2021. Szeptember 16., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 11., 12. és 13. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 14. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
3. - Kőszeg Város Önkormányzata 2021.évi rendkívüli támogatására (2. ütem) vonatkozó pályázat benyújtása.
4. - A 2021. évi közbeszerzési terv módosítása.
2. napirendi pont:
Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 14. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kőszeg Város Önkormányzata az Egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI.11.) Kormányhatározat alapján 800 millió forint támogatást nyert az új városi köztemető létesítésére.
A tervezett temető fejlesztési terveinek készítéséhez szükségessé vált a jelenlegi településrendezési eszköz módosítása tárgyalásos eljárás keretében.
A temető területe Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló (a továbbiakban: HÉSZ) 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelete szerint beépítésre szánt K-T/1 jelű, Különleges terület övezetbe tartozik.
A területre érvényes övezeti előírások több mint 15 éve kerültek a Helyi Építési Szabályzatba, azok felülvizsgálata során a temető területén elhelyezhető épületek homlokzati magasságára történő egyedi szabályozás kikerült, így a hatályos előírások szerint a maximális épületmagasság 4.5 méter. A Helyi Építési Szabályzat 2013-ban elfogadott rendelete szerint a temető területén a minimális zöldfelületi előírás 80%-ban került meghatározásra, amely érték annak ellenére sem tartható, hogy a temető kialakítására készülő terveknél fő tervezési szempont volt a zöldfelületi rendszerek maximálása.
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. augusztus 26-i ülésén 15/2021. (VIII. 26.) számú határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a többségében a tulajdonát képező Lóránt Gyula utcai új temető-területet (azaz a Kőszeg, 0195/10-16 Hrsz telkeket) annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztések költséghatékony megvalósítása érdekében a rendezési terv szükséges módosítása elvégzésre kerülhessen.
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ugyanazon ülésén 16/2021. (VIII. 26.) számú határozatával határozott arról is, hogy „a polgármester a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 42. §-ának megfelelő tárgyalásos eljárás során készíttesse el a településrendezési eszköz módosítását a Lóránt Gyula utcai új temető-terület (azaz a Kőszeg, 0195/10-16 Hrsz telkek) vonatkozásában, és a kidolgozott tervet elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé.
Ezen képviselő-testületi határozatok alapján a Településrendezési eszköz módosítására az Önkormányzat a Vasi A+B Építész Irodával kötött szerződést, amely iroda képviseletében Takács András építészmérnök, településtervező készíti a terveket.
A Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése szerint „Tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A.§ szerint. A polgármester a beérkezett véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolni kell. A partnerségi egyeztetés ezt követően a döntés dokumentálásával lezárul.”
A Korm.rendelet. 29/A. § (4) bekezdése, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő- testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017. (XII. 1.) számú önkormányzati rendelete 5.§ (4) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 165. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján az önkormányzat a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatta le.
A Törvény 165. § (2) bekezdés c) pontja alapján az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.
A Lóránt Gyula utcai új köztemetőt érintő módosítások kapcsán 2021. augusztus 27-én hirdetményt tettünk közzé Kőszeg Város honlapján, ebben tájékoztattuk a lakosságot, hogy a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban a hirdetmény mellékletéhez csatolt tervezet megtekintése után 2021. szeptember 12-ig észrevételt tehetnek a foepitesz@koszeg.hu e-mail címre.
A hirdetményben megadott határidőig a rendezési tervmódosításával kapcsolatban javaslat, észrevétel nem érkezett.
Ahhoz, hogy a településrendezési eszköz tervezetével a polgármester a Korm. rendelet 42§. (2) bekezdése alapján a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezhesse az állami főépítészi jogkörben eljáró megyei kormányhivatalnál, a képviselő-testületnek határozattal kell dönteni a partnerségi egyeztetés lezárásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2021. szeptember 13.

A polgármester nevében:

Bertók Sándor s.k.
Kőszeg Város FőépítészeHATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-ának megfelelő tárgyalásos eljárás során a Lóránt Gyula utcai új temető-terület (azaz a Kőszeg, 0195/10-16 Hrsz telkek) vonatkozásában készített településrendezési eszköz módosításának tervezete hirdetmény útján ismertetésre került, elektronikus úton észrevétel a tervezettel kapcsolatban nem érkezett.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a fenti Korm. rendelet 42§. (2) bekezdése alapján a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezze az állami főépítészi jogkörben eljáró megyei kormányhivatalnál, és az elkészült településrendezési eszközt elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: 2021. szeptember 30-i képviselő-testületi ülés

(A mellékleteket lsd. a lettölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.