

A polgármester ezután az alábbi határozatot hozza:

34/2020. (V. 7.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) számú önkormányzati rendeletén az 1.számú mellékletben meghatározott - 236.820.290.-Ft előirányzat változásához járul hozzá.
A módosításokat az első félévi rendeletmódosításban kell átvezetni.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnalKelt, mint az első oldalon.Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármesterA feljegyzést készítette:


Ecker Eszter
jegyzőkönyvvezető

(A teljes jegyzőkönyvet lsd. a letölthető formátumban.)