2020. Május 7., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításának az elrendelése a koronavírus hatása miatt.
3. - Egy mappában a 2020. május 7-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
2. napirendi pont:
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításának az elrendelése a koronavírus hatása miatt.

INDOKOLÁS
a Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő KORONAVÍRUS
hatásának költségvetési előirányzat változásaihoz


Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása a koronavírus járvány elleni védekezés városi és állami költségei, valamint a város járvány idején gyengülő gazdasági teljesítménye miatt vált szükségessé.
A módosítás során prioritás a kötelező feladatok ellátásának biztosítása, a város jövőbeni működésében és fejlesztésében meghatározó jelentőségű önkormányzati hivatali és intézményi munkavállalói állomány megtartása, és az elnyert, megkezdett pályázatok zavartalan lebonyolítása. A módosítás így elsősorban a nem kötelező, illetve halasztható feladatoktól von el forrásokat, illetve jelentős többletmunka igényt támaszt azokon a munkahelyeken, ahol a munkaerő-felvétel szüneteltetése miatt a feladatokat egyes munkavállalók távozása után alacsonyabb létszámmal kell ellátni.
A döntéshozatalt nagyban nehezíti, hogy jelenleg nehezen kalkulálható a járvány gazdasági hatásának mértéke.
Szeptemberre várhatóan pontosabb képet kapunk a gazdaságban bekövetkezett veszteségekről és a bevételek csökkenésének mértékéről, így a képviselő-testület ekkor már valószínűleg pontosabb információk birtokában dönthet a költségvetést érintő további intézkedésekről.

Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Kőszeg Város Önkormányzatának fenntartásában lévő intézményeknél a 2020. évi költségvetés átdolgozásakor a következő szempontok lettek egységesen megvalósítva:

- üres álláshelyekre tervezett bér és járuléka kikerültek a költségvetésekből
~ Könyvtár 1 fő (2.980.505.-Ft), Múzeum 0 fő, Központi Óvoda 1 fő (2.719.203.-Ft), Újvárosi Óvoda 1 fő (3.019.500.-Ft), Vár 1 fő (2.722.005.- Ft), Szociális Gondozási Központ 4 fő (13.205.275.-Ft), Közös Önkormányzati Hivatal 3 fő (11.419.238.- Ft) Összesen: 12 Fő (36.065.726.-Ft)
- a lejáró határozott idejű szerződések meghosszabbítása elmarad, ennek összegei és járulékai kikerültek a költségvetésekből
~ Könyvtár nincs, Múzeum 2 fő (4.112.500.-Ft), Központi Óvoda 2 fő (1.248.555.- Ft), Újvárosi Óvoda nincs, Vár nincs, Szociális Gondozási Központ nincs, Közös Önkormányzati Hivatalban nincs
- nyugdíjba vonuló kollégák felmentési és szabadság idejére nem vehetnek fel alkalmazottat, ezekre tervezett összegek és járulékai kikerültek a költségvetésekből
- a halasztható felhalmozási kiadások elhalasztásra kerültek, ezek összegei kikerültek a költségvetésekből
- rendezvények tervezett kiadásai és bevételei kikerültek a költségvetésekből október 31-ig
- a vírushelyzetre való tekintettel a továbbképzések is elmaradnak, ezekre tervezett kiadások kikerültek a költségvetésekből
- munkaidő és bércsökkentéssel járó rendelkezés alapján az Intézményeknél az alábbi kiadások kerültek ki a költségvetésből
~ Könyvtár 8 fő (591.410.-Ft), Múzeum 11 fő (404.494.-Ft), Központi Óvoda 42 fő (1.648.023.-Ft), Újvárosi Óvoda 24 fő (961.451.-Ft), Vár 13 fő (980.420.-Ft), Közös Önkormányzati Hivatal 6 fő (505.215.-Ft) Összesen: 104 Fő (5.091.013.- Ft)

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetésénél a felszabaduló bér és járulék összegeket intézményen belül átcsoportosítottuk a dologi védekezési kiadásokra.

Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének átvizsgálásakor a következő intézkedéseket hajtottuk végre:

- A várszínházi évad elmaradása miatt a megelőlegezett 18.000.000.- Ft átadásával és visszatérülésével nem számolhatunk

- 2020. évben a gépjárműadóból a 40% is elvonásra kerül, ez 38.000.000.- Ft-ot bevétel kiesést jelent, összege kikerült a költségvetésből

- 2020. évben az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség felfüggesztése miatt 19.000.000.- Ft bevétel kiesés várható, összege kikerült a költségvetésből
A 140/2020. (IV.21.) Korm.rendelet 8.§.(1) alapján az Önkormányzat 2020. április 26-tól nem jogosult az üdülőhelyi feladatokra járó 1 Ft állami támogatásra. Ez 12.000.000.- Ft kiesést jelet az önkormányzatnak, ha a veszélyhelyzet év végéig fennáll. Ezek a bevételek alapozták meg a Natúrpark önként vállalt feladatainak finanszírozását. A Natúrparknak adható támogatás a tagdíjjal együtt 14.790.053.- Ft-ra való (5.000.000.- Ft) csökkenésével számoltunk. Amennyiben a veszélyhelyzet feloldásra kerül és újra folyósítják az állami támogatást akkor kiegészítő támogatásban részesülhetnének.

- 2020. évben az iparűzési adó várható bevétele a koronavírus várható gazdasági hatása miatt 72.207.845.- Ft-os bevétel kieséssel számoltunk, összege kikerült a költségvetésből

- a Városüzemeltető Kft. 2020. évi költségvetése felülvizsgálatra került és a 35.773.360.- Ft kiadásra tervezett összeg kivételére került sor a vírushelyzet miatti intézkedések miatt (játszóterek lezárva, utak karbantartása csak a minimálisan szükséges esetekben)

- felülvizsgáljuk Kőszeg Város nevezetes épületeinek díszvilágításait az év végéig, de legalább a vírushelyzet időszakában kikapcsolásra kerülnek, várható megtakarítás 800.000.- Ft

- ezzel összefüggésben a díszvilágítási karbantartási szerződés felülvizsgálata is megtörtént 2020.04.15-vel felfüggesztésre került, várható megtakarítás 1.676.163.- Ft.

- a belvárosi wifi hálózat ideiglenesen kikapcsolásra került, május 01-től ezért sem kell fizetni, várható megtakarítás 104.000.-Ft.

- az Államtól átvett ingatlanok karbantartására tervezett 1.000.000.- Ft kiadás kikerül a költségvetésből

- a helyi védettségű ingatlanok bejegyzése 3.300.000.- Ft jogszabályi változások miatt kikerül a költségvetésből

- a VASIVÍZ szolgalmi jog bejegyzési kötelezettség 2021.december 31-re való meghosszabbítása miatt megkerestük Miniszter Urat, ez 12.000.000.- Ft-ot jelentene a költségvetésben

- a Vár vagyonkezelési díjára tervezett 800.000.- Ft-ról tárgyalást kezdeményeztünk, ebben az évben vagyonkezeléséből bevételünk nem keletkezik így a díj megfizetése alól mentességet kérünk

- a közterület-használati díjak fizetését felfüggesztettük a kormány döntése alapján 2020. szeptember 01-ig. így a várható bevételekből 3.238.400.-Ft bevétel kieséssel számoltunk

- a kormány döntése értelmében a parkolásért nem kell fizetni, így ennek a bevételi és működtetési összegei kikerültek a költségvetésből

- a koronavírus védekezési kiadásaira az egyéb szórakoztató kiadásokból (10.670.050.- Ft eredeti összeg) 7.790.710.- Ft-ot és a katasztrófavédelemre tervezett 200.000.- Ft átcsoportosítottuk. Összesen: 7.970.710.- Ft-ot különítettünk el

- a képviselői tiszteletdíjak tekintetében figyelembe vettük a lemondásokat március és április hónapra, a külső bizottsági tagok tiszteletdíját 2020.03.01-től 2020.09.30.-ig eltöröltük és
2020.05.01-2020.09.30.-ig a képviselői tiszteletdíjakat és a részükre járó bizottsági tagsági díjakat megfeleztük ez 5.588.032. Ft és járuléka 977.906.- Ft.

- a települési támogatásokra tervezett 30.400.000.- Ft várhatóan ebben az évben kevés lesz, ennek kipótlása szükséges lesz év közben

- az Önkormányzat által nyújtott Civil szervezetek részére nyújtott támogatások is felülvizsgálatra kerültek, azon szervezetek, akik nem tartanak fenn Önkormányzati tulajdonú ingatlant a támogatás teljes összegben kikerül a költségvetésből, a többi szervezetnél a Polgármester saját hatáskörben döntött az összegekről- a polgármesteri keret ebben az évben nem kerül felhasználásra


Ezen rendelkezések után a 2020. évi költségvetés működési hiányt nem mutat.

A javaslat indoka:

A 2020. évi költségvetésből 236.820.290.- Ft bevétel kieséssel számoltunk Kőszeg Város és Intézményeinél összesen. A kiadások az korábban leírtakkal ugyancsak 236.820.290.- Ft-tal csökkennének Kőszeg Város és Intézményeinél összesen.

Kőszeg, 2020. május 04.

Básthy Béla s.k.
polgármester


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) számú önkormányzati rendeletén az 1.számú mellékletben meghatározott - 236.820.290.-Ft előirányzat változásához járul hozzá.
A módosításokat az első félévi rendeletmódosításban kell átvezetni.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(Valamennyi mellékletet és a könyvvizsgálói véleményt lsd. a letölthető formátumban.)