Jegyzőkönyv: 2015. Április 16., Csütörtök, 13:30 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálati anyagának és a településfejlesztési koncepció főbb irányelveinek elfogadása.
2. - A közétkeztetésre vonatkozó új közbeszerzési eljárás megindítása.
3. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzés II.” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
4. - Bérleti szerződés az egészségházban.
5. - Egy mappában a 2015. április 16-i rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
730-5/2015. szám.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 16-án, 13.30 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében megtartott nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Huber László polgármester,
Kapy Ferenc, Keszei Balázs, Kiss Péter, Kiss Zoltán, Plechl Tibor, Rába Kálmán, Sas Norbert, Terplán Zoltán és Tóth Gábor képviselő (10 fő).

Igazoltan van távol:
Básthy Béla alpolgármester (1 fő).

Tanácskozási joggal van jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző, Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, Szima Andrea városi főépítész, Németh Ildikó az előkészítő munkacsoport tagja, Krizmanich István tanácsadó, Kovács Bence a városfejlesztési osztály munkatársa valamint Rosivall Ágnes a Rosivall Tervező Iroda felelős tervezője.

Huber László polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülés résztvevőit és megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Básthy Béla alpolgármester úr külföldi tartózkodása miatt van távol.

Huber László kéri, hogy a meghívón jelzett anyagokat fordított sorrend tárgyalja meg a képviselő-testület: utolsó napirend legyen az ITS jóváhagyása.

A képviselő-testület részéről a javasolt napirenddel kapcsolatban semmilyen észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi az alábbi napirendet hagyja jóvá:

N A P I R E N D:

1. Bérleti szerződés az egészségházban.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője.
2. A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzés II.” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
Előterjesztő: Németh Ildikó, az előkészítő munkacsoport tagja.

2. A közétkeztetésre vonatkozó új közbeszerzési eljárás megindítása.
Előterjesztő: Németh Ildikó, az előkészítő munkacsoport tagja.
4. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálati anyagának és a településfejlesztési koncepció főbb irányelveinek elfogadása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője.


Az 1. napirendi pont tárgyalása:

Az új egészségházban lévő helyiség bérleti szerződéséről szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Rimányi Krisztina szóbeli kiegészítésében jelzi, hogy a délelőtti együttes bizottsági ülésen elhangzottak értelmében kiosztásra került a bérleti szerződés tervezete, ezzel együtt a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja.

Kérdés és hozzászólások:

Kiss Péter a három bizottság délelőtti együttes ülésének a véleményét tolmácsolja. A bérleti szerződés most pótolva lett, így az előterjesztést elfogadásra ajánlják.

Plechl Tibor szerint a szerződéstervezet 5. pontja a takarításról szól. Ezt a bérlő sajátjára kell érteni?

Dr. Zalán Gábor szerint ez a pont véletlenül lett átvéve, mivel a házorvosok szerződését vették alapul. Ez a pont teljes egészében maradjon ki, a takarítás díja a bérleti díjban benne van.

Ezután a képviselő-testület további észrevétel nélkül 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


70/2015. (IV. 16.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kőszeg, Gábor Áron u. 1. szám alatti Egészségház szakorvosi részlegén (B épületrész) a mellékletben megjelölt rendelőben Dr. Molnár László nőgyógyász magánrendelést folytasson heti 2 órában, a szakorvosi rendelési időn kívül, azt nem akadályozva. A helyiség használatáért 2015. június 1-től 20.000,- Ft/hó rezsiköltség hozzájárulás megfizetésére köteles.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített, 2015. április 1-től határozatlan időre szóló használatot biztosító szerződés aláírására.


Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A 2. napirendi pont tárgyalása:

A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzés II.” tár-gyában lefolytatott közbeszerzési eljárás ered-ményhirdetése csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Németh Ildikó az előkészítő munkacsoport tagja szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a beérkeztek az ajánlatok a „Kőszeg Egészségház eszközbeszerzése II.” tárgyában összeállított eljárást megindító felhívásra. A megadott határidőig a két közbeszerzési részre (bútorok orvosi rendelőkbe, valamint orvosi bútorok és gyógyászati berendezések) összesen 8 darab ajánlat érkezett. Az ajánlatok tartalmi és formai szempontból történő átvizsgálását követően hiánypótlási felhívás került megküldésre az ajánlattevők részére.
A hiánypótlási határidőig 2 db ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlási kötelezettségét, így az ő ajánlatuk a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül.
Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, így javasolják a közbeszerzési eljárás nyertesének az I. rész. tekintetében a DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó Bt. ajánlattevőt, a második rész vonatkozásában az Aladdin Medical Kft. ajánlattevőt kihirdetni.
Az I. közbeszerzési rész tekintetében a második legkedvezőbb ajánlatot az Iroda 2000 Kft. tette.

Kérdések:

Huber László kérdezi, hogy a két ajánlat összességében mekkora összeget tesz ki?

Németh Ildikó elmondja, hogy jóval a tervezett összegen belül van, mert nettó 18,2 M Ft van tervezve az eszközbeszerzésre, az ajánlatok viszont összesen 16,5 M Ft-ot tesznek ki.

Tóth Gábor felhívja a figyelmet, hogy a pályázat összeállítását Krizmanich Gergely végezte, míg az ajánlatok felbontásánál Krizmanich István volt jelen a jelenléti ív tanúsága szerint.

Krizmanich István tisztázza, hogy a kiírásra vonatkozó szerződés értelmében a kiírás után az ajánlatok bontása, stb. már a hivatal feladatkörébe tartozik, így nincsen összefonódás.

Tóth Gábor kérdezi, hogy Krizmanich István a hivatal munkatársa-e ? Szeretné látni az erre vonatkozó külön megbízását.

Huber László tisztázza: Krizmanich István egy megbízási szerződés alapján végzi a feladatait, a pályázatokkal kapcsolatos feladatokat segíti. Ezt a képviselő-testület hagyta jóvá. Ezen kívül Krizmanich Istvánnak nincsen más szerződése, sem megbízása – az ő szóbeli kérései alapján vesz részt a projektekben.

Tóth Gábor szerint ez azt jelenti, hogy ugyanazért a munkáért kétszer fizet az önkormányzat: egyszer Krizmanich Gergelynek, egyszer meg Krizmanich Istvánnak.

Dr. Zalán Gábor is visszaidézi az előzményeket. Krizmanich István évek óta a polgármester úr kérésére áll megbízásos jogviszonyban az önkormányzattal gazdasági tanácsadóként. A megbízási szerződését a képviselő-testület a 2014. decemberi ülésén hagyta jóvá. Ezen megbízás alapján vett részt ebben a bontási eljárásban is, ezért látható a neve jelenléti íven. Ő is úgy érzi, hogy szükség van a szakértelmére.
Krizmanich Gergely szakértőt pedig a költséghatékonyság jegyében választották ki a közékeztetésre vonatkozó közbeszerzési felhívás összeállítása előtt. A sárvári önkormányzat pld. egy veszprémi szakértőt kért fel ugyanerre a célra, sokkal több pénzért.
A családi összefonódás a véletlen műve.

Tóth Gábor kiemeli: nem volt törvényességi aggálya, csak jelezte a felvetését. A választ elfogadja.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a két határozati javaslatot. Kiemeli, hogy az I. közbeszerzési részben második helyezett kihirdetése is indokolt, hiszen így a nyertes gazdasági szereplő visszalépése esetén is megköthető a szerződés.

Ezután a képviselő-testület további észrevétel nélkül 10-10 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza:


71/2015. (IV. 16.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II." tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás I. Közbeszerzési részének nyertesét kihirdeti:
Ajánlattevő neve: DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó Bt.
Ajánlattevő székhelye/címe: 6000 Kecskemét, Máriahegy tanya 190.
Nettó ajánlati ár: 3.328.794,-Ft
Indoka: mert az ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tette.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II." tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás I. Közbeszerzési részének második legkedvezőbb ajánlatot tevőjeként kihirdeti:
Ajánlattevő neve: Iroda 2000 Kft.
Ajánlattevő székhelye/címe: 3530 Miskolc, Corvin út 1-3.
Nettó ajánlati ár: 3.570.000,-Ft
Indoka: mert az ajánlattevő a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tette.

3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a „Kőszeg Egészségház eszközbeszerzése II.” tárgyában az I. Közbeszerzési rész szállítási szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


72/2015. (IV. 16.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II." tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás II. Közbeszerzési részének nyertesét kihirdeti:
Ajánlattevő neve: Aladdin Medical Kft.
Ajánlattevő székhelye/címe: 9700 Szombathely, Paragvári út 15.
Nettó ajánlati ár: 13.193.575,-Ft
Indoka: mert az ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tette.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a „Kőszeg Egészségház eszközbeszerzése II.” tárgyában a II. Közbeszerzési rész szállítási szerződés aláírására.
Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A 3. napirendi pont tárgyalása:

A közétkeztetésre vonatkozó új közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Németh Ildikó szóbeli kiegészítésében visszautal arra, hogy a képviselő-testület a márciusi ülésén eredménytelenné nyilvánította a „Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” című nyílt közbeszerzési eljárást és új közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint a 2015. április 30-án lejáró közétkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződések meghosszabbítását rendelte el.
Az új közbeszerzési eljárás fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos, a szerződés 2015. szeptember 1-től 2016. december 31-ig tart. Egyebekben a feltételek és a bírálati szempontok megegyeznek az előzőleg kiírt közbeszerzéssel.

Dr. Zalán Gábor hozzáfűzi még a következőket: a Kbtv. lehetővé teszi a tárgyalásos eljárást, ha egyszer már eredménytelenül zárult le egy eljárás és a feltételekben nincs változatás. A KBT Döntőbizottsága felé fel kell küldeni a dokumentumokat és meg fogja vizsgálni, hogy fennállnak-e a szükséges feltételek. Amennyiben a Döntőbizottságnak aggálya merül fel, akkor ezt jelzi és vissza lehet vonni ezt a döntést és újra nyílt eljárást lehet kiírni. A szolgáltatónak is meg kell küldeni a dokumentációt, hiszen ő volt az egyetlen ajánlattevő.

Kérdések és hozzászólások:

Plechl Tibor kérdezi: a tárgyalásos eljárás is lehet eredménytelen? Mert ha igen, akkor még akárhányszor is ki lehet írni.

Dr. Zalán Gábor és Krizmanich István szerint igen, lehet eredménytelen. Lehet, hogy enged a szolgáltató a korábbi 78%-os rezsiből, de az is lehet, hogy nem, illetve lehet, hogy annyit enged, ami az önkormányzatnak kevés és továbbra sem lesz fedezete rá.

Krizmanich István szerint senkinek nem érdeke, hogy ez a végtelenségig húzódjon. Azért választották a tárgyalásos eljárást, mert ennek során tisztázni lehet, hogy mik azok a pontok, amik miatt drágább lett a szolgáltatás, illetve mitől lehetne olcsóbb. Pld. benne van a dolgozók bére is, amely az utolsó időben emelkedett. Durván egy évről lesz szó. Ezen idő alatt pedig fel lehet készülni olyan, strukturális változtatásokra, amelyek alapján valóban olcsóbb lehet majd a szolgáltatás. Ha 3 évre csak egy ajánlattevő volt, 1 évre nyilván még ennyi se lenne.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

73/2015. (IV. 16.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” című, a határozat mellékletét képező eljárást megindító felhívást elfogadja és elrendeli a közbeszerzési eljárás lefolytatását.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.

A 4. napirendi pont tárgyalása:

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálati anyagának és a településfejlesztési koncepció főbb irányelveinek a tervezete csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Rimányi Krisztina szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a képviselő-testület döntése alapján a Belügyminisztérium támogatásával felülvizsgálatra került a korábban elkészült településfejlesztési koncepció és városfejlesztési stratégia. A tervezés során a lakossággal, a civil és gazdasági szereplőkkel együttműködve, szakértők bevonásával, széles körű párbeszéd során kerül meghatározásra és kidolgozásra Kőszeg Város hosszútávra szóló Településfejlesztési Koncepciója és 2014-2020-ra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS).
A Belügyminisztérium által megbízott Pro Via ’91 Kft. az önkormányzattal együttműködve elkészítette az ITS megalapozó vizsgálati anyagát, valamint meghatározta a Településfejlesztési Koncepció elkészítéséhez szükséges fejlesztési irányt.
A két dokumentum elfogadását követően folytatódik a tervezés a nyilvánosság és az államigazgatási szervek ismételt bevonásával.
Az előterjesztést délelőtt 3 bizottság véleményezte.

Huber László köszönti Rosivál Ágnes felelős tervezőt, aki összefogta és integrálta az eddigi tervezési munkát. Szó sincs arról, hogy a képviselő-testület most fogadná el az ITS-t, csak munkaközi, megalapozó anyagról van szó. Az ITS mellett a településfejlesztési koncepció fejlesztési irányairól is dönteni kell.

Kérdések és hozzászólások:

Kiss Péter tájékoztatja a jelenlévőket, hogy mindhárom bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A javaslataikat megtették, ezeket az előterjesztő be fogja építeni a dokumentumokba. Ezzel együtt mindhárom bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Rosivál Ágnes azonnal ismerteti is a délelőtt elhangzott konkrét módosító javaslatokat, illetve a bizottságok kéréseit (lsd. bizottsági jegyzőkönyv).
– Valamennyi bizottság kérte, hogy a tételes hibák, pontatlanságok és tárgyi tévedések legyenek kijavítva. Ezek köz tartozik pld., hogy a Bálház már nem magántulajdonban van.
– Szükséges az intézmények nevének pontosítása is.
– Forrásjegyzékkel kell kiegészíteni az anyagot. (Sajnos ezzel nagy bajban vannak az idő rövidsége miatt.)
– A 87-es főútról nincsen szó az anyagban, de ennek a nyomvonala is szerepeljen benne, saját közlekedési fejezetben.
– A kőszegi villamosenergia transzformátorra vonatkozó adatot javítani kell.
– A közvilágítás korszerűsítéséről is hangzott el megjegyzés.
– Szó volt arról is, hogy Kőszegen a gáz helyett egyre inkább a hagyományos tüzelésre térnek át és ez légszennyezéssel jár együtt. Ennek a ténynek a klimatikus viszonyoknál van jelentősége.
– A sportkoncepció tekintetében is sok pontatlanság van.
– Meg kell oldani a víz, a villámvédelmet Kőszegfalván is.
– Fontos a szennyvízkezelés-, elvezetés kérdése, a városnak meg kell újítania a környezetvédelmi programját.
– Az Abért tó más célú hasznosítása az 1.14. pontban is jelenjen meg.
Volt még megjegyzés az együttes ülésen az építési engedélyek kiadásával kapcsolatban, de ez teljesen le lett védve.

Huber László kihangsúlyozza, hogy az ITS fontos dokumentuma lesz a városnak, hosszútávú fejlesztési stratégiák alapja lehet. Viszont elképzelhető, hogy van amiről most nincs tudomása az önkormányzatnak. Ha valami nincs benne az ITS-ben, az nem is valósulhat meg?

Rosivál Ágnes szerint igen, jelenleg így van. Bár a BM-nek az irányelvei mindig változnak, most ez az irányelv. Ezért is változott meg a IVS név ITS-re. Korábban mindig a fejlesztések akcióelemei lettek kiemelve, most az ITS kiterjed a térségre is. Ettől függetlenül benne maradtak az akcióterületek, de kulcsprojektek lettek kiemelve. Vannak hálózati típusú fejlesztések is (pld. az oktatás, a sport területén), ezért nem tudni mi, merre az irányba megy el, pld. melyik iskolában lesz energiatakarékos fűtés. Kéri, hogy ne foglalkozzon a képviselő-testület most a realitásokkal vagy az ésszerűséggel. Inkább minden gondolat kerüljön bele, akármilyen apróságnak tűnik, mert csak azok a pályázatok lesznek támogatva, amelyek az ITS-ben benne vannak. Szerencsére Kőszegnek eddig is sok programja, koncepciója van. Ezekből ki kell emelni a kulcsprojekteket.

Kovács Bence szerint jó példa az elhangzottakra a sportlétesítmények fejlesztése. A sportkoncepcióba le lehet írni, hogy a gimnáziumba is jó lenne egy korszerű tornaterem, meg ez mellett egy több funkciós, városi sportcsarnok is kellene. De ezt most itt nem szabad leszögezni, hogy hol legyen, vagy hogy csak atlétika pályát szeretne a város, helyette a stratégiát úgy kellene megfogalmazni, hogy bármelyikre – ha lesz rá lehetőség – pályázni lehessen. Területi megjelölés ezért nincs benne.

Terplán Zoltán úgy véli, hogy Kőszegen nagyon fontos a kerékpározás, ezért kéri, hogy a kerékpárutak is legyenek benne a dokumentumokban!

Rosivál Ágnes kiemeli: a kerékpárutakat, mint hálózati elemeket tekintve a megyének is vannak prioritásai. Az egész közlekedés sokszor kerül elő, ezen belül a kerékpárutak kiemelt programnak számítanak.
Számára a KRAFT projekt megfoghatatlan dolog még, ami kiemelt állami projekt, a megye sem foglalkozik vele. Nem tudni, hogyan fog ez megvalósulni, most néhány épületet kiemeltek a programból. Azt sem tudni, hogy reális lesz-e a tudományos gazdaság-fejlesztési hatása.

Plechl Tibor egyetért Terplán Zoltán javaslatával: a kerékpárutak fontosságát ki kell emelni. Megnyílhatnak ugyanis olyan nemzetközi pályázatok is, amelyekhez lehet csatlakozni. Ólmód felé is lehetne kerékpárút, ami jelenleg zsákfaluként van kezelve, De nem Horvátzsidány felé kellene a kerékpárutat vezetni, hanem közvetlenül Kőszeg-Ólmód között. Ha ez a megalapozója a lehetséges pályázatoknak, akkor ez jelenjen meg a saját közlekedési fejezetben.

Kiss Zoltán ehhez hozzáfűzi: főleg modern, bitumenes vagy rekortán kerékpárútra lenne szükség.

Huber László polgármester kihangsúlyozza még: ez a fajta stratégia alkotás új az önkormányzatok számára. Kérdezi a vezető tervezőt a további tennivalókról.

Rosivál Ágnes szerint a döntést követően két hetük van arra a munkacsoportoknak, hogy az anyagokat kiegészíthessék. Ez addig még rengeteg munkát jelent. Április 30-ig le kell zárni a teljes anyagot, majd a vonatkozó kormányrendelet előírásai szerint a polgármesternek van joga ahhoz, hogy kiküldje az érdekelt államigazgatási szerveknek mind az ITS-t, mind a fejlesztési koncepciót. Egyidejűleg meg kell a BM-nek is küldeni, akik szakmailag tekintik át. Közben majd a lakosság részére is ki kell tenni, a honlapon már van erre vonatkozólag felület. A lakossági fórumot célszerű lesz május első hetében megszervezni. Kiemeli, hogy az egész dokumentum készítése hatalmas roham-munka volt. A teljes munka júliusban fejeződik be.

Tóth Gábor jelzi még, hogy Kőszegen 4 középiskola van: az Árpádháziban is működik ősz óta gimnázium.

Keszei Balázs felhívja a figyelmet az anyagban megjelölt források hitelességére. Az utadat.hu internetes oldal pld. nem létezik.

Rosivál Ágnesnek is voltak hasonló problémái. Ő egy adatbázisban „Történeti kert” néven talált adatot Kőszeg vonatkozásában és hosszas keresgélés után jött rá, hogy ez nem létezik.

Tóth Gábor kérdezi: ha augusztusban elfogadásra kerül a dokumentáció, akkor a későbbiekben lehet-e rajta változtatni, módosítani?

Rosivál Ágnes szerint ennek nincs korlátja. Ha nagyon sok a változtatás, akkor maximum újra ki kell küldeni az érdekelt államigazgatási szerveknek.
Rimányi Krisztina azt olvasta ki a jogszabályból, hogy erre is ugyanaz az analógia, mint a rendezési tervre: legalább 4 évente át kell tekinteni és dönteni kell róla, hogy módosítva legyen-e.

Huber László is úgy véli, hogy ha az önkormányzat valamit meg akar jeleníteni az ITS-ben, akkor módosítani kell, csak nyilván ezt a munkát most a BM fedezi, ha pedig a város akarja ezt kezdeményezni, akkor annak az anyagi terhét ő fizeti.

Kovács Bence szerint az előző programozási időszakban is volt az akkori IVS-re kötelező felülvizsgálat előírva. Az ITS-t legközelebb 2020-ban kellene felülvizsgálni. Ha annál hamarabb akarja a város – semmi akadálya – csak az érdekeltekkel le kell egyeztetni.

Huber László kérdezi: a területfejlesztési koncepciót teljesen külön kell kezelni?

Rosivál Ágnes és Rimányi Krisztina szerint igen. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében a területfejlesztési koncepció felülvizsgálatával együtt kell elfogadni az ITS irányelveit. Mindkettőről külön kell szavazni.

Huber László a területfejlesztési koncepcióval kapcsolatban kérdezi, hogy a következő megfogalmazás mit takar? „Parkolás
Szükséges a funkcionális közterülethasználati rendszer koncepcionális szintű tervi kidolgozása az egész városra, majd a fokozatos megvalósítása.”

Rosivál Ágnes fogalmazta meg ezt a mondatatot a következők miatt: Állandóan előkerül, hogy Kőszegen a parkolás milyen nehéz helyzetbe állítja a várost. Meglátása szerint elmúlt már annak az ideje, hogy teljesen elkülönüljön egymástól a főút, az egyéb út, a kerékpárút és a gyalogos út. Nincs arra hely Kőszegen, hogy ezt meg lehessen valósítani. Óhatatlanul adódnak olyan területek, felületek, ahol ezek együtt adódnak. Elég csak a Jurisics térre gondolni, amely egy „gyalogosított tér” ugyan, de mégiscsak keresztül megy rajta egy olyan út, ahol lehet autóval járni, lehet kerékpározni stb. Erre a szűk területre – kivéve persze azt, ami kizárólag a gyalogosoké – vegyes használatot kellene megjeleníteni és ezt a fejlesztési koncepcióban is meg kell jeleníteni. Ugyanígy a buszoknál, a tömegközlekedésben is megvannak a hasonló problémák. A Gyöngyös utcát is tehermentesíteni kellene. Ezeken a dolgokon el kellene gondolkodni, ezért fogalmazta meg így ezt a problémát.
A polgármester úr további kérdésére elmondja még, hogy a távhő kikerült a megfogalmazásból, a fejlesztése nagyon beruházás igényes, összefoglalóan szerepel a tervekben.

Huber László észrevette, hogy a volt Bútorszövetgyár és Petőfi tér környékére tervezett út lekerült a tervekről. Pedig ez szerinte ugyanolyan fontos út lenne a 87-es út miatt, mint a Pogányi út. Ezzel az úttal kapcsolatban van egy megállapodása is az önkormányzatnak a tulajdonosokkal, mert korábban ide akartak egy Lidl áruházat építeni.

Rosivál Ágnes nem tudta, hogy ez ennyire már körül van járva, ő a helyszínen ezt az utat kétségesnek érezte, de természetesen vissza fogja tenni. A problématérképen több ilyen is van.

Huber László kéri még, hogy az új temető is szerepeljen a dokumentumokban, hiszen ez kötelező önkormányzati feladat. A szükséges területek nagy részét az önkormányzat már megvásárolta.

Plechl Tibor kéri még, hogy az utak tekintetében az S31-es osztrák gyorsforgalmi út folytatása is jelenjen meg. Hogy ez hol fog a 87-es főúthoz kapcsolódni, illetve hol lesz a folytatása azt még nem tudni, de az biztos, hogy rá lesz kapcsolva.

Rosivál Ágnes szerint a fő irányelvek bekerülhetnek. Az osztrákok nyilván már tudják, merre fog menni, de a folytatásról még hivatalos információ biztosan nincs.

A várható nyomvonalról való további rövid vita után további észrevétel nem hangzik el, így a polgármester a vitát lezárja.
Elsőként azt bocsátja szavazásra, hogy a bizottsági ülésen, továbbá az itt elhangzott módosító indítványok, kiegészítő javaslatok kerüljenek be a dokumentumokba, azok legyenek ezekkel átdolgozva.
A képviselő-testület ezt 10 igen szavazattal fogadja el.

Ezután a polgármester kérdezi, hogy kell-e felhatalmazás a képviselő-testülettől, hogy ő mindkét dokumentumot kiküldhesse az érdekelt államigazgatási szerveknek?

Rosivál Ágnes és Rimányi Krisztina szerint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján ez a polgármester jogszabályi kötelessége, de a képviselő-testület felhatalmazása nem árt.
A felhatalmazással – mindkét dokumentumra vonatkozóan – a képviselő-testület 10 igen szavazattal ért egyet.

Ezután a képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


74/2015. (IV. 16.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálati anyagát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

2. A képviselő-testület felhatalmazza Huber László polgármestert, hogy a stratégia tervezetét a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 31. §-a alapján meghatározott résztvevőknek véleményezésre megküldje.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


Ezután 10 igen szavazattal az alábbi határozat születik:


75/2015. (IV. 16.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Településfejlesztési Koncepciójának kiválasztott fejlesztési irányát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

2. A képviselő-testület felhatalmazza Huber László polgármestert, hogy a készítendő koncepciót a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. §-a alapján meghatározott államigazgatási szerveknek és résztvevőknek véleményezésre megküldje.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A napirendek megtárgyalása után több képviselő is jelzi, hogy az április 30-ára tervezett képviselő-testületi üléssel egyidőben lesz a ballagás. A polgármester kérdezi, hogy a délutáni kezdés megfelelő lenne-e? Mivel 6 képviselő is jelzi, hogy a délutáni időpont sem lesz jó, a polgármester bejelenti, hogy akkor április 28-án, keddre hívja össze az ülést.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester 15.00 órakor bezárja a képviselő-testület mai, rendkívüli ülését.


Kelt, mint az első oldalon.
Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.