2020. Május 12., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszeg, Gábor Áron utca 9. szám alatti ingatlan kiürítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
3. - Egy mappában a 2020. május 12-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
1. napirendi pont:
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

INDOKOLÁS

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló
26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításához


A koronavírus járvány következtében fellépő gazdasági helyzet különleges intézkedések megtételét tette szükségessé. Az önkormányzat részéről gyors, rugalmasabb és rövid határidőn belüli döntéseket várt el a veszélyhelyzet kezelése. A kialakult helyzet rávilágított arra, hogy az önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. l.) önkormányzati rendelet kiegészítése szükséges.

A rendelet-tervezet szerint a jelenlegi pályáztatási és bérlőkijelölési rendszer mellett a képviselő-testületnek is lenne joga bérlőt kijelölni az aktuális helyzet figyelembevételével meghatározott feltételek szerint. Ez gyorsítaná a bérbeadást, hiszen a több hónapot igénylő pályázati eljárás helyett elegendő lenne a képviselő-testület döntése.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.


Kőszeg, 2020. május 11.


A polgármester nevében:


Mezei Virág s.k.
igazgatási osztályvezető
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló
26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A leendő bérlő számára kedvezőbb a gyorsabb eljárás.

II-III. gazdasági, költségvetési hatásai:
A tervezet lehetőséget ad az üresen álló önkormányzati lakások mielőbbi hasznosítására, mely anyagi előnnyel járhat.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következménye nincs.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
Gyorsabb döntési mechanizmust tesz lehetővé az önkormányzat érdekében.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A módosítás elmaradása jogszabálysértést nem eredményez.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel személyi, tárgyi többlet feltételt az eddigiekhez képest.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (V. ….) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló
26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet a bérlőkijelölés és a bérlőkiválasztási jog alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § Önkormányzati bérlakás pályázat nélkül a képviselő-testület döntése alapján is bérbeadható.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Básthy Béla s.k. Dr. Zalán Gábor s.k.
polgármester jegyző