2020. Március 30., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési átcsoportosítási kérelme.
5. - Egy mappában a 2020. március 30-án meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
3. napirendi pont:
A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.

INDOKOLÁS

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló
7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáhozA veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11. napjától.
A házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatásért fizetendő intézményi térítési díjat és a személyi térítési díj megállapításának módját a törvény keretei között Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. §-a határozza meg.
A Rendelet szerint a 2020. április 1. és 2020. június 30. közötti időszakra személyi térítési díjat nem kellene fizetni a házi segítségnyújtásért. Ez a módosítás segítséget jelentene a gondoskodásra szoruló ellátottaknak. A térítési díjból származó bevétel-kiesés erre az időszakra kb. 500.000 Ft lenne.
Kőszeg, 2020. április 2.


A polgármester nevében:


Mezei Virág s.k.
osztályvezető


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló
7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A módosítás a házi segítségnyújtás alapszolgáltatás személyi térítési díja tekintetében biztosít ingyenességet 2020. április 1. és június 30. közötti időszakra. A rendkívüli veszélyhelyzetben segítségre szorulókat segíti a rendelkezés.

II-III. gazdasági, költségvetési hatásai:
A térítési díj elengedésével az önkormányzat bevételei kb. 500.000 Ft-tal csökkennek.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következménye nincs.

V. egészségi következményei:
A segítségre szorulók számára kedvező ez a rendelkezés.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A módosítás a rendkívüli veszélyhelyzetben segítségre szorulókat támogatja.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A módosítás elmaradása jogszabálysértést nem eredményez.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel személyi, tárgyi többlet feltételt az eddigiekhez képest. A bevételkiesés várható összege: kb. 500.000 Ft.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (III. ….) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló
7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete 14. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) A személyi térítési díjat havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell befizetni az intézménybe. Nem kell személyi térítési díjat fizetni a 2020. április 1. és június 30. közötti időszakra.”

2. §

Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Básthy Béla s.k. Dr. Zalán Gábor s.k.
polgármester jegyző