2020. Március 30., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési átcsoportosítási kérelme.
5. - Egy mappában a 2020. március 30-án meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
2. napirendi pont:
Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.

INDOKOLÁS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról a 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáhozKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról a 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete rendelkezik.
Indokolás
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11. napjától.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 35. §-a rendelkezik a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről. Eszerint a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.
A veszélyhelyzet kapcsán nem csak a turisztikai ágazatból nem várható bevétel, de sajnos alapvető, működést biztosító bevételeink is súlyos mértékben a tervezetten alul fognak befolyni (pl. helyi adók, parkolási díjak). A Polgármester Úrnak több képviselő-testületi tag, valamint bizottsági tag is jelezte, hogy lemond március havi tiszteletdíjáról. Ezt követően előzetesen egyeztetett a bizottsági és a képviselő-testületi tagokkal, melynek során a külső bizottsági tagok egyetértettek azzal, hogy részükre a veszélyhelyzetre és annak anyagi, gazdasági kihatásaira tekintettel 2020. április 1-től tiszteletdíj folyósítására ne kerüljön sor, különös tekintettel arra, hogy veszélyhelyzet idején a bizottságok nem üléseznek.
Ennek megfelelően lett elkészítve Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról a 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendeletének módosítása.


Kőszeg, 2020. március 30.


A polgármester nevében:


dr. Nagy Edina s.k.
aljegyzőELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló
37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A módosítás a külső bizottsági tagokat érinti, 2020. április 1-től tiszteletdíjat nem kapnak.

II-III. gazdasági, költségvetési hatásai:
Miután a külső bizottsági tagok számára nincs megállapítva tiszteletdíj, ezzel az önkormányzat kiadásai csökkennek.
IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következménye nincs.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
Az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását, a veszélyhelyzetre tekintettel indokolt az önkormányzat kiadásait csökkenteni.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének egyensúlya kerülhet veszélybe a veszélyhelyzet gazdasági hatásai miatt.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (III. ….) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1.§

Hatályát veszti a Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés cb) pontja.

2. §

Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Dr. Zalán Gábor s.k Básthy Béla s.k.
jegyző polgármester