2021. Szeptember 16., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 11., 12. és 13. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 14. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
3. - Kőszeg Város Önkormányzata 2021.évi rendkívüli támogatására (2. ütem) vonatkozó pályázat benyújtása.
4. - A 2021. évi közbeszerzési terv módosítása.
1. napirendi pont:
Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 11., 12. és 13. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló ( a továbbiakban: HÉSZ) 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendeletének módosítása vált szükségessé több olyan projekt megvalósítása érdekében, melyek Kőszeg infrastruktúrális fejlesztése szempontjából meghatározóak.
1. Kőszeg-Szombathely gyorsforgalmi útfejlesztés
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017-ben elrendelte a Szombathely és Kőszeg közötti országos közúti kapcsolat fejlesztés és ehhez kapcsolódóan a 87-89 számú főút Szombathely hiányzó északkeleti elkerülő szakasz fejlesztésének összehangolt előkészítési feladatait.
A NIF Zrt. a projekt megvalósításához szükséges egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként a TURA-terv Mérnökiroda Kft-vel tervezési szerződés került aláírásra. A tervezési feladat részeként a projekt megvalósításához szükséges mindennemű tervdokumentáció elkészítése a Tervező feladata.
A projekt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, szerepel az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. melléklet 1.1.65. pontjában „Az M87 gyorsforgalmi út, Szombathely és Kőszeg közötti szakasz megvalósítása” címen, valamint 1.2.67 pontjában „A 87. számú főút, Kőszeg (M87 gyorsforgalmi út) és Kőszeg, országhatár és Rattersdorf (Rőtfalva) közötti szakasz megvalósítása” címen.
2. Térségi közösségi közlekedés fejlesztése
A Kormány a Kreatív város – fenntartható vidék – a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról szóló 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozattal döntött a „Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (Szombathely–Kőszeg GYSEV fejlesztéshez kapcsolódó)” című projektről.
A NIF Zrt. a projekt megvalósításához szükséges egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként a Közlekedés Kft. – Uvaterv Zrt. Konzorciummal 2020. augusztus 11-én tervezési szerződés került aláírásra. A tervezési feladat részeként a projekt megvalósításához szükséges mindennemű tervdokumentáció elkészítése a Tervező feladata.
A Kormányrendelet 1. sz. mellékletének 3.2.16. pontjában „Kőszeg város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában” c. projekt, mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás szerepel.
3. Kőszegi Zsinagóga épületegyüttesének megújítása
A kőszegi zsinagóga és rabbiházak műemléki helyreállítása 2020. szeptemberben megkezdődött. A felújítás két ütemben, egymás átfedésével valósul meg. Az I. ütemben a zsinagóga épületének felújítására és a külső közműellátás kiépítésére kerül sor, a II. ütemben pedig a rabbiházak és udvar felújítása kerül elvégzésre.
A kőszegi zsinagóga kiemelkedő történeti, építészeti és nem utolsó sorban vallási-kegyeleti jelentőségű műemléki védelem alatt álló épület.
A zsinagóga együttesének felújítása, méltó, fenntartható és egyben fenntartó használatának biztosítása már évek óta napirenden van a „Kreatív város – fenntartható vidék – a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” (KRAFT koncepció) című nemzeti programmal, valamint az ahhoz (is) kapcsolódó új intézményi fejlesztésekkel – Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete – összefüggésben.
Kőszeg kiemelkedő építészeti örökségének védelme, állagmegóvása elengedhetetlen, ezért az MNV Zrt. beruházásában megvalósítás alatt álló kőszegi Zsinagóga rekonstrukciója fontos városi érdek is.
Fentiekkel összhangban Kőszeg Város Polgármestere az alábbi határozatokat hozta 2021. május 27-én.
• 96/2021.(V.27) polgármesteri határozatával határozott arról, hogy „Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján elrendeli a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-ának megfelelő tárgyalásos eljárás keretében a településrendezési eszköz módosításának a „87. számú főút Kőszeg – Szombathely összeköttetés megvalósítása” érdekében történő elkészíttetését és a kidolgozott terv elfogadásra terjesztését a Képviselő-testület elé.”
• 97/2021.(V.27) polgármesteri hátározatával határozott arról is, hogy „Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján elrendeli a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-ának megfelelő tárgyalásos eljárás keretében a településrendezési eszköz módosításának a „Kőszeg közösségi közlekedés-fejlesztés tervezése” c. Projekt megvalósítása érdekében történő elkészíttetését és a kidolgozott terv elfogadásra terjesztését a Képviselő-testület elé.”
• 98/2021.(V.27) polgármesteri hátározatával határozott arról is, hogy, „Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Kőszegi Zsinagóga környezetét (Kőszeg 1743/1 és 1743/2 hrsz) abból a célból, hogy a rekonstrukció, fejlesztés megvalósítása érdekében a településrendezési eszköz szükséges módosítása elvégzésre kerülhessen.”

Az előző határozathoz kapcsolódóan Kőszeg Város Polgármestere 99/2021.(V.27) polgármesteri hátározatával határozott arról is, hogy „Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján elrendeli a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-ának megfelelő tárgyalásos eljárás keretében a Kőszegi Zsinagóga környezetének vonatkozásában a településrendezési eszköz módosításának elkészíttetését és a kidolgozott terv elfogadásra terjesztését a Képviselő-testület elé.”

Ezen polgármesteri határozatok alapján 2021 júniusában a Településrendezési eszközök módosítására az Önkormányzat a Vasi A+B Építész Irodával tervezési szerződést kötött, amely iroda képviseletében Takács András építészmérnök, településtervező készíti a terveket.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 42.§ (1) bekezdése szerint „Tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A.§ szerint. A polgármester a beérkezett véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolni kell. A partnerségi egyeztetés ezt követően a döntés dokumentálásával lezárul.”
A Korm. rendelet 29/A.§ (4) bekezdése, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő- testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017. (XII. 1.) számú önkormányzati rendelete 5.§ (4) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 165. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján az önkormányzat a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatta le.
A Törvény 165. § (2) bekezdés c) pontja alapján az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.
Az Intermodális csomópont kialakítását, az M87. sz. gyorsforgalmi út nyomvonalának kialakítását, valamint a volt zsinagóga területének módosítását érintő rendezési tervek módosításval kapcsolatban 2021. augusztus 11-én hirdetményt tettünk közzé Kőszeg Város honlapján, ebben tájékoztattuk a lakosságot, hogy a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban a hirdetmény mellékletéhez csatolt tervezet megtekintése után 2021. augusztus 26-ig észrevételt tehetnek a foepitesz@koszeg.hu e-mail címre.
A hirdetményben megadott határidőig a rendezési tervmódosításával kapcsolatban javaslat, észrevétel nem érkezett.
Ahhoz, hogy a településrendezési eszköz tervezetével a polgármester a Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdése alapján a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezhesse az állami főépítészi jogkörben eljáró megyei kormányhivatalnál, a képviselő-testületnek határozattal kell dönteni a partnerségi egyeztetés lezárásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2021. szeptember 13.

A polgármester nevében:

Bertók Sándor s.k.
Kőszeg Város Főépítésze


(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-ának megfelelő tárgyalásos eljárás során a „Kőszeg közösségi közlekedés-fejlesztés tervezése” című projekt megvalósítása érdekében, a „ 87.számú főút Kőszeg-Szombathely összeköttetés megvalósítása” érdekében, valamint a Kőszegi Zsinagóga környezetének vonatkozásában készített településrendezési eszközök módosításának tervezete hirdetmény útján ismertetésre került, elektronikus úton észrevétel a tervezettel kapcsolatban nem érkezett.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a fenti Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése alapján a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezze az állami főépítészi jogkörben eljáró megyei kormányhivatalnál, és az elkészült településrendezési eszközt elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: 2021. szeptember 30-i képviselő-testületi ülés
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.