2013. Június 6., Csütörtök, 15:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása.
3. - LIszt ferenc portészobor pályázat benyújtása.
4. - Egy mappában a 2013. június 6-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
1. napirendi pont:
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása.

…/2013. (VI. 7.) számú rendelete
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló
4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról


Az önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2012. évi költségvetését
1899 444 E Ft költségvetési bevétellel
2 099 311 E Ft költségvetési kiadással
199 867 E Ft hiánnyal
15 855 E Ft finanszírozási kiadással
215 722 E Ft belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.


2 . §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlásaMűködési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 474 782 E Ft
 működési célú központi bevételek 369 676 E Ft
 átengedett központi bevételek 28 594 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 80 787 E Ft
Működési bevételek összesen: 953 839 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 164 522 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 764 789 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek 0 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 16 294 E Ft
 áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 945 605 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 1 899 444 E Ft

A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 235 814 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 62 607 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 631 129 E Ft
 pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 183 476 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 E Ft
 céltartalék 16 344 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 5 780 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 123 590 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 6 760 E Ft
 fejlesztési kiadások 896 381 E Ft
 pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 32 452 E Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 4 694 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 5 780 E Ft
 céltartalék 29 654 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 975 721 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 2 099 311 E Ft


Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
 működési költségvetés hiánya - 169 751 E Ft
 fejlesztési költségvetés hiánya - 30 116 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 199 867 EFt

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2012. évi pénzmaradvány 169 586 E Ft
 fejlesztési célú 2012. évi pénzmaradvány 46 136 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 fejlesztési hitelek törlesztése 15 855 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 15 855 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 199 867 E Ft

A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.


3. §
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, majd az ezt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2013. június 3.

Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

INDOKOLÁS
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:

Módosító tételek:

I. Központi előirányzatok változásai:

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 70 266 E Ft-tal, kiadási főösszegét 22 128 E Ft-tal növelik, a működési hiány szintje 48 138 E Ft-tal csökken. Ugyanakkor mivel a múzeumi, közgyűjteményi feladatok támogatása, a lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása, valamint a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás az önkormányzatnál eredeti előirányzatként szerepelt a támogatás értékű bevételek között, így ott a működési hiány szintje emelkedik (III/4. pont). Mivel a kiegészítő támogatás összegét az oktatási intézmények működtetési hozzájárulásának mértéke indokolta, ezért a befizetési kötelezettség csökkenésével (-81 216 E Ft) a kiegészítő támogatás összege is csökkenthető. A múzeumi feladatok támogatásának korrekciója a II/2.1. pontban, a lakott külterületekkel kapcsolatos támogatás korrekciója pedig a III/15. pontban található.
Az egyéb központi támogatások szintén kötött felhasználásúak.

II. Intézményi előirányzatok változása felügyeleti hatáskörben:

1.1. A könyvtár 2012. évi pénzmaradványa 1 163 E Ft volt, felhasználása a zárszámadási rendelet alapján történik.
2.1. A múzeumi feladatok támogatásának korrekciója -112 E Ft).
3.1. A hivatalnál a 2012. évi pénzmaradvány átvétele 3 009 E Ft, felhasználása a zárszámadási rendelet alapján történik.
3.2. pontban átcsoportosításról van szó az önkormányzat és a hivatal között (4 707 E Ft), ezért az önkormányzatnál ezek a tételek ellentétesen jelentkeznek (III/14.). A finanszírozási szükséglet emelkedése miatt a társult települések hozzájárulása is emelkedik (293 E Ft).

A módosítások következtében a bevételi főösszeg 3 302 E Ft-tal, a kiadási főösszeg 9 060 E Ft-tal emelkedik, a működési hiány pedig 5 758 E Ft-tal emelkedik.
III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:

1-3. A Vasivíz Zrt. Kifizetendő osztaléka 8 079 E Ft, amelyből a képviselő-testület 2 625 E Ft működési hozzájárulást nyújt a vállalkozásnak. A fennmaradó 5 454 E Ft fejlesztési bevétel a Városüzemeltető Kft-től vissza nem folyó pénzeszközök pótlását szolgálja, továbbá ugyanennek fedezetéül a kötvénytartalékból 3 086 E Ft felhasználásra kerül (III/13. pont).
4. Az eredetileg támogatás értékű bevételek között tervezett előirányzatok átcsoportosítása a központi bevételek közé. (I. pont, részletesen 1. számú információs tábla)
5-8. Az oktatási intézmények működtetési hozzájárulásának csökkenése miatti megtakarítás (81 216 E Ft), valamint a többcélú társulás 2012. évi pénzmaradványának elszámolásából származó bevétel (33 665 E Ft) felosztását részletesen a 3. számú információs tábla tartalmazza.
9-10. pontban A képviselő-testület döntésének megfelelően a sportegyesületeknek nyújtott támogatási kölcsön valamint ennek visszatérülését tartalmazza (1 644 E Ft és 300 E Ft).
11-12. Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának felhasználása a zárszámadási rendelet alapján történik, a bevételi és a kiadási főösszeg emelkedése jelen rendeletben 39 418 E Ft, mivel 175 141 E Ft maradvány az eredeti költségvetésben már szerepelt.

13. – 17. pontok a különböző tartalékok változását mutatják a felhasználással arányosan, illetve a képviselő-testület döntéseinek megfelelően.


Az önkormányzat előirányzat változásai (1-17. pontok) 69 752 E Ft-tal csökkentik a bevételi és 13 209 E Ft-tal növelik a kiadási főösszeget, a hiány pedig 82 961 E Ft-tal emelkedik.

Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) 3 816 E Ft-tal növelik a bevételek és 44 397 E Ft-tal a kiadások összegét, a költségvetési hiány 40 581 E Ft-tal emelkedik.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (E Ft-ban):

Költségvetési bevétel: 1 899 444
Költségvetési kiadás: 2 099 311
Hiány: 199 867
Finanszírozási kiadás: 15 855
Belső fin. bevétel: 215 722
Külső fin. bevétel: 0


A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Kőszeg, 2013. június 3.


A polgármester nevében:

Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)