2020. December 10., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A település közterületein és nyilvános helyeken történő maszkviselésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az Alpannonia projekt költségvetési előirányzat módosítása.
3. - A Kőszegi Városi Múzeum költségvetési előirányzat módosítása.
1. napirendi pont:
A település közterületein és nyilvános helyeken történő maszkviselésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2020. (XII. …..) önkormányzati rendelete
a település közterületein és nyilvános helyeken történő maszkviselésrőlKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1. §

A tömegközlekedési várakozóhelyeken, a kőszegi piac és temető területén, a vallási közösségek épületeinél szertartásra, gyermekjóléti, köznevelési, egészségügyi és szociális intézményekbe, élelmiszerüzletekbe, postai épületekbe érkezés, valamint távozás ideje alatt a bejáratuktól számított 30 méteres körzetben a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot oly módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.


2. §

A 1. §-ban meghatározott előírás érvényesítése a piac és temető tekintetében az üzemeltető Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Nonprofit Kft. felelőssége, egyéb esetekben a közterület-felügyelő jogosult ellenőrizni a rendelkezések betartását.

3. §

Ez a rendelet 2020. december 12-én lép hatályba és 2021. január 11-én hatályát veszti.
Dr. Zalán Gábor s.k. Básthy Béla s.k
jegyző polgármester


INDOKOLÁS
a település közterületein és nyilvános helyeken történő maszkviselésről
szóló új önkormányzati rendelethez


A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. alcíme a maszkviselési szabályokat megerősíti.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja értelmében
„(1) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles
b) a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken,
orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.”
A Korm. rendelet 27. § a) pontja felhatalmazást ad a települési önkormányzat polgármestere, mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorlója számára, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén azon közterületeket, illetve nyilvános helyeket, ahol e rendeletben meghatározott módon kötelező maszkot viselni.
E felhatalmazással élve a rendelettervezet meghatározza a település belterületén azon közterületeket, illetve nyilvános helyeket, ahol a Korm. rendeletben meghatározott módon kötelező maszkot viselni. A helyszínek meghatározásánál - tömegközlekedési várakozóhelyeken, a kőszegi piac és temető területén, a vallási közösségek épületeinél szertartásra, gyermekjóléti, köznevelési, egészségügyi és szociális intézményekbe, élelmiszerüzletekbe, postai épületekbe érkezés, valamint távozás ideje alatt a bejáratuktól számított 30 méteres körzetben – az a cél vezérelt minket, hogy a forgalmasabb helyszíneken még fokozottabban védjük a lakosság egészségét, megelőzzük a koronavírus járvány terjedését.
A Korm. rendelet rendelkezéseit a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról szóló 569/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet alapján 2021. január 11-ig lehet alkalmazni. Ezért mivel az ugyanezen tárgyban hozott 31/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet hatályát veszti 2020. december 11-én, új önkormányzati rendelet megalkotása indokolt 2020. december 12. és 2021. január 11. között időtartamra.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Kőszeg, 2020. december 10.

A polgármester nevében:

dr. Nagy Edina
aljegyzőELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a település közterületein és nyilvános helyeken történő maszkviselésről
szóló önkormányzati rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
Az új önkormányzati rendelet a rendkívüli veszélyhelyzetben a koronavírus járvány terjedésének megelőzést szolgálja Kőszeg belterületén a rendeletben meghatározott közterületeken, illetve nyilvános helyeken 2020. december 12-től és 2021. január 11-ig terjedő időszakra vonatkozóan.

II-III. gazdasági, költségvetési hatásai:
A tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következménye nincs.

V. egészségi következményei:
A lakosság egészségének megtartását segíti e tervezet.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A tervezet a rendkívüli veszélyhelyzetben a jó egészség megőrzését támogatja.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A szabályozás elmaradása jogszabálysértést nem eredményez.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel személyi, tárgyi többlet feltételt az eddigiekhez képest.