2020. Március 30., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési átcsoportosítási kérelme.
5. - Egy mappában a 2020. március 30-án meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
1. napirendi pont:
A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

INDOKOLÁS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról és a városkép védelméről szóló 1/2000 (II.1.) önkormányzati rendelete módosításáhozA kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról és a városkép védelméről szóló 1/2000 (II.1.) önkormányzati rendelete áttekintésre került.

Indokolás

A kialakult veszélyhelyzetre tekintettel több Fő téren működő vállalkozás tulajdonosa kereste meg Polgármester urat azzal, hogy az idegenforgalom nagymértékű csökkenése miatt a vendéglátóipari előkertek közterület használati díjának megfizetésére alól mentesüljenek.
Polgármester úr a 21/2020. (III. 26.) polgármesteri határozata értelmében felkérte jegyző urat a tárgyi önkormányzati rendelet módosításának előkészítésre.
A módosítás 2020. április 1-től 2020. június 30-ig az idényjellegű árusítás, vendéglátóipari előkert és üzlethelyiség előtti fagylalt közterület használatáért fizetendő díj megfizetésére biztosít haladékot.
Ennek megfelelően lett elkészítve Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról és a városkép védelméről szóló 1/2000 (II.1.) önkormányzati rendeletének módosítása.


Kőszeg, 2020. március 27.

A jegyző nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezetőTERVEZET
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (III. ...) önkormányzati rendelete
a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:


1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. április 1-től 2020. június 30-ig az idényjellegű (szezonális) árusítás, a saját üzlethelyiség előtti fagylalt, valamint a vendéglátóipari előkert céljára kért közterület-használat esetén a közterület-használatáért fizetendő díj, vendéglátóipari előkert esetén az első részlet megfizetése - a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően - 2020. június 30-át követő 15 napon belül kell megfizetni. Vendéglátóipari előkert esetén a második részlet megfizetésének határideje 2020. szeptember 30.”

2.§

Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000 (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A módosítás az idényjellegű (szezonális) árusítás, a saját üzlethelyiség előtti fagylalt, valamint a vendéglátóipari előkert céljára kért közterület-használat esetén a közterület-használó számára lehetőséget ad a közterülethasználati díj megfizetésének halasztására.

II-III. gazdasági, költségvetési hatásai:
Az önkormányzat bevételei ugyan később folynak be, azonban tekintettel kell lenni a veszélyhelyzet miatt a piaci szereplőket érintő gazdasági hatásokra.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A hatályos rendelet módosítása a jelenleg kialakult veszélyhelyzetre tekintettel -figyelemmel a kérelmezők bevételeinek nagy mértékű csökkenésére, elmaradására - indokolt.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Jogszabálysértést nem eredményez, azonban jelentős terhet róna a kérelmezőkre a díj rendeletben szabályozott határidőben történő megfizetése.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.