Jegyzőkönyv: 2020. December 10., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A település közterületein és nyilvános helyeken történő maszkviselésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az Alpannonia projekt költségvetési előirányzat módosítása.
3. - A Kőszegi Városi Múzeum költségvetési előirányzat módosítása.
Szám: K/11137-24/2020.


FELJEGYZÉS


amely készült 2020. december 10-én, 9 órakor a kőszegi Városháza tanácskozó termében.

Jelen vannak:
Básthy Béla polgármester, dr. Zalán Gábor jegyző, dr. Nagy Edina aljegyző, valamint Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.

Dr. Zalán Gábor jegyző tájékoztatást ad arról, hogy a Kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4-i hatállyal, amely továbbra is fennáll. Ezzel életbe lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Fenti jogkör alapján a polgármester jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.
Polgármester úrnak az alábbi előterjesztésekről kell ma döntenie.

1. A település közterületein és nyilvános helyeken történő maszkviselésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Nagy Edina aljegyző.

2. Az Alpannonia projekt költségvetési előirányzat módosítása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

3. A Kőszegi Városi Múzeum költségvetési előirányzat módosítása.
Előterjesztő: Révész József igazgató.


1. A település közterületein és nyilvános helyeken történő maszkviselésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.

Dr. Nagy Edina szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. alcíme a maszkviselési szabályokat megerősíti.
Fenti rendelet 27. § a) pontja felhatalmazást ad a települési önkormányzat polgármestere számára, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén azon közterületeket, illetve nyilvános helyeket, ahol e rendeletben meghatározott módon kötelező maszkot viselni.
E felhatalmazással élve a rendelettervezet meghatározza a település belterületén azon közterületeket, illetve nyilvános helyeket, ahol a Korm. rendeletben meghatározott módon kötelező maszkot viselni. A helyszínek meghatározásánál az a cél vezette őket, hogy a forgalmasabb helyszíneken még fokozottabban legyen védve a lakosság egészsége, legyen megelőzve a koronavírus járvány terjedése.
A Korm. rendelet rendelkezéseit a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról szóló 569/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet alapján 2021. január 11-ig lehet alkalmazni. Ezért mivel az ugyanezen tárgyban hozott 31/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet hatályát veszti 2020. december 11-én, új önkormányzati rendelet megalkotása indokolt 2020. december 12. és 2021. január 11. között időtartamra.

A polgármester az alábbi rendeletet alkotja:

Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
37/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelete
a település közterületein és nyilvános helyeken történő maszkviselésről


(A rendelet jelen feljegyzés melléklete.)

2. Az Alpannonia projekt költségvetési előirányzat módosítása.

A polgármester az alábbi határozatot hozza:

87/2020. (XII. 10.)
polgármesteri határozat

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján Kőszeg Város Önkormányzatának alpannónia projekt 2020. évi költségvetésén belül az alábbi átcsoportosításhoz járul hozzá:
a 2020. évi költségvetésének beruházási előirányzatát 3 330 000 Ft-tal megemeli, a dologi előirányzatát 3 300 000 Ft-tal lecsökkenti.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


3. A Kőszegi Városi Múzeum költségvetési előirányzat módosítása.

A polgármester az alábbi határozatot hozza:


88/2020. (XII. 10.)
polgármesteri határozat

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján a Kőszegi Városi Múzeum 2020. évi intézményi költségvetésén belül az alábbi átcsoportosításhoz járul hozzá:
a 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 735 680 Ft-tal megemeli, a személyi juttatások előirányzatát 1 500 000 Ft-tal lecsökkenti, a munkáltatói járulékok előirányzatát 232 500 Ft-tal lecsökkenti és a dologi előirányzatát 2 468 180 Ft-tal megemeli.

Felelős: Révész József intézményvezető.
Határidő: azonnal.

Kelt, mint az első oldalon.
Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármesterA feljegyzést készítette:Ecker Eszter
jegyzőkönyvvezető(A feljegyzést és a mellékletét lsd. a letölthető formátumban.)