2007. Február 8., Csütörtök, 17:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének tervezete (első olvasat)
2. - Kistérségi közoktatási intézmények 2006. évi elszámolása
3. - Közművelődési intézmények összevonásával kapcsolatos intézkedések
4. - Városi nagyrendezvények költségvetése
3. napirendi pont:
Közművelődési intézmények összevonásával kapcsolatos intézkedések

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. február 13-i ülése ….. napirendi pontjához


Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselőtestület a 2007-es költségvetési koncepcióról szóló 260/2006. (XII. 12.) számú határozatának 20. pontjában munkacsoportot hozott létre a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, valamint a Chernel Kálmán Városi Könyvtár működésének felülvizsgálatára.

A munkacsoport jelentése következtében a képviselőtestület kinyilvánította szándékát a két intézmény szervezeti összevonására a 1/2007. (I.14.) számú határozatban.

A munkacsoport javaslata alapján a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, valamint a Chernel Kálmán Városi Könyvtár egy szervezeti egységként, egy intézményként dolgozik tovább 2007. április 1-től. A könyvtár, mint önálló intézmény megszűnik, feladatait az összevont intézmény tagintézményeként látja el.
Az összevont intézmény székhelye a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, tagintézménye a Chernel Kálmán Városi Könyvtár. Az intézmény élén egy igazgató áll, a tagintézményt igazgató helyettes vezeti. A gazdasági ügyeket a székhelyen egy teljes állású gazdasági ügyintéző, a tagintézményben egy fél állásban könyvtáros, fél állásban gazdasági ügyintéző feladatokkal megbízott személy látja el az igazgatóval és az igazgató helyettessel együtt. Az informatikai, rendszergazdai feladatokat szolgáltatásvásárlással kell megoldani.

Az összevonás lépései a következők:
 A Chernel Kálmán Városi Könyvtár, mint önálló intézmény megszüntetése. (1. számú melléklet)
 Az összevont intézmény alapító okiratának jóváhagyása. (2. számú melléklet)
 Az igazgatói helyre pályázat eljárás elindítása, a pályázati kiírás szövegének elfogadása, közzététele. (3. számú melléklet)
 Pócza Zoltán megbízása az összevont intézmény igazgatói teendőinek ellátásával a vezetői pályázati eljárás befejezéséig, az igazgató kinevezéséig.
 2007. április 1-jével a könyvtár igazgatói álláshelyének, a könyvtári gazdasági ügyintéző álláshelyének és az informatikus álláshelyének megszüntetése. Az összevont intézményben engedélyezett álláshelyek száma 12,5 fő.
 Az informatikai, rendszergazdai feladatok szolgáltatóval történő ellátásának elrendelése.
 Az intézményi dokumentumok módosítása 2007. december 31-ig.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. és 16. §-a alapján a fenntartónak és a munkáltatónak tájékoztatást kell adnia az alkalmazotti közösségnek a dolgozók nagyobb csoportját érintő átszervezésről. A Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház dolgozói számára dr. Tóth László jegyző 2007. január 25-én tartott tájékoztatást a szervezeti összevonásról és a további létszámcsökkentésről.

Az alapító okirat módosításainak részletezése:
1. A fenntartó határozza meg az összevont intézmény nevét. A könyvtár és a művelődési központ jelenlegi nevét ismerik országszerte. A javasolt név lehetővé teszi a közös név mellett a jelenlegi elnevezések használatát. A hivatalos név a Kőszegi Közművelődési Központ. Bélyegzőn tagintézmény névként használható a Kőszegi Közművelődési Központ Chernel Kálmán Könyvtár és a Kőszegi Közművelődési Központ Jurisics-vár Művelődési Ház és Várszínház elnevezés.
2. Az összevont intézmény jogelődje értelemszerűen a jelenlegi két intézmény.
3. Az intézmény működési területe a könyvtár működési területe, mivel kistérségi feladatokat is ellát.
4. Az intézmény típusába mindhárom intézménytípus megjelenik: közművelődési intézmény, városi könyvtár és szabadtéri színház.
5. Az intézmény tevékenységében részletezésre kerülnek a művelődési, a könyvtári és a várszínházi feladatok.
6. A feladatellátást szolgáló vagyon megjelöli az eddigi épületrészeket azzal, hogy a könyvtár által használt terület csökken a földszinti raktár területével.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hagyja jóvá a határozati javaslatokat.


Kőszeg, 2007. január 31.

A polgármester nevében:
Maitz Mária s. k.
oktatási, közművelődési,
sport és ifjúsági referens


HATÁROZATI JAVASLATOK


1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 1-jével megszünteti a Chernel Kálmán Városi Könyvtárt, mint önálló intézményt és jóváhagyja a megszüntető okiratot az 1. számú melléklet szerint.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Maitz Mária referens
Határidő: azonnal

2. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 1-jétől a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházat és a Chernel Kálmán Városi Könyvtárt összevont intézményként működteti Kőszegi Közművelődési Központ néven és jóváhagyja az alapító okiratot a 2. számú melléklet szerint.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Maitz Mária referens
Határidő: azonnal

3. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Chernel Kálmán Városi Könyvtár megszüntető okiratának és a Kőszegi Közművelődési Központ alapító okiratának aláírására és elrendeli az okiratok elküldését a MÁK Vas Megyei Területi Igazgatóságához, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztériumba.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Maitz Mária referens
Határidő: azonnal

4. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőszegi Közművelődési Központ igazgatói munkakörére elkészített pályázati felhívást a 3. számú melléklet szerint és elrendeli közlését az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Maitz Mária referens
Határidő: azonnal

5. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Pócza Zoltánt 2007. április 1-jétől az igazgatói álláshelyre meghirdetett pályázati eljárás lezárásáig, illetve az igazgató kinevezéséig a Kőszegi Közművelődési Központ igazgatói teendőinek ellátásával.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Klafszky Jánosné személyügyi előadó
Határidő: azonnal

6. Kőszeg város Önkormányzatának képviselő-testülete a költségvetési hiány csökkentése céljából, a Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Jurisics-vár Művelődési Központ szervezeti összevonása miatt elrendeli egy fő informatikus munkaviszonyának 2007. április 1-jei hatállyal történő megszüntetését, a könyvtárigazgatói, a könyvtár gazdasági ügyintézői és a könyvtár informatikusi álláshely 2007. április 1-jei hatállyal történő megszüntetését, ezzel egyidejűleg elrendeli, hogy a költségvetési engedélyezett létszámkeret az összevont intézmény esetében 17,5 főről 12,5 főre, önkormányzati szinten pedig ……… főről ……… főre csökkenjen.
A létszámleépítéssel érintett 1 fő munkavállalói - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatóan megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
A megszüntetett álláshelyek legalább öt évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha a jogszabályból adódó többlet feladatok ezt indokolttá teszik.
A képviselő-testület elrendeli az elbocsátott dolgozók részére kifizetett járandóságok visszaigénylését a törvényi lehetőségek szerint.

Felelős: Huber László polgármester, Pócza Zoltán igazgató,
Lajos Tiborné megbízott igazgató
Hivatali felelős: Klafszky Jánosné személyügyi előadó
Határidő: azonnal

7. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Kőszegi Közművelődési Központ informatikai, rendszergazdai munkáit az intézményvezető a továbbiakban szolgáltatás vásárlásával oldja meg.

Felelős: Pócza Zoltán igazgató
Határidő: azonnal

8. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Kőszegi Közművelődési Központ szabályzatai kerüljenek átdolgozásra.

Felelős: az intézmény igazgatója
Határidő: 2007. december 31.