Jegyzőkönyv: 2020. Március 30., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési átcsoportosítási kérelme.
5. - Egy mappában a 2020. március 30-án meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
Szám: K/11137-3/2020.


FELJEGYZÉS

amely készült 2020. március 30-án, 9 órakor a kőszegi Városháza tanácskozó termében.

Jelen vannak: Básthy Béla polgármester,
Terplán Zoltán alpolgármester,
dr. Zalán Gábor jegyző.

Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.


Dr. Zalán Gábor tájékoztatást ad arról, hogy Magyarországon továbbra is veszélyhelyzet van érvényben, így a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése is hatályban van. Ez alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét továbbra is a polgármester gyakorolja és jogosult intézkedni az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében.
Polgármester úrnak a mai napon 3 rendeletet kell alkotnia és egy határozatot kell hoznia. A rendeletek elfogadása azért sürgős, mert mihamarabb, azaz április 1-től hatályba kell ezeket léptetni. A polgármester úr által – a képviselő-testület helyett – alkotandó rendeletetekre nézve is a jogalkotásról szóló törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet előírásait figyelembe kell venni.

1. A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
A kialakult veszélyhelyzetre tekintettel több Fő téren működő vállalkozás tulajdonosa kereste meg polgármester urat azzal, hogy az idegenforgalom nagymértékű csökkenése miatt a vendéglátóipari előkertek közterület használati díjának megfizetésére alól mentesüljenek.
Polgármester úr a 21/2020. (III. 26.) polgármesteri határozatában felkérte jegyzőt a fenti önkormányzati rendelet módosításának előkészítésre.
A módosítás 2020. április 1-től 2020. június 30-ig az idényjellegű árusítás, vendéglátóipari előkert és üzlethelyiség előtti fagylalt közterület használatáért fizetendő díj megfizetésére biztosít haladékot.
Ennek megfelelően lett elkészítve Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról és a városkép védelméről szóló 1/2000 (II.1.) önkormányzati rendeletének módosítása.
Dr. Zalán Gábor kéri, hogy a polgármester úr fenti rendelettervezetről hozza meg a döntését.
Básthy Béla polgármester az alábbi rendeletet alkotja:

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2020. (III. 30.) önkormányzati rendelete
a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló
1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege jelen feljegyzés melléklete.)

2. Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezik a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről. Ennek értelmében alkotta meg a kőszegi képviselő-testület a 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról. A rendelet éppen a legutolsó képviselő-testületi ülésen, február 27-én került módosításra.
Kőszegen a veszélyhelyzet kapcsán nem csak a turisztikai ágazatból nem várható bevétel, de sajnos alapvető, működést biztosító bevételeink is súlyos mértékben a tervezetten alul fognak befolyni, pld. a helyi adók, parkolási díjak. Polgármester Úrnak több képviselő, valamint bizottsági tag is jelezte, hogy lemond március havi tiszteletdíjáról. Ezt követően előzetesen egyeztetett a bizottsági és a képviselő-testületi tagokkal, melynek során a külső bizottsági tagok egyetértettek azzal, hogy részükre a veszélyhelyzetre és annak anyagi, gazdasági kihatásaira tekintettel 2020. április 1-től tiszteletdíj folyósítására ne kerüljön sor, különös tekintettel arra, hogy veszélyhelyzet idején a bizottságok nem üléseznek.
Ennek megfelelően lett elkészítve Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról a 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendeletének módosítása.
Dr. Zalán Gábor kéri, hogy a polgármester úr fenti rendelettervezetről hozza meg a döntését.

Básthy Béla polgármester az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020. (III. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló
37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege jelen feljegyzés melléklete.)


3. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

A rendelettervezet a házi segítségnyújtás alapszolgáltatás személyi térítési díja tekintetében biztosít ingyenességet 2020. április 1. és június 30. közötti időszakra. Ez a módosítás segítséget jelentene a gondoskodásra szoruló ellátottaknak. A térítési díjból származó bevétel-kiesés erre az időszakra kb. 500.000 Ft lenne.
Dr. Zalán Gábor kéri, hogy a polgármester úr fenti a rendelettervezet tárgyában hozza meg a döntését.

Básthy Béla polgármester az alábbi rendeletet alkotja:Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2020. (III. 30.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló
7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege jelen feljegyzés melléklete.)

4. A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési átcsoportosítási kérelme.

A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház 2019. évben az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán 10.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatás 2019. decemberében meg is érkezett az intézmény számlájára. A támogatás szerződés alapján 4.000.000.- Ft eszközbeszerzésre 6.000.000.- Ft egyéb működési célra használható fel. A 2020. évi költségvetésnél pénzmaradványként be is lett állítva az intézmény költségvetésébe, a kiadási oldalon viszont a teljes összeget működési kiadásként tervezték. A támogatói okiratnak megfelelően Pócza Zoltán igazgató kéri, hogy a fenntartó járuljon hozzá a dologi előirányzatból 4.000 000 Ft beruházási előirányzatra történő átcsoportosításához annak érdekében, hogy a beruházási kiadásaikat megvalósíthassák. Így ez az önkormányzatnak többletkiadást nem jelentene.
Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) számú önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Dr. Zalán Gábor kéri, hogy a polgármester úr fenti ügyben a képviselő-testület helyett hozza meg a döntését.

Básthy Béla polgármester az alábbi határozatot hozza:

23/2020. (III. 30.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház 2020. évi intézményi költségvetésén belül az alábbi átcsoportosításhoz járul hozzá:
A 2020. évi költségvetésének beruházási előirányzatát 4.000 000 Ft-tal megemeli és a dologi előirányzatát 4.000 000 Ft-tal lecsökkenti.
Felelős: Pócza Zoltán intézményvezető.
Határidő: azonnal.

Kelt, mint az első oldalon.


Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester


A feljegyzést készítette:
Ecker Eszter
jegyzőkönyvvezető

(A jegyzőkönyvet és mellékleteit lsd. a letölthető formátumban.)