Jegyzőkönyv: 2015. Július 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A leendő ipari parkkal kapcsolatos döntések meghozatala
2. - Az Árpád tér 2. sz. Társasház kerítésének ledőlése kapcsán egyezség jóváhagyása
3. - Döntés az iskolák működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetéséről
4. - Az „Egészségház eszközbeszerzés III.” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
5. - A „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
6. - A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás megindítása.
7.a - Rákóczi F. u. 13. alatti ingatlan ideiglenes hasznosítása
7.b - Tekepálya és Sportbüfé további hasznosítása
7.c - Sportorvosi vizsgálathoz helyiség biztosítása az Egészségházban
8. - EGY MAPPÁBAN RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 2015. 07. 30.
730-13/2015. szám.J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. július 30-án, 9 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli, nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Huber László polgármester, Básthy Béla alpolgármester,
Kapy Ferenc, Keszei Balázs, Kiss Péter, Kiss Zoltán, Plechl Tibor, Rába Kálmán, Sas Norbert és Tóth Gábor képviselő (10 fő).

Igazoltan van távol:
Terplán Zoltán képviselő (1 fő).

Tanácskozási joggal van jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző, Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető valamint Raposa Helga a Szociális Gondozási Központ vezetője.

Huber László polgármester üdvözölte a megjelenteket és külön megköszönte, hogy a hónap harmadik rendkívüli ülésére megjelentek a képviselők. Az ülés összehívását a közbeszerzési határidők, valamint az önkormányzat jól felfogott érdekében meghozandó döntések miatt kellett összehívni.

Mivel a napirenddel kapcsolatban észrevétel nem hangzik el, a polgármester szavazásra bocsátja a meghívón szereplő napirendet.

A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi az alábbi napirendet hagyja jóvá:

N A P I R E N D:

1. A leendő ipari parkkal kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
2. Az Árpád tér 2. sz. Társasház kerítésének ledőlése kapcsán egyezség jóváhagyása.
Előadó: a polgármester nevében dr. Zalán Gábor jegyző
3. Döntés az iskolák működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetéséről.
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
4. Az „Egészségház eszközbeszerzés III.” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó, az előkészítési munkacsoport tagja.
5. A „Közétkeztetés biztosítása a dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó, az előkészítési munkacsoport tagja.
6. A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás megindítása.
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó, az előkészítési munkacsoport tagja.
7. Vagyonügyek:
a) Rákóczi F. u. 13. alatti ingatlan ideiglenes hasznosítása.
b) Tekepálya és Sportbüfé további hasznosítása.
c) Sportorvosi vizsgálathoz helyiség biztosítása az Egészségházban.
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


Az 1. napirendi pont tárgyalása:

A leendő ipari parkkal kapcsolatos döntések meg-hozataláról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az előző ülésen hozott döntésnek megfelelően Janzsó Tamás, a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója benyújtotta a letéti szerződést az 5 M Ft letétbe helyezéséről. A pályázat benyújtásához szükséges egyeztetéseket a tegnapi napon lefolytatták. Ezek során kiderült, hogy még két önkormányzati ingatlant be kell venni az ipari park területébe, ezért a határozati javaslat 4. pontját javasolja kiegészíteni a 0115 hrsz-ú (téglagyári tó) és a 117/3 hrsz-ú ingatlannal. Ezzel a kibővítéssel az ipari park címhez szükséges terület teljes egészében megvan.

Kérdések és hozzászólások:

Huber László kérdezi: mekkora a szükséges területnek kell meglennie?

Dr. Zalán Gábor szerint 20 hektárnak, amely egy része a törzsterület, másik a fejlesztési terület. Ezzel a kiegészítéssel ez bőven megvan.

Tóth Gábor kérdezi: ezzel utólag fogjuk legalizálni a már benyújtott pályázat hiányosságait? Mert az 5. pontban írtak szerint most lesz felhatalmazva a polgármester a szükséges támogatási nyilatkozatok aláírására.

Básthy Béla szerint már megint félremagyarázásról van szó. A pályázat egyszer már be lett nyújtva, de az ipari park címet még nem sikerült elérni. A pályázat most újra be lesz adva. Ez ahhoz hasonló, mint az NKA pályázat az Ostromnapok megrendezéséhez. Ott is az első pályázat nem nyert, majd a második pályázat – a július 13-i rendkívüli ülésen hozott döntés értelmében – újra be lett adva és remélhetőleg nyer is. A rendőrség azzal zárta le a nyomozást az ipari park pályázat ügyében, hogy a pályázat be lett adva. A július 23-i ülésen a vállalkozóval arról született megállapodás, hogy tovább működünk együtt annak érdekében, hogy újabb pályázat benyújtása után a város elnyerje az ipari park címet. Ehhez – hasonlóan az NKA-s pályázathoz – most újabb határozatot kell hozni.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat minden egyes pontját külön-külön.

Az 1. ponttal 9 képviselő ért egyet, 1 ellenzi.
A 2. pontot mind a 10 képviselő támogatja.
A 3. pontot szintén mind a 10 képviselő támogatja.

A 4. pontról történő szavazás előtt Plech Tibor kérdezi: a horgász egyesületet megkérdezte-e valaki, hogy hozzájárulnak-e ehhez? Hozzájárulnak-e ahhoz, hogy az általuk haszonbérleti szerződés alapján használt téglagyári tó az ipari park területéhez csatlakozzon? Megnézte-e valaki, hogy ennek nem lesz-e jogszabályi akadálya?

Rimányi Krisztina szerint a horgászokkal még nem egyeztettek, de a horgászati funkciót ez nem fogja akadályozni. A halászati jog és az ingatlan egyéb célú hasznosítása nem zárja ki egymást.

Huber László szerint utólag is meg lehet ezt nézni. Ha kell, akár módosítani lehet az egyesülettel kötött szerződést is.

Básthy Béla szerint a horgászokat nyilván tájékoztatni kellene arról, hogy az önkormányzat a saját tulajdonával csatlakozik az ipari parkhoz –ugyanúgy, mint 2008-ban, mert akkor a bioetanol gyár víztározójaként szolgált volna a tó. Ilyen elképzeléssel már többször szembesültek a horgászok és nem tiltakoztak ellene.

Huber László kérdezi, hogy a két újonnan jelzett területe mekkora?

Rimányi Krisztina szerint a téglagyári tó 3,8448 hektár, míg a hulladékudvar 11,9608 hektár.

Végül a határozati javaslat 4. pontját 7 igen, 3 nem szavazattal fogadja el a képviselő-testület.
Az 5. pontot 8 igen, 2 nem szavazattal fogadja el a képviselő-testület.
A 6. és a 7. pontot 7-7 igen, 3-3 nem szavazattal hagyják jóvá a képviselők.

Ezzel az alábbi határozat született:


155/2015. (VII. 30.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Jurisics Miklós Ipari Park – Kőszeg létesítését, az Kőszeg Város fejlesztési tervével összhangban van. Erősíti a város versenyképességét, a hazai és nemzetközi befektetők számára beruházási lehetőséget biztosít és jelentősen hozzájárul az új munkahelyek teremtéséhez.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Jurisics Miklós Ipari Parkot meg kívánja valósítani, ennek érdekében, mint pályázó a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Ipari park” címet el kívánja nyerni.

3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50.000,- Ft pályázati díjat a városüzemeltetési keret terhére biztosítja.

4. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Jurisics Miklós Ipari Parkhoz az alábbi, tulajdonában lévő ingatlanokkal kíván csatlakozni:

0115 hrsz 3,8448 ha
0117/3 hrsz 11,9608 ha
2869/12 hrsz 0,2414 ha
2869/19 hrsz 0,4760 ha
2869/22 hrsz 0,3126 ha
2869/34 hrsz 0,1500 ha
2869/25 hrsz 2,6876 ha
2869/28 hrsz 0,6717 ha
2869/29 hrsz 0,7491 ha
2876 hrsz 0,1217 ha
2878 hrsz 1,8120 ha
2879 hrsz 0,3043 ha
2881 hrsz 1.0158 ha
2882 hrsz 0,1693 ha
2883 hrsz 0,4732 ha
2884 hrsz 0,4281 ha
2885 hrsz 1,9012 ha
2869/30 hrsz 1,1277 ha


5. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Jurisics Miklós Ipari Park cím pályázathoz szükséges támogató nyilatkozatok aláírására.

6. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Jurisics Miklós Ipari Park cím pályázathoz kapcsolódó betelepülési szerződéseket, csatlakozási nyilatkozatokat, hasznosítási szerződéseket, a „tulajdonos, egyben pályázó” oldaláról aláírja.

7. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a létesítendő Jurisics Miklós Ipari Park területén a nem a tulajdonában lévő 2880 hrsz-ú és 2875-hrsz-ú földterületek tekintetében minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy azok csatlakozzanak az ipari parkhoz, vagy azok Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonába kerüljenek. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az érintett tulajdonosokkal való tárgyalások megkezdésére.


Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A határozat meghozatala után Huber László megköszöni a hivatalnak az előterjesztéssel kapcsolatban végzett munkáját.

Básthy Béla megdöbbenésének kénytelen hangot adni. Az még valahol érthető, hogy néhány vélt vagy vélelmezett szabálytalanság miatt egyes képviselők azt kérték, hogy vizsgálódni kell, de ezt a történetet már lezárta a rendőrség. Kötettett egy megállapodás, melynek értelmében a városnak esélye lesz város ipari park címet nyerni. A képviselők blogján ugyan az jelenik meg, hogy támogatják az ipari park létrehozását, ezzel szemben most meg nem szavazzák ezt meg.
Ő eddig azt hitte, hogy a városban minden képviselőnek, minden politikai szervezetnek deklarált célja Kőszeg gazdaságának fejlesztése Szeretne arról egy mondatot hallani, hogy miért nem támogatták ezt egyöntetűen.

Huber László szerint a határozat pontjai közül az első hármat a képviselők támogatták – ez már komoly fejlődés.

Rába Kálmán azokat a pontokat nem szavazta meg, amelyek felhatalmazásokat adott a polgármesternek, mert nem tartja őt arra alkalmasnak, hogy különböző szakmai megállapodásokat írjon alá egyes beruházókkal – hiszen az ipari park funkciója sincs meghatározva. Kőszeg adottságaiból kiindulva (bérfeszültség stb.) biztosan nem fogja mágnesként ide vonzani a jó befektetőket. Jó lett volna meghatározni milyen befektetőkre számít a város. Ha esetleg az ISES Alapítvány KRAFT projektjével lenne összekapcsolva – a kutatásfejlesztésre gondol – az is jó megközelítés lett volna, bár az is hiú ábránd. Ha nem tudjuk megvalósítani, akkor nincs értelme. Az ipari park fontos kérdés és az emberek azt gondolják, hogy ettől lesznek majd munkahelyek a városban, pedig nem. Az ipari park története megbukott dolog Kőszegen. A bruttó 80 ezer Ft-os fizetést adó, rabszolgatartó befektetőket pedig ő nem ajánlaná ide.
Az egy dolog, hogy a „kézivezérelt rendőrség” milyen döntést hozott a feljelentés ügyében, mert tulajdonképpen „piros telefonon leszóltak nekik”. Mert ki lenne az hülye, aki az ipari parkot nem támogatná? De ezek után engedtessék meg neki, hogy szkeptikus legyen.

Básthy Béla szerint az, hogy ki, mire alkalmas, az egy dolog. Egy ilyen dokumentumot vagy pályázatot nem írhat más alá, mint Kőszeg Város első számú hivatalos önkormányzati vezetője. Ez éppen olyan, mintha pld. az EU-hoz való csatlakozást azért nem támogatná valaki, mert XY fogja az ország részéről aláírni.
Ez tehát egy komplett mellényúlás a képviselő úr részéről. Arról van szó, hogy a városnak – a képviselő úr által megkérdőjelezett realitású – céljait (milyen cégek jönnének az ipari parkba, milyen keresetet adnának stb.) könnyebb elérni, ha van ipari park címe Kőszegnek, mint ha nincs.
Kéri, hogy a képviselők a jövőben tegyenek különbséget abban, hogy mit gondolnak a városvezetőkről (bármelyikről is) és az ügyekről: nehogy már azért nem szavaznak meg valamit, mert akkor alá kell azt valakinek írni. Csak az írhat alá, aki a város megválasztott vezetője.

Rába Kálmán szerint 20 éve kerülgeti Kőszeg az ipari park témáját, felesleges ez a vita most.

Huber László sem óhajt „okoskodásba” belemenni. Számára azok a képviselők, akik „elszaladtak a rendőrségre feljelentést tenni” – hiteltelenné váltak.
Ezzel lezárja a témát.


A 2. napirendi pont tárgyalása:

Az Árpád tér 2. alatti társasház kerítésének ledőlésével kapcsolatos egyezségről szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Dr. Zalán Gábor jegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy 2013. év végén egy sajnálatos tragédia történt: ledőlt az Árpád tér 2. alatti társasház mellett lévő kerítés és rádőlt egy, a szomszédban tartózkodó hölgyre, aki utána kórházi kezelésre, több műtétre szorult. A jogtanácsos asszony az előterjesztésben részletesen leírta, hogy a hölgynek ebből kifolyólag anyagi és nem anyagi kára keletkezett. Az akkori műemlékvédelmi hatóság megállapította, hogy a kerítés állapota volt a tragédia oka és így a társasház lett a felelős a nem megfelelő karbantartás miatt. Ezt az ügyet többször tárgyalták vezetői megbeszélésen, ahol az az álláspont született, hogy az önkormányzat hányadára eső részben felelősséget kell vállalni és a polgármester úr kérte a jogtanácsos asszonyt hogy próbáljon meg a károsulttal peren kívül megegyezni. A jogtanácsos asszony először 1 millió Ft-tal próbálkozott, majd kiderült, hogy 1,5 millió Ft-ot kérnének az önkormányzattól. Ez azt fogja jelenteni, hogy – ha a képviselő-testület megszavazza a határozati javaslatot – és egyezség jön létre, akkor az önkormányzatot el fogják engedni a perből, minden további követelés nélkül. De a többi tulajdonostárs tekintetében természetesen a felperes tovább folytathatja majd a pert. Ha nem születne egyezség, akkor meg kellene várni a bíróság döntését. Ha létrejön az egyezség, azt 15 napon belül meg kell kötni.
A dolog „hátulütője” az egyetemleges felelősség. Ennek értelmében társasház esetében attól a tulajdonostárstól lehet követelni a fizetendő összeget, akin be lehet hajtani. Ezért bizonyára az önkormányzat számlájára tennék rá az inkasszót, valamennyi teher tekintetében is. Aztán majd az önkormányzat pert indíthatna a többi tulajdonostárs ellen a behajtás végett.
Az igaz, hogy több minden vitatható a perben, még nem tudni a végkimenetelét, azt sem tudni, hogy a bíróság mekkora összeg kártérítést állapítana meg, de kéri, hogy a képviselő-testület az egyezség létrejötte érdekében hozza meg a döntését.

Kérdések és hozzászólások:

Huber László is úgy véli, hogy ez egy jó megközelítése az ügynek. Ha belegondol a hölgy családjának a helyzetébe, teljes mértékig egyet tud érteni azzal, hogy az önkormányzat valamilyen szinten felelős a helyzetért és ez a mérték is reális. Ez egy arany középút, mert a hölgy is engedett már, tehát kompromisszumról van szó. Ezzel megszüntethető lenne a város számára a per és ő azt sem szeretné, ha a család további stressznek, eljárásnak lenne még kitéve.

Rába Kálmán felveti: miért nem végeztek állagmegóvási munkát a társasház kerítésén? Ezzel az üggyel is a városnak rossz híre kelt. A város trehánysága, nemtörődömsége miatt egy személy egészségkárosodást szenvedett. De legalább még 10 hasonló dolgot fel lehetne sorolni, ahol ugyanez a veszély áll fenn.

Dr. Zalán Gábor nem tud a képviselő úrnak megnyugtató választ adni. A társasházak törvényességi felügyeletét tavaly év évégéig az ügyészség végezte, most a jegyzőkre bízták. 380 társasház van Kőszegen. Ha ő ezt a munkát lelkiismeretesen akarná végezni, akkor + 30 fős hivatalra lenne szüksége, amelyből 10 jogász lenne, 20 pedig műszaki ügyintéző. A városban 2 bejegyzett közös képviselő van, amelyek nyilvántartása a járási hivatalhoz került. Nagyon nehéz olyan társasházat találni, ahol nincs kiadva egy-egy lakás a tulajdonostársak tudtával vagy anélkül. Ezért van probléma Rákóczi u. 78-ban is, ahol a tetőtér alatti lakók egyszerűen nem engedték be a statikust a lakásukba. A Puskapor u. 2. alatti társasháznak a korábbi közös képviselője lemondott, nem sikerült összehívni még a közgyűlést sem. Ezért is próbáltak meg a károsult hölggyel megegyezni. A legtöbb társasháznál fizetnek ugyan a felújítási alapot, de nem mindenki teszi ezt meg.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, amit a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


156/2015. (VII. 30.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzata kifizet az általános tartalék terhére 1.500.000,- Ft összeget Varga Tamás Antalné részére a 2013.11.25. napján történt balesettel összefüggésben felmerült vagyoni és nem vagyoni kár miatti sérelem kompenzálása címén.
A kifizetés feltétele a peres felek közti azon megállapodás, mely szerint a felperes a kártérítési összeg számláján való jóváírását követő 5 napon belül perköltség igény nélkül köteles elállni az Önkormányzattal szemben indított keresetétől és ezen üggyel összefüggésben további igényt nem támaszthat az Önkormányzat felé.
Kőszeg Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy ezen peren kívüli egyezség nem jelenti a felperes által előterjesztett keresetben foglalt kár összegének elismerését.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a peren kívüli egyezség aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: folyamatos.


A 3. napirendi pont tárgyalása:

Az iskolák működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetéséről szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető szóbeli kiegészítésében emlékezteti a képviselő-testületet, hogy májusban született meg a nyilatkozat az iskolák működtetéséről, most pedig megérkezett az értesítés arról, hogy mekkora összeget kell fizetni. Ez megegyezik az eddig fizetett összeggel (havi 9,4 millió Ft). A hozzájárulás összegéről 8 napon belül dönteni kell, ami jogvesztő határidő, ugyanis ha erről nem születik döntés, akkor szeptember 1-től az önkormányzat saját épületeiben az iskolák működtetését el kell látni. Emlékezteti a képviselő-testületet, hogy 2013. január 1-től az iskolák fenntartása és működtetése elvált egymástól.

Kérdések és hozzászólások:

Keszei Balázs nehéz helyzetben van a szavazás előtt. A 9,5 millió Ft ugyanis havonta olyan hatalmas összeg, ami nem tartalmazza a pedagógusok bérét, így gyakorlatilag a 4 kőszegi iskola között kellene, hogy szétosztásra kerüljön. Ezek közül a gimnázium a legnagyobb mind tanulói létszámban, mint munkáltatói szempontból, sőt az infrastruktúra szempontjából is. Bár a gimnázium nem saját maga intézi a gazdasági ügyeit, ezekbe azért természetesen neki belelátása van. Sajnálatos, hogy az elmúlt 2 nyári hónap alatt csupán egy olyan munka volt az intézményben, ami a diákok komfortérzetét és az oktatást-nevelést segíti: ez a kollégium első emeleti vizesblokkjának a felújítása, amit az önkormányzat 100%-ban finanszírozott meg. Ez a fejlesztés jó minőségben készült el és ehhez a KLIK egy fillért sem adott hozzá. Annak ellenére, hogy már májusban többször is adatokat kértek arra, hogy milyen felújításra, karbantartásra lenne szükség. Ő már többször szajkózta a kosárlabdapálya felújítását, még most is romokban áll és más sem készült el. De pld. még egy udvari pad festése sem történt meg. Nyáron rezsiről nem lehet beszélni, hiszen diákok nincsenek, csak alapösszegeket kell fizetni. Ráadásul a kollégium rezsiköltsége 1/3-dal csökkent – éppen az önkormányzat beruházásának köszönhetően. Ő úgy látja, hogy ez a havi 9,5 M Ft-nak év közben megvan a helye, de a nyári hónapokban biztosan nem kerül az iskolákhoz. Az elmúlt hőség idején olyan nagy meleg volt a gimnázium szerverszobájában és számítástechnika termében, hogy a rendszer meghibásodásától tartottak. Ő légkondícinálóra kért engedélyt és azonnal meg is kapta a kőszegi tankerület igazgatójától. Azóta ez ügyben nem történt semmi. Csupán két árajánlatot gyűjtött be a KLIK, azok is a reális árnál jóval magasabbak. Ő azért aggódik, mert az a gazda-szemlélet, amely korábban – még az ínséges időkben is – jellemezte a város iskoláit, az a KLIK-nél még a jó szándék ellenére is hiányzik. Ezért sajnálja ezt a havi 9, 5 millió Ft-ot. Az önkormányzat nem tudja kimutatni, hogy mekkora összegbe kerülne az iskolák működtetése ha a város maga látná ezt el. A 8 napos határidő pedig olyan sürgető, hogy erre esélye sincs, hogy kiderüljön.

Sőbér Aurélia a működtetés és a fenntartás nehézségeivel természetesen nem tud vitatkozni, de ez a hozzájárulás azzal az összeggel egyezik meg, amit a város kimutatott még a 2012. évre vonatkozóan. A kőszegi iskolák működtetése tehát ennyibe kerül. Akkor közel 117 millió Ft-ot mutattak ki. Ha ezt a 9,5 millió Ft-ot felszorozzuk, akkor éves szinten a 114 millió Ft jön ki. Ez a Balog és a Bersek iskolában, a zeneiskolában és a gimnáziumban (kollégiummal együtt) lévő mintegy 18 dolgozónak a munkabérét tartalmazza, továbbá a rezsit, a készletbeszerzéseket, a takarítás, a porta, a gondoksági stb. feladatokat. Ez egyébként megegyezik azzal az összeggel, amit ő még márciusban kikért a KLIK-től a 2014-es évre vonatkozóan és amit ők 117 millió Ft-ban állapítottak meg.

Keszei Balázs úgy véli, hogy a város által befektetett korábbi összegekből szűken, de megvalósultak fejlesztések, karbantartások. A most jóváhagyandó összeget egy nagy zsákba dobott pénznek érzi, amiből Kőszeg nagyon keveset kap vissza. Ezt a rendszer hibájának tartja. A tankerületi igazgató úrtól erre azt a választ kapták, hogy 2016-tól a KLIK várhatóan egyenesbe jut és utána megszűnnek illetve lecsökkennek ezek az anomáliák. Ő is nagyon bízik ebben.

Huber László is kiemeli: itt az iskolák működéséről van szó. Ha a tulajdonos önkormányzat jobb körülményeket szeretne az iskolákba, akkor ezt meg lehet saját zsebből nyugodtan finanszírozni. Sőt, pályázni is lehet fejlesztésekre, amit Kőszeg városa meg is tett, éppen a kollégium felújítására. Pályázatot adott be a város a kosárlabdapálya és két óvoda felújítására is – ezek eredményéről még nincs tudomásunk. Ha az önkormányzat pozíciói jobbak lennének, akkor akár vissza is lehetne venni a működtetést a KLIK-től, mert sok település ezt teszi. Sajnos Kőszeg nincs ebben az anyagi helyzetben, sőt, hazardírozás lenne az iskolákat kirángatni a jelenlegi stabil helyzetből. Nyilván a képviselő úr sem ezt forszírozza. Korábban sokat vívódtak ezen a problémán. De végül is sikerült a hozzájárulás összegét lényegesen lecsökkenteni egy először megállapított összeghez képest és ez a szint maradt az elkövetkezendő időszakra is.

Keszei Balázs szerint pld. Bük város maga működteti az iskoláját. Annak az intézménynek a helyzete azért más, mert az átadáskor „feltunningolt” állapotban volt.

Básthy Béla szerint ez Kőszegen is megtörtént: mind a Balog iskolánál, mind a gimnázium kollégiumánál el lett végezve az fejlesztés, amire lehetőség volt.

Tóth Gábor kérdezi még: a hozzájárulás esetében fix összegről van-e szó, vagy később emelkedhet?

Sőbér Aurélia tisztázza, hogy 2019-ig ez az összeg nem fog emelkedni. Egy, három miniszterből álló bizottság állapítja meg a hozzájárulás mértékét, a köznevelési törvény alapján.

Rába Kálmánnak az a véleménye, hogy mindenki menjen el egy körútra és nézze meg „A magyar reformok működnek!” táblát. A hibát ebben kell keresni.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 10 igen szavazattal az alábbi határozat születik:


157/2015. (VII. 30.)
képviselő-testületi határozat

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
74. § (6) bekezdése alapján meghozott döntésről

Kőszeg Város Képviselő-testülete az Nkt. 74. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon állami intézményfenntartó központ általi működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A 4. napirendi pont tárgyalása:

Az „Egészségház eszközbeszerzés III.” közbeszerzési eljárás eredményhirdetésével kapcsolatos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Németh Ildikó, az előkészítési munkacsoport tagja szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a közbeszerzési eljárást lefolytatták. A megadott határidőig összesen 2 darab ajánlat érkezett, melyből az egyik végül érvénytelennek minősült.
Az eljárás során érvényes ajánlatot az Aladdin Medical Kft. tett nettó 18.028.400,- Ft összegben (bruttó: 22.896.068,- Ft).

Kérdések és hozzászólások:

Huber László kihangsúlyozza, hogy az új egészségház eszközeit tekintve ez már a harmadik beszerzés. Korábban nem volt erre sem, sőt az egész egészségházra távolról sem ennyi pénz. Jelenleg már mintegy 400 millió Ft-nál jár az az összeg, ami Kőszegre került e célból. Először csupán 200 millió Ft-os pályázatról volt szó, aztán minden lehetséges módon próbáltak lobbizni a többlettámogatások miatt. Ez nagyrészt sikerrel is járt, bár volt amit először elutasítottak, de aztán mégiscsak megoldódott, ami országosan is ritka. Végül is ezzel a beszerzéssel teljes most az egészségház, lezárulhat egy több évtizedes probléma Kőszegen. Az új komplexumnak az egészségügyi dolgozók és a betegek is elégedettek lehetnek. A beruházás „gyermekbetegségeit” természetesesen ki kell még küszöbölni.
A járóbeteg ellátás is ezzel lesz teljes. A közel 50 éves, matuzsálemi műszerek helyett korszerű gépek segítik a gyógyítást, van pld. ultrahang is. Röntgen ugyan nincs, mert annak a fenntartási költségeit nem bírta volna el a város, de minden más igénynek megfelel a rendelő.

Rába Kálmán kérdezi, hogy mikorra tervezik a hibák kijavítását? Ezek szerint a polgármester úr is jól értesült ezekről. Volt olyan eset, hogy több beteg hazament, mert akkora hőség volt a váróban.

Huber László szerint ezzel ők is tisztában vannak. Először fényvisszaverő fóliát tetettek a nagy üvegablakokra, de az nem volt elég, ezért több mobilklímát is vásároltak. Ezek beszerelése is megtörtént. Az árnyékolással is számolni kell még. Szomorú, hogy ezekre a dolgokra a tervező nem gondolt. Az ajtók hangszigetelését is meg kell majd oldani, várhatóan utólagos párnázással.

Rába Kálmán kérdezi: és ezek költségét a tervező is fizeti majd?

Huber László szerint igen, felmerülhet az ő felelőssége is, továbbá van természetesen garancia is. Jelenleg még a problémák összesítése folyik. A hibák kijavításába a pénz is beleszólt: először nem volt a kellő fedezet, majd mégiscsak megkapta a város a szükséges összeget. Ugyanakkor ez az ajánlat olcsóbb is lett a vártnál, így is maradt fedezet.

Básthy Béla úgy látja, hogy kezd Kőszegen tradícióvá válni, hogy semminek se tudunk örülni. Pedig igenis ki kell emelni, hogy végre sok-sok év után van Kőszegen egészségház, ahol egy helyen működnek az egészségügyi ellátások és tele vannak új eszközökkel. Kéri képviselő-társait, hogy a blogjaikon és más helyeken ne rontsák el más örömét, még akkor se, ha a hőségben valaki rosszul érzi magát a váróteremben.
Le kell szögezni, hogy jelentős állami támogatásokkal, többszöri kiegészítésekkel jött létre az egészségház és – majd a hibák kijavítása után – mindenki megelégedésére működhet. Mindannyiunk érdekében azt kellene sugallni, hogy jó ez a város, jó itt élni, mert az interneten csőstől árad Kőszeg vonatkozásában ennek az ellenkezője. Sokat ártunk a kőszegieknek „pszichésen”, ha csak erről szól a kommunikáció.
És ezt az eredményt meg kell köszönni: a polgármester úrnak nem kis bátorságára volt szükség, hogy bele mert vágni, meg azoknak is, akiknek még fontos hogy Kőszegen egy jól felszerelt egészségház legyen. Mindez borzasztó sok munkával, feszültségekkel járt, de ez nagy eredmény a város anyagi lehetőségeit tekintve.

Huber László is azonosulni tud az alpolgármester úr által elmondottakkal és el lehet ezen gondolkodni.
Egy dolog hiányzik még: az egészségházhoz vezető járda, ami kerékpárúttal egybekötve fog megvalósulni, remélhetőleg a jövő évi költségvetésből.

Rába Kálmán Enyedi Györgynek a városi életről szóló könyvét ajánlja az alpolgármester úr figyelmébe. Ebben jól le van írva, hogy egy város hangulatát mi határozza meg, melyek azok a városok, amelyek lakóit nem lehet „heccelni” negatív hírekkel. Ebből az alpolgármester úr is megérthetné, hogy miért van olyan közhangulat a városban, mint Kőszegen. Aki ugyanis nem Ausztriában dolgozik, hanem a kábelgyárban a gyártósoron, azt lehet ilyennel heccelni. A sikerpropagandával szemben ő úgy érzi, hogy nem ilyen jó a helyzet. Ezen kellene változtatni és akkor nem lehet senkit heccelni.

Básthy Béla szerint nem olyan rossz a lakók közérzete, mint azt a képviselő úr gondolja. Hogy ezen az önkormányzat tud-e változatni, az más kérdés, de most egy konkrét fejlesztésről van szó. Egy város fejlődése szempontjából a városlakók hite a saját jövőjükben és a városuk iránti lelkesedése nagyon fontos. Egy képviselő pedig akkor tesz jót a városával, ha ezt a szempontot magára nézve is fontosnak érzi. Ez biztosan a könyvben is benne van.

További érdemi észrevétel nem hangzik el, így a polgármester lezárja a vitát, majd a képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


158/2015. (VII. 30.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III." tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesét kihirdeti:

Ajánlattevő neve: Aladdin Medical Kft.
Ajánlattevő székhelye/címe: 9700 Szombathely, Paragvári út 15.
Nettó ajánlati ár: 18.028.400,-Ft

Indoka: mert az ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tette.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a „Kőszeg Egészségház eszközbeszerzése III.” tárgyában a szállítási szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


Az 5. napirendi pont tárgyalása:

A „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Németh Ildikó, az előkészítési munkacsoport tagja szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy e tárgykörben is lefolytatták az eljárást. Megtörtént a tárgyalás, módosítva lettek az ajánlatok is. Győztesként a legalacsonyabb ajánlatot tett Elámen Zrt.-t javasolják kihirdetni.

A képviselők kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat 1. és 2. pontjáról külön-külön szavaznak. 10-10 igen szavazattal az alábbi határozat születik:

159/2015. (VII. 30.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben " tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesét kihirdeti:

Ajánlattevő neve: ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 98.
Nettó ajánlati ár: 35.288.500,-Ft

Indoka: mert az ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tette.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” tárgyában a szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A 6. napirendi pont tárgyalása:

A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Németh Ildikó, az előkészítési munkacsoport tagja szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Chernel utca felújítása jelenleg is zajlik, kivitelezője a Bit-Ép Kft. A munkák során felmerült kiegészítő munkák elvégzésének szükségessége, amely megsérült lábazatok helyreállítását, a Zwinger épülete előtti közparkon tervezeten felüli kockakő fektetését, valamint a Chernel utca 6. sz. alatti ingatlan (Német Nemzetiségi Önkormányzat helyisége) csapadékvíz gerincvezetékre történő bekötését tartalmazza. A közbeszerzés értéke nettó 2,5 millió Ft, amely összeg fedezetét a Chernel utca felújításához benyújtott 25 M Ft-os támogatás tartalmazza. Hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárást kell lefolytatni.

Kérdések és hozzászólások:

Tóth Gábor kérdezi, hogy miért volt meglepetés a sérült lábazatok ügye, hiszen ez a Jurisics tér és a Fő tér felújításánál is gondot okozott. Ezt be lehetett volna tervezni előre, meg kellett volna óvni az épületeket. A bekötéseket pedig a közműtérképeken előre is látni lehetett volna.

Rimányi Krisztina szerint hiába volt közmű térkép, éppen a közmű kivitelezőket érte a legnagyobb meglepetés, mert más volt a papíron és más volt a valóságban. Ez miatt történt egy nagy gázvezeték elvágás is.

Huber László is úgy látja, hogy azért kell óvatosan bánni a munkákkal, mert igazából semmi sincs úgy, mint a papíron. Az épületeknél meg sajnos sokszor ráépítettek a burkolatra, ami szintén nem szabályos. Most hozzányúltak a burkolathoz, a lábazat meg megsérült. De ez a tulajdonosok felelőssége is. Ilyen munkáknál még szerencsés, hogy csak ennyi pótmunka merült fel. Továbbá: itt is megkapta a város a szükséges fedeztetet, jóllehet akkoriban Tóth Gábor képviselő úr is kifogásolta, hogyan merjük elindítani az eljárást, amikor még hiányzott hozzá több mint 20 millió Ft. Azóta megszületett a kormánydöntés a támogatásról és abból lehet a pótmunkát is elvégezni.

Básthy Béla szerint e téren is folyik egy „brutális kommunikáció” Kőszeg ellen az interneten. Azt lehet olvasni, hogy lám-lám a többi település (Vép, Körmend, Sárvá stb.) hány milliárd Ft-ot kapott, de arról a képviselők nem írnak a blogjukban, hogy Kőszegre 1,5 milliárd Ft állami pénz kerül a KRAFT projekt kapcsán, EU-s támogatás nélkül. Ezt miért nem lehet leírni? Ez nemcsak Miszlivetz professzornak lenne jó. A projekt keretében megújul – többek között – a Jurisics tér legnagyobb épülete, a bencés székház és ennek része a Chernel utca felújítása is.

Kapy Ferenc is úgy érzi, hogy az említett írásaikban a az érintett képviselők lejáratják a várost.

Tóth Gábor szerint az alpolgármester úr is ugyanúgy megírhatná mindezt, ő akár még fel is tenné a blogjába. Az ő blogján egyébként vannak pozitív tartalmú cikkek is, pld. arró, hogy Kőszeg milyen „hihetetlen város” a becsületkasszák miatt. Azt a cikket is rengetegen megnézték. Erről miért nem beszél senki?

Plechl Tibor visszatér a bencés székház felújítására. Az „Egyebek”-ben akarta ezt előhozni, de ha már szóba került, akkor most kéri, hogy a lezuhanás elleni védelem biztosítása legyen megkövetelve a beruházótól. Jelenleg semmi sem óvja meg járókelőket attól, hogy a munkák következtében a harmadik emeletről lezuhanó tárgy agyoncsapjon bárkit is. A területet korláttal biztosítani kell. Lehet, hogy az utca egy részét ez elveszi, de az emberi élet megóvása ennél sokkal fontosabb.

Dr. Zalán Gábor szerint ehhez az önkormányzatnak nincs köze: a hatáskör címzettje az építés-felügyelet.

Plechl Tibor viszontválaszában úgy véli, hogy a munkákra közterület-használati engedélyt viszont egészen biztosan kellett kiadni, amelyben erről rendelkezni kellett volna. Azt kellene a város részéről betartatni.

Dr. Zalán Gábor szerint a közterület-használat kiadásának hatásköre jelenleg a polgármesternél van. Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy ezt visszaveszi, akkor akár a képviselő-testület is dönthet ebben.
Ettől függetlenül írnak a kivitelezőnek, hogy képviselői felvetés volt e témakörben és kérik, hogy járjanak el benne.

További észrevétel nélkül, a képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


160/2015. (VII. 30.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg-Chernel utca felújítási munkái – kiegészítő munkák” tárgyában lefolytatandó hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a mellékelt tartalommal elfogadja, és egyben elrendeli annak megküldését a BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt. (9761 Táplánszentkereszt, Fő u. 45/B.) ajánlattevő, valamint a Közbeszerzési Hatóság részére.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.A Vagyonügyek 7/a. napirendi pont tárgyalása:

Rákóczi F. u. 13. alatti ingatlan ideiglenes haszno-sításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az épület használatát ideiglenes jelleggel a kormányhivatal kérte, a volt munkaügyi központ felújítása idejére szeretnék tárolás céljára használni. Természetesen arról is van tudomása a másik félnek, hogy ha az augusztus 13-ra kiírt licit eredményes lesz, akkor idő előtt el kell hagyniuk a helyiséget.

Kérdések és hozzászólások:

Plechl Tibor úgy gondolja, – mivel most tudjuk a licit időpontját – hogy egyszerűbb lett volna, ha a sikeres eladást követően a vevőnek a birtokba adás időpontját későbbi időpontra toljuk ki. Miért akarunk gesztust tenni, ha elképzelhető, hogy nem tudjuk ezt teljesíteni? Lehet, hogy két hét múlva szükség lesz a helyiségekre.
Szerinte a megállapodásban az erre vonatkozó két pont üti egymást: mert egyszer kikötjük, hogy rendes felmondással nem lehet megszüntetni, másrészt meg az is benne van, hogy vissza is lehet venni a helyiséget.
Harmadik felvetése pedig az, hogy a 4. pont szerint tulajdonképpen már július 1-től ingyenes használatba adtuk a helyiséget és ezek szerint utólag dönt róla a képviselő-testület.

Rimányi Krisztina az első két felvetésre azt tudja válaszolni, hogy a kormányhivatallal ezt leegyeztették és a szöveget ők jóváhagyták, megfelel nekik.
Azért van a dátum július 1-től, mert először rövidebb ideig tartó használatról volt szó, utána derült ki, hogy a két hét 4 hónapra bővül, ezért szerepeltették a kezdő időpontot.

Az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel nem hangzik el, így a képviselő-testület 8 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:


161/2015. (VII. 30.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal részére ingyenes használatba adja a Kőszeg, Rákóczi F. u. 13. szám alatti épületet a Kőszegi Munkaügyi Központ Kőszeg, Szűk utca 2. szám alatti épület felújításának időtartamára a mellékelt haszonkölcsön szerződés szerint és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: értelemszerű.


A Vagyonügyek 7/b. napirendi pont tárgyalása:

A tekepálya és sportbüfé további hasznosításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető elmondja, hogy a Pannónia Szociális Szövetség kérése nyomán született meg az előterjesztés. Kiegészítést nem tesz, inkább a kérdésekre válaszol.

Huber László úgy érzi, hogy az előterjesztésből jól lekövethetőek a történek, a mellékletek is fontosak és a tényekből kell kiindulni.

Kérdések és hozzászólások:

Rába Kálmán az előterjesztés lényegi részével nem kíván foglalkozni, továbbá a városvezetés és Táncsics Péter közötti „harcból”, egymás pocskondiázásából is a maga részéről kimaradna. Viszont kérdezi, hogy a polgármester úr miért ígérgeti a tekéseknek, hogy a tekepálya fel lesz újítva? Őt, ha bárki bármiben megkeresi, mindenkinek azt mondja, hogy nincs olyan helyzetben, hogy a képviselő-testületre rákényszerítse az akaratát. De kampányidőszakban miért kell ígérgetni? Ha inkább elgáncsolják ezeket a kezdeményezéseket, akkor az országos trendekhez kell igazodni: akkor legyen a kőszegi tekeklub vezetője fideszes politikus (a polgármester vagy az alpolgármester) és akkor előre borítékolható a felemelkedés.

Huber László szerint a képviselő úr rosszul ítéli meg a helyzetet. Őbenne semmilyen előítélet nincsen semmilyen sportág vagy sportoló ellen és Táncsics Péter ellen sem. Ezt a huzavonát – ami kialakult – nem a város kezdte. Úgyis lehetne fogalmazni, hogy „a kocsmában az első pofont mindig ő adja”, a város csak leköveti az eseményeket. Erre kénytelenek is vagyunk, mert ő olyan lépéseket tesz, ami nem megszokott. Ezt Táncsics Péter maga közvetlenül teszi vagy valaki által – ez csak technika vagy rafináltság kérdése. Ha az önkormányzat szándékában állt volna valaha is, hogy kifehérítse a KSE-t, akkor meg tehette volna, de ilyen szándéka soha nem volt. A város mindig is a sportolókra igyekezte bízni, hogy mi legyen a KSE-vel. A támogatásokat is mindig úgy biztosította, hogy azokkal el kell számolni, de a felosztást a sportegyesületre bízta.
Viszont „nagy cselezők” mindig vannak, akik ön-, gazdasági vagy politikai érdekből vezéreltek – ezért a helyzet nagyon is kesze-kusza. Ő a maga részéről nem is akar ezzel foglalkozni, de kénytelen, mert itt van a képviselő-testület előtt ez az előterjesztés, amit a hivatal munkatársai kivizsgáltak, előkészítettek. Ennek sok-sok előzménye van, de ő garantálja, hogy nincsen benne semmi „boszorkányüldözés”. Nekik mindig a jó szándék meg a másikról való pozitív feltételezés az alapállásuk, de ezt valaki mindig kihasználja vagy a visszájára fordítja.
Sajnálatos, de ebben az ügyben döntést kell hozni, mert a tények makacsok. A kérdés pedig a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, így döntést neki kell meghoznia.

Básthy Béla úgy véli, hogy Rába Kálmán elegánsnak gondolta a hozzászólását, mégsem volt az.
Mit ígért a város a tekézőknek? Csak azt, hogy minden lehetséges fórumon fel fogják vetni a felújítást. Azt mondták, hogy oda fognak folyamodni, ahol erre pénzt lehet szerezni, mert erre fedezet nincs a város birtokában. Ezt meg is tették, de egyelőre nem sikerült. Tehát szó sincs felelőtlen ígérgetésről. Senki nem mondta, hogy fel lesz újítva a tekepálya, sem a kampányban, sem később. A sportkoncepcióban is úgy szerepel, hogy a város céljai között benne van a felújítás.
Egyébként ez év májusáig Táncsics Péter nem volt a teke szakosztály vezetője. Nádor Zsolt volt az, akit úgy váltottak le, hogy nem is tudta, hogy van egy ellenjelöltje. (Azt a Nádor Zsoltot, aki az NB I-be vitte fel a tekéseket.)
A felújításról még annyit: amikor a sportcélú pályázati lehetőség adódott, az valóban felmerült és ezt forszírozták is hogy, akkor azt a tekepálya felújítására legyen beadva. (Ezt a javaslatot eredetileg a snapszer szövetség e-mail címéről küldték el.) Végül azzal mindenki egyetértett, hogy a pályázat – bármilyen fontos is teke – a város jövője és a diákok miatt legyen inkább a gimnázium kosárpályájára beadva és ezt el is fogadta a képviselő-testület.
Táncsics Péter egyébként volt a KSE elnöke is, senki nem akadályozta meg ebben. Aztán az a KSE megszűnt. Táncsics Péter a tekepálya és a büfé tekintetében akkor tűnt fel, amikor a korábbi bérlő, Dombi János kiszállt az Sport-Bár Kft.-ből és ő vitte tovább a büfét. Nem vizsgálta akkor az önkormányzat, hogy a korábban megígért ráfordítások fejében ő hogyan lakja le a fejlesztéseket. Nem tudta a város, hogy mi van a háttérben. Formálisan úgy nézett ki, hogy az új szereplő lakja le az előző befektetéseit és az önkormányzat nem gátolta meg ebben. Táncsics Péter a helyiségeket ingyenesen használta, ugyanakkor a használatbavételi engedélyhez szükséges fejlesztéseket nem végezte el.
Aztán a Sport-Bár Kft. megszűnt (hogy milyen módon azt ő nem tudja) és Táncsics Péter Kőszegi Sportszolgáltató Kft. néven kérte az üzemeltetést és az önkormányzat ebben sem gátolta meg. Engedélyt kért arra, hogy ne kelljen a használatbavételi engedélyt megszereznie és, hogy csökkentetten lakhassa le a ráfordítást. Szerinte itt kellett volna nemet mondani, mert nem teljesült az előző szerződés sem. Tehát azt amit Dombi János vállalt, azt sem ő, sem Táncsics Péter nem teljesítette.
Továbbá: a Táncsics Péter által vezetett cég működése alatt számos olyan esemény történt a sportpályán, amit szerinte mindenki kifogásolt. Remélhetőleg a Jobbik sem tartja elfogadhatónak, hogy egy ifjúsági és sportlétesítmény egy pártot kampányközpontként szolgáljon.
Valószínűleg nem helyettesítheti egy hajléktalanszálló nappali melegedőjét sem egy sportlétesítmény – mert ez történik most. Tavaly Táncsics Péter a Sportszolgáltató Kft. vezetését átadta egy Hunfalvi Attila nevű személynek, akiről csak annyit tudni, hogy egy krízislakást utalt ki neki a pesterzsébeti önkormányzat. Ezek szerint Hunfalvi Attila a saját egzisztenciája menedzselésében sem volt sikeres, a cég menedzselésében sem, mert ezt a céget aztán kétszer törölték a nyilvántartásból idén áprilisban.
Az érdektelen Rába Kálmán számára, hogy egy sportegyesületet csődbe visznek-e?
Vagy az, hogy nem teljesülnek a vállalások?
Vagy hogy hány céget törölnek, átveszi a helyüket más cég, a NAV meg keresheti őket? Mert a Sportszolgáltató Kft. törlése a NAV javaslatára történt meg.
Ezek után természetes, hogy az önkormányzat meg akarja nézni, kivel köt szerződést Pannónia Szociális Szövetkezet néven. Ennek képviselője ugyanaz a Horváth József, aki a Sport-Bár Kft. vezetője volt korábban. Megnézték a cáki kapcsolatokat is. Az önkormányzatnak erős kétségei vannak abban, hogy rábízható-e a létesítmény erre a cégre. Lehet, hogy ebből vita lesz, de azt akkor le kell folytatni.
Jelenleg egy olyan előterjesztés van a képviselő-testület előtt, amiben a kérelmet illetően egyértelműen vitatható a jogszerűség, sőt, ez a joggal való visszaélés.

Huber László szerint ez majd nyilvánvalóan úgy megy ki a köztudatba, hogy a „gonosz önkormányzat” el akarja Táncsics Pétert távolítani, jóllehet ezt a történetet így tovább vinni nem lehet.

Rába Kálmán kérdezi: melyik volt az a politikai párt, amelynek létrejötte miatt Táncsics Péter politikai babérokra törhetett és a tekepálya büfét politikai kampánycélokra használhatta? A NAV is azért kezdeményezte a cég megszüntetését, mert a választási kampánypénzeket „elsíbolták”. Melyik volt ez a politikai párt?

Básthy Béla szerint ez az Új Magyarország Párt volt. Ő azt nem állítja, hogy elsíboltak-e pénzt, ő nincs ilyen információk birtokában. Ezt nem tudni, de az önkormányzatot ez nem is érdekli. Az önkormányzatot az érdekli, hogy 2010. óta – amióta létrejött a Sport-Bár Kft. – , azóta azok remények kudarcba fulladtak, hogy egy együttműködéses alapon a létesítmény felújítása végre megtörténhet.
Táncsics Péter a múlt héten azt nyilatkozta a Vas Né-pének, hogy a tekepálya felújítására lenne pénz is meg vállalkozó is. Természetesen erről megkérdezték Kenyeri Andrást is, de ő sem találkozott még a vállalkozóval. Többször kérték, hogy hozzák el a Városházára a vállalkozót, had ismerje meg az önkormányzat az elképzeléseit, de ez nem történt meg, mert az illetőt senki nem ismeri. Ugyanakkor az egész teke szakosztály el van kábítva azzal, hogy van ám befektető, csak az a gonosz önkormányzat gátolja a fejlesztést. Ez nem lebegtetés, vagy ez nem ígérgetés?
A KSE elnökéhez íródott egy levél is, Judith Parrer aláírásával, megjelölve egy ausztriai címet. Ő utánajárt ennek, felhívta a címet telefonon, de egész mások laknak ott, tehát a cím nem valós. Ugyanakkor Horváth József felkeresett egy kőszegi ügyvédet és egy látra szóló betétkönyvet mutatott be neki, 67 ezer euróról. Azzal remélhetőleg mindenki tisztában van, hogy mit jelent a látra szóló betét és mit jelent ez az ügyvédi igazolás. Senki sem gondolhatja, hogy mindez rendben van.

Tóth Gábor kérdezi: ha képviselő-testület a Pannónia Szociális Szövetkezet kéréséhez nem járul hozzá és nem köt vele bérleti szerződést, akkor attól még a tekések tudják-e használni a tekepályát?

Huber László szerint biztosan, hiszen az egész sporttelep a KSE ingyenes használatában van. Bár a teke szakosztály amúgy is egy idegen pályán fog edzeni meg bajnokságot játszani, mert a jelenlegi feltételek nem felelnek meg az NB I-es követelményeknek.

Rimányi Krisztina jelzi, hogy ezért javasolták az „A” változat 2. pontjában, hogy a létesítmény további hasznosítására a szeptemberi ülésre előterjesztést fognak készíteni.

Básthy Béla szerint a tekepálya és a sportbüfé nem szükségszerűen van összekötve. A létesítmény eddigi bérlője bérleti díjat nem fizet, mert az önkormányzat elengedte. Ugyanakkor az Új Magyarország Párt facebook oldalán az szerepel, hogy a kőszegi tekepályán bárki számára minden ingyenes. Az eredeti megállapodásban az volt, hogy csak a kőszegi teke szakosztály számára volt az ingyenesség megengedve. A KSE célja a sportolóknak sportolási lehetőség biztosítása, tehát ha olyan helyzet lesz, ők akár időkorlát nélkül is használhatnák a pályát.

Rába Kálmán azt javasolja, hogy „piros telefonon„ jelezni kellene, hogy a FIDESZ által hozott törvényt szüntessék meg, ugyanis ez a törvény tette lehetővé a kis pártok létrehozását, a politikai erők „felszalámizását”. Háttérbe kellene szorítani a politikai haszonlesést és akkor nem kellene ilyen problémákkal szembesülni: nem fordulhat elő többet az sem, hogy az Új Magyarország Párt ilyen rombolást végezhessen, mint ahogy az alpolgármester úr előadta. Ezt a FIDESZ saját magának köszönheti.

Básthy Béla szerint – bár nem piros telefonon –már megtörtént ez a jelzés. A demokrácia elősegítését szándékozó törvény nem várt folyamatokat indított el, de ezzel nem a törvényalkotó szándékát kell megkérdőjelezni.

[Rába Kálmán és Tóth Gábor képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 8 főre csökkent.]

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester elsőként az „A” határozati javaslatot bocsátja szavazásra. 7 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozat születik:


162/2015. (VII. 30.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván bérleti szerződést kötni a Pannónia Szociális Szövetkezettel (Horváth József elnök, 9725 Cák, Fő u. 44.) a Kőszeg, Petőfi tér 14/A (hrsz:2517/1) Lóránt Gyula Sporttelepen lévő Tekepálya és Sport Büfé hasznosítására és elrendeli a szükséges jogi lépések megtételét.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Petőfi tér 14/A. (Hrsz:2517/1) Lóránt Gyula Sporttelepen lévő Tekepálya és Sport Büfé hosszútávú hasznosítására vonatkozó előterjesztés előkészítését.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő:
az 1. pont tekintetében azonnal,
a 2. pont tekintetében: 2015. szeptemberi képviselő-testületi ülés.


[A szavazás után Tóth Gábor visszatért az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 9 fő lett.]

A Vagyonügyek 7/c. napirendi pont tárgyalása:

Az egészségházban sportorvosi vizsgálathoz helyiség biztosításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy augusztus 10-én sportorvosi vizsgálat lenne az egészségházban, amelyhez a képviselő-testület hozzájárulását kérik. Ez egy alkalomra szól.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


163/2015. (VII. 30.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kőszeg, Gábor Áron utca 1. szám alatti Egészségház szakorvosi részlegén (B épületrész) a mellékletben megjelölt rendelőben dr. Unger Péter sportorvosi vizsgálatot végezzen 2015. augusztus 10-én 16.30 órától 18:30 óráig.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: értelemszerű.


A határozat meghozatala után dr. Zalán Gábor az augusztusi rendes bizottsági ülések idejét veti fel, mivel az augusztus 20-i ünnepek miatt a hét elejére célszerű ezeket megtartani. A bizottsági elnökökkel történt egyeztetés nyomán megállapodás születik, hogy a humánerőforrás bizottság ülése augusztus 19-én délelőtt, a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság együttes ülése pedig ugyanezen nap délután 2 órakor lesz.
Básthy Béla tájékoztatást ad még az Ostromnapok várható programjairól. Pénteken délelőtt a vár érme bemutatása lesz, este az ostromállapot kihirdetése. Ezekre és természetesen a jelmezes felvonulásra várja a képviselők részvételét.
Tóth Gábor kérdezi még, hogy az Ostromnapokra beadott második NKA pályázatot elbírálták-e már, de Básthy Béla szerint még nem, 60 napos az elbírálási határidő.

Ezután további érdemi észrevétel nem hangzik el, így Huber László polgármester 11 órakor berekesztette a képviselő-testület mai, rendkívüli ülését.

Kelt, mint az első oldalon.


Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.