2020. Május 7., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításának az elrendelése a koronavírus hatása miatt.
3. - Egy mappában a 2020. május 7-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
1. napirendi pont:
A településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.

INDOKOLÁS
a településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló új önkormányzati rendelethez


A Kormány a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Kormányrendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § -ában az élelmiszerüzletek, drogériák, gyógyszertárak, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletek látogatási rendjére vonatkozóan az alábbiakat rendelte el:
• Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
• Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.
• A településen működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a települési önkormányzat a Rendelettől eltérően rendelkezhet. A piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.
A kőszegi piacon az eltelt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a 9.00 óra előtti és a 12.00 óra utáni időszak az igényeket tekintve túl rövid a 65. életévüket még nem betöltöttek számára, akik így 9.00 óra előtt egyidejűleg jóval többen próbáltak bejutni a piacra, növelve ezzel a személyes találkozások számát. 12.00 óra után pedig már – tekintettel az állampolgárok megszokott piaclátogatási szokásaira – nem volt akkora a kihasználtság. Ugyanakkor a 9.00 óra és 12.00 óra közötti 3 órás intervallumnál rövidebb időszak is bőven elegendő lenne a 65. életévét betöltött személyek számára, akik jóval kisebb számban jelentek meg a piacon ez idő alatt.
A Rendeletben megteremtette a lehetőségét annak, hogy a polgármester, mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója, önkormányzati rendeletben határozza meg a településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának a rendeletben foglaltaktól eltérő szabályait. Fentiekre tekintettel a rendelettervezet meghatározza a piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjét. Az idősáv meghatározásánál figyelembe vettük azt is, hogy a 65. életévüket betöltött személyek 8 órától el tudják végezni bevásárlásaikat a piacon, majd ezt követően egyből el tudnak menni az élelmiszerüzletbe, drogériába, gyógyszertárba, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletbe, nem kell megszakítaniuk a vásárlást, azaz egyszeri kijárással megoldható a piac és a fenti kategóriába sorolt üzletek látogatása, összhangban a Rendelettel.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
1-2. §
A tervezet alapján a piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendje az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
• 5.00 óra és 8.00 óra között: 65 év alattiak;
• 8.00 óra és 10.00 óra között: 65 év felettiek;
• 10.00 óra után zárásig: 65 év alattiak.
3. §

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

Kőszeg, 2020. május 5.

A polgármester nevében:

dr. Nagy Edina
aljegyzőKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2020. (V. ….) önkormányzati rendelete
a településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1. §

(1) Saját és családja érdekében a 65. életévet betöltött személy – a szájat és az orrot eltakaró eszköz viselése mellett - a kőszegi piacot 08.00 és 10.00 óra közötti időben látogathatja.
(2) A kőszegi piacon 08.00 és 10.00 óra közötti időben az ott árusítók kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

2. §

A 1. §-ban meghatározott előírás érvényesítése a piacot fenntartó és üzemeltető Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Nonprofit Kft. felelőssége.

3. §

Ez a rendelet 2020. május 8-án lép hatályba.Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármesterELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól
szóló önkormányzati rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
Az új önkormányzati rendelet a rendkívüli veszélyhelyzetben a koronavírus járvány terjedésének megelőzést szolgálja a 65. életévet betöltött személyek vonatkozásában, azzal, hogy olyan kizárólagos látogatási idősávot határoz meg, mely alatt a piacot kizárólag csak fenti személyek látogathatják.

II-III. gazdasági, költségvetési hatásai:
A tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következménye nincs.

V. egészségi következményei:
A 65. életévet betöltött személyek egészségének megtartását segíti e tervezet.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A tervezet a rendkívüli veszélyhelyzetben a 65. életévet betöltött személyek jó egészségének megőrzését támogatja.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A szabályozás elmaradása jogszabálysértést nem eredményez.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel személyi, tárgyi többlet feltételt az eddigiekhez képest.