2007. Február 8., Csütörtök, 17:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének tervezete (első olvasat)
2. - Kistérségi közoktatási intézmények 2006. évi elszámolása
3. - Közművelődési intézmények összevonásával kapcsolatos intézkedések
4. - Városi nagyrendezvények költségvetése
1. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének tervezete (első olvasat)

Kőszeg Város Önkormányzata
2007. évi költségvetési rendeletéhezAz államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a alapján az önkormányzat 2006.évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő:
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 260/2006. (XII.12.) számú képviselő-testületi határozatában a költségvetés kidolgozásához meghatározta az alapelveket.
Mindezeket, valamint a törvényi előírásokat figyelembe véve készítettük el a rendelettervezetet az alábbiak szerint:
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény elfogadásra került.
A Kormány elképzelése szerint a bruttó hazai termék (GDP) növekedése 2,2% körüli, a fogyasztói árszínvonal 6,2%-os növekedése mellett.

A 2007. évi központi költségvetési szabályozásban az alábbi fő prioritások érvényesülnek:
- Az uniós fejlesztési források minél nagyobb arányú felhasználása
- Államháztartás hiányának mérséklése

Ezen központi törekvések önkormányzatunknál a következők szerint érvényesülnek:
Az itt képződött SZJA bevétel helyben maradó része (8%), amely 96 942 E Ft-ot jelent (8 415,1 Ft/fő).
Ehhez számítandó hozzá az adóerő-képesség miatti kiegészítés, amely önkormányzati adatszolgáltatás alapján kerül meghatározásra. Ezen összeg önkormányzatunknál 11 561,5 Ft/fő.
Együttes összegüket a 10 000 fő feletti városok esetében 36 500 Ft/főre egészíti ki a központi költségvetés. Az önként ellátott megyei kötelező feladatok miatt ellátottanként 20 000 Ft illeti meg önkormányzatunkat, amely további 16 660 E Ft összeget jelent.
Ezen számítások szerint SZJA bevételünk
316 092 E Ft, amely 4,9 %-os csökkenést jelent az előző évihez képest.
A gépjárműadó összegének számításánál az adóalap változása miatt a tapasztalati adatokat vettük figyelembe, a koncepcióhoz képest 2 000 E Ft-tal magasabb összeggel számoltunk.

A címzett támogatás összegénél a megkötött finanszírozási szerződés szerinti éves ütemet építettük be.
A központi bevételek a koncepcióhoz képest (a fenti korrekciókkal) 37 474 Ft-tal, a működést szolgáló források 37 224 E Ft-tal növekedtek.

A központi szabályozásba tartozó működési források előző évhez viszonyított jelentős csökkenése a közoktatási intézmények fenntartásának átadása miatt jelentkezett, mivel az alap és a kiegészítő normatívákat egyaránt a többcélú társulás igényli.
A rendelkezésre álló forrásokból célhoz kötötten kell felhasználni 187 449 E Ft-ot.

A költségvetési törvény, valamint a 260/2006. (XII. 12.) számú képviselő-testületi határozatban foglaltak figyelembe vételével az intézmények elkészítették a költségvetési javaslataikat, melyek egyeztetésre kerültek. Az egyeztetés során a gazdálkodásukat átvizsgáló munkacsoportok vizsgálati eredményeit figyelembe vettük. A létszámcsökkentési intézkedések visszaigényelhető részével átvett pénzeszközként számoltunk (összesen 3 344 E Ft), elmaradása esetén az adott intézmény támogatását növelni kell.

Az intézményi egyeztetések lefolytatása után, és a fenti tényezők összhangját tekintve a működési hiány mértéke – 100 000 E Ft működési hitel felvételt beállítva – 141 079 E Ft.
A közoktatási intézmények részletes költségvetését a társulási tanács fogadja el, amely átadott pénzeszközként beépül az önkormányzat költségvetésébe.

Saját bevételek tervezése

Az intézményeknél az élelmezésen kívüli saját bevételek 6%-os emelésével számoltunk az előző évi tényleges bevételhez képest. Az élelmezési bevételek tervezésénél az élelmezési normákat, valamint a rászorultság alapján nyújtott kedvezményeket is figyelembe vettük, és a normatíva igénylésben szereplő létszámmal számoltunk.
A helyi adó bevételek körénél a koncepcióhoz képest 13 000 E Ft-tal magasabb összeggel számoltunk.

Személyi juttatások tervezése

A közalkalmazottak rendszeres személyi juttatásait személyenként – a törvény szerinti bértábla alapján számoltuk, a pótlékok körét nem bővítettük. A közalkalmazotti illetmények összege, valamint pótlékalap 2007. január 1-től nem emelkedik. A köztisztviselők illetményalapja változatlanul 36 800 Ft 2007. évben is. Az alapilletmények tervezett előirányzata intézményi szinten 5%-kal csökkentve szerepel.
A személyi juttatások tervezésénél a kötelező átsorolások miatti növekedést, a nem rendszeres személyi juttatásoknál a törvény szerinti kötelező juttatásokat figyelembe vettük. Az étkezési költségtérítésnél az előirányzatot a tavalyi szinten számoltuk.
Két intézménynél szerepel a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a kereset-kiegészítés fedezeteként, a hivatalnál jutalomként az adóprémium összegét terveztük. A polgármesteri hivatal költségvetésében terveztük a takarítási feladatok ellátását a művelődési központ, és a könyvtár esetében is (6 fő létszámmal), amelyet eddig a Városüzemeltető Kht. látott el.
A személyi juttatások kalkulált összege önkormányzati szinten 524 573 E Ft-ot tesz ki.

Munkaadót terhelő járulékok tervezése

A TB járulék (29%) és a munkaadói járulék (3%) mértéke nem változott, az egészségügyi hozzájárulás összege 1950 Ft/fő/hó. Önkormányzati szinten 166 434 E Ft kiadással számoltunk.

Dologi kiadások tervezése

A dologi kiadásokra az intézmények az előző évi teljesítést figyelembe véve tervezték meg előirányzataikat. Az élelmezési kiadások tervezését normatív létszámra készítettük el. A közvilágításnál a tavalyi összeggel kalkuláltunk, a Városüzemeltetési Kht. szolgáltatási díjainál a szerkezeti változásokat, illetve a 2006. évről áthúzódó tételeket figyelembe vettük. A keretösszegek a pénzügyi bizottság javaslatai nyomán még csökkenhetnek.
Az állami költségvetés dologi kiadások emelésére nem nyújt támogatást.

A kulturális kapcsolatokra, kitüntetésekre szánt összegnél 7 068 E Ft támogatással számoltunk. (Kulturális kapcsolatok 4 130 E Ft, kitüntetések 2 938 E Ft)


Támogatások

A többcélú társulás működési hozzájárulására 4 920 E Ft-ot (könyvelési feladatok ellátása) terveztünk. A közoktatási intézmények támogatásánál a 2006. évi mértéket (144 961 E Ft) vettük figyelembe, korrekciózva a zeneiskola esetében a bejáró tanulók oktatásához a társult települések hozzájárulásával (-4 965 E Ft), illetve a takarítási és karbantartási feladatokra biztosított összeggel (27 000 E Ft). A tervezetben szerepel a 2006. évi intézményi működéssel kapcsolatos elszámolás is 13 324 E Ft összegben.

A kötelező feladatot ellátó egyesületek, civil szervezetek, nem önkormányzati intézmények támogatásánál a megállapodásokban szereplő összeget vettük figyelembe. A nem kötelező feladatoknál címenként a 2006. évi támogatás felével terveztük az előirányzatot. Az úszásoktatás támogatására vonatkozóan még nem zárultak le a tárgyalások, ezért a támogatásoknál 3 050 E Ft-tal számoltunk.
A Tourinform Iroda támogatásánál 4 500 E Ft, illetve a turisztikai feladatok esetében 2 000 E Ft támogatással számoltunk.
A kisebbségi önkormányzatok helyi önkormányzati támogatásánál 350 E Ft-tal számoltunk kisebbségi önkormányzatonként.
A szociális ellátásoknál figyelembe vettük a támogatott kör változását, a nyugdíjminimum emelkedését, valamint az önkormányzati rendelet változásait is az ezzel összefüggő ellátásoknál. A koncepcióban elfogadott 15 000 E Ft-os előirányzat csökkentés szerepel a tervezetben. A rendszeres ellátások központi támogatása változatlanul 90%-os mértékű.

Céltartalék

Az év közben felmerülő esetleges vis maior helyzetek kezelésére 2 000 E Ft céltartalékot képeztünk.
Az intézmények és az önkormányzat év közben megjelenő pályázatainak saját erő részére 5 000 E Ft pályázati tartalékot különítettünk el.
Szintén céltartalékként szerepel a közcélú foglalkoztatás keretösszege is.


Fejlesztési bevételek

A fejlesztési tervek meghatározásánál fontos szempont a fejlesztési bevételek és kiadások összhangja. A tervezett fejlesztési bevételeket az 5. számú melléklet mutatja.

A vagyonhasznosítás bevételei a vagyonhasznosítási koncepció összeállításával emelkedhetnek az év folyamán.
A bérlakás-értékesítésnél jórészt csak a részletbefizetésekkel, és a kölcsöntörlesztésekkel lehet számolni.

Átvett pénzeszközök

A fejlesztési célú átvett pénzeszközök között a gimnázium kollégiumának funkciókiváltására kapott egyházi kártalanítást terveztük 33 400 E Ft összegben.

Az Idősek Gondozóházának építésére biztosított támogatás egy részét (7 577 E Ft) szintén átvételként terveztük. (A központi bevételek között tervezett címzett támogatáson felüli rész, amely várhatóan 2007. évben lehívható.)
A II/4-8. pontokban az víziközmű társulatok befizetéseit terveztük.

A III. pontban a korábban nyújtott lakástámogatások, és városrehabilitációs kölcsönök várható visszatérülését építettük be.

IV. Fejlesztési bevételként szerepeltethető ezeken kívül az Szja bevételek közül a lakáshoz jutás központi támogatása, valamint a címzett támogatás 94 149 E Ft összegben.


Fejlesztési kiadások

A tervezett fejlesztési kiadásokat a 6. számú melléklet mutatja.

I. Fejlesztési célú pénzeszköz átadásként szerepel a várköri parkolók kialakítására biztosított támogatás (6 000 E Ft), illetve a Horvát Kisebbségi Önkormányzat által a Szt. Imre templom felújításához nyújtott hozzájárulás (350 E Ft).
II. Kölcsönnyújtás
Város rehabilitációs támogatás nyújtására 4 000 E Ft-os keretösszeget terveztünk.

III. Felújítás

III/1. Balog iskola és Újvárosi Óvoda fűtéskorszerűsítése a szabályozhatatlanság megszűntetése és a költségek csökkentése miatt szükséges.
III/2. Balog iskola bölcsődei szárny tetőfelújításának tervezése az építési engedélyezési terv elkészítésére irányul.
III/3. A Balog iskola tornaterem parkettájának állapota a felmérések szerint balesetveszélyes, ezért szükséges a felújítása.
III/4. Bersek iskola csapadékvíz elvezetésénél az épület hálózatba kapcsolása szerepel.
III/5. Játszóterek felújítása a képviselő-testület 2006. évi döntése alapján, amelynek ütemezése felülvizsgálatra szorul.
III/6. A várárok parkrekonstrukciójára 1 500 E Ft-ot terveztünk.
III/7. A Szt. Imre herceg u. útburkolatának felújítását az útalap kialakításával 500 E Ft összegben állítottuk be.
III/8. A gimnázium kollégiumának felújítására a kártalanítási összeg nyújt fedezetet, amelyből a tetőjavítás (33 400 E Ft), a beruházáshoz szükséges tervezések, illetve a fűtési rendszerek szétválasztása és korszerűsítése valósítható meg.
III/9. A Malomárkon lévő zsilip felújítását az árvízveszély elhárítása, a megfelelő vízszabályozás indokolja, szerepel a környezetvédelmi intézkedési tervben.

IV. Fejlesztés

IV/1. Fő téri pótmunkák a Jézus Szíve templom akadálymentesítését, parkolók kialakítását, illetve a későbbi kamerázás védőcsövezését tartalmazza.
IV/2. Vadvirág u. útépítése megvalósult, a pénzügyi teljesítés (20 518 E Ft) húzódik át a következő évre.
IV/3. A Fő téri csobogók téliesítése a képviselő-testület döntése alapján (1 560 E Ft).
IV/4. Az Idősek Gondozóházának beruházása 2007. évi összegét (113 424 E Ft) tartalmazza, amely várhatóan az év végéig befejeződik.
IV/5. A Fő tér védőkamerázását tartalmazza (6 000 E Ft)
IV/6. Környezetvédelmi kötelezés alapján megvalósítandó a régi hulladéklerakó rekultivációja (koncepció szerint 30 000 E Ft összegben).
IV/7. Az árok burkolása az árvízveszély megelőzése miatt szükséges, szintén kötelezés van rá (4 600 E Ft).
IV/8. A digitális közműtérkép megjelenítése nyomán kialakulna Kőszeg egységes közműtérképe (3 500 E Ft).
IV/9. A temető melletti parkolási gondok enyhítését szolgálná az új parkolók kialakítása (3 000 E Ft).
IV/10-11. A Kelcz utcában a szükséges favédő rácsok vásárlását (1 000 E Ft), illetve a Fő téri közlekedésszabályozási berendezéseket (vasbabák) tartalmazza (1 000 E Ft).
IV/12. A közvilágítás fejlesztésére tervezett keretösszeg (1 5 00 E Ft).
IV/13. Az új tűzoltó garázsok elhatárolására szolgáló kerítést, és tervezési összeget tartalmaz a tűzoltó laktanyára (3 000 E Ft).
IV/14. Az új temetőhöz szükséges területvásárlást tartalmaz (5 353 E Ft).
IV/15. A koncepció szerinti összevont tervezési keretösszeget tartalmazza 26 653 E Ft-tal.
IV/16-17. A Kőszegfalvánál a 87-es út melletti buszmegálló létesítését, illetve a Rohonczi úton az iskolánál kétoldali buszmegálló kialakítását terveztük (500 E Ft, 500 E Ft).
IV/18. A Jurisics Vár hasznosítási projekt előkészítésére tervezett összeg a képviselő-testület döntése értelmében (5 000 E Ft).
IV/19-22. Intézményi fejlesztéseket tartalmazza.

V. Hiteltörlesztés

Posztógyár fejlesztési hitel 2007. évi törlesztése.
Szociális bérlakás fejlesztési hitel 2007. évi törlesztése.
3-6. pont társulati hitelek 2007. évi törlesztése.

VI. Részesedés vásárlás

A Kőszegi Városfejlesztő Kft. alapító tőkéje szerepel 1 500 E Ft összegben.

VII. Egyéb befizetési kötelezettségek

A fejlesztési bevételekkel kapcsolatos áfa befizetés (27 338 E Ft), valamint a hiteltörlesztésekhez kapcsolódó kamatfizetés (13 300 E Ft) szerepel (tervezése technikailag a dologi kiadások között).VIII. Céltartalék

Az Idősek Gondozóházának bővítésére a képviselő-testület döntése értelmében 30 000 E Ft-ot céltartalékként terveztünk. A vagyonhasznosítással kapcsolatos egyéb kiadásokra szintén céltartalékot képeztünk.

Fejlesztési hitel felvételét nem terveztük.

Összességében elmondható, hogy a hiány nagyságrendje miatt nélkülözhetetlen a változó külső körülményekhez alkalmazkodó racionális helyi gazdálkodásszervezési döntések következetes végrehajtása, a működési kiadások bizonyos mértékű visszafogása, valamint a fejlesztési egyensúly megteremtése.

Kőszeg, 2007. február 1.

Huber László s. k.
polgármester