Jegyzőkönyv: 2020. Április 29., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Sporthorgász Egyesülettel kötött, a Csónakázó tóra és a téglagyári tóra vonatkozó haszonbérleti szerződés.
3. - Szándéknyilatkozat a fogászati ügyelethez való csatlakozáshoz.
4. - A 2019. évi belső ellenőrzési jelentés.
5. - A Gyöngyös u. 24/C. 1. emelet 19. szám (Hrsz.: 1249/3/A/19) alatti lakás értékesítése.
6. - A Hunyadi u. 11. 2. em. 9. szám alatti üres lakás bérbeadási módjának meghatározása.
7. - A Kelcz-Adellfy u. 4. fsz. 3. alatti üres lakás bérbeadási módjának meghatározása.
8. - Egy mappában a 2020. április 29-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
Szám: K/11137-9/2020.


FELJEGYZÉS

amely készült 2020. április 29-én, 9 órakor a kőszegi Városháza tanácskozó termében.

Jelen vannak: Básthy Béla polgármester,
dr. Zalán Gábor jegyző,
dr. Nagy Edina aljegyző,
Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető,
Fekete Balázs fejlesztési osztályvezető.

Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.

Dr. Zalán Gábor tájékoztatást ad arról, hogy Magyarországon továbbra is veszélyhelyzet van érvényben, így a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése is hatályban van. Ez alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét továbbra is a polgármester gyakorolja és jogosult intézkedni az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében.
Tájékoztatást ad arról, hogy Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a holnapi napon tartotta volna meg április havi rendes ülését. Az erre tervezett napirendek között több olyan is van, amelyekben határidőben vagy az önkormányzat érdeke miatt döntést kell hozni. Ezek a következők, továbbá kéri, hogy a polgármester úr a mai napon sürgősséggel hozzon döntést a Kőszegi Sporthorgász Egyesülettel kötendő haszonbérleti szerződések ügyében.

1. Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Nagy Edina aljegyző.
2. A Kőszegi Sporthorgász Egyesülettel kötött, a Csónakázó tóra és a téglagyári tóra vonatkozó haszonbérleti szerződés.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
3. Szándéknyilatkozat a fogászati ügyelethez való csatlakozáshoz.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
4. A 2019. évi belső ellenőrzési jelentés.
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző.
5. A Gyöngyös u. 24/C. 1. emelet 19. szám (Hrsz.: 1249/3/A/19) alatti lakás értékesítése.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
6. Hunyadi János utca 11. 2. em. 9. szám alatti üres lakás bérbeadási módjának meghatározása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
7. A Kelcz-Adellfy u. 4. fsz. 3. alatti üres lakás bérbeadási módjának meghatározása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

A nyilvánosság korlátozásával (azaz a zárt ülés szabályai szerint):

1. A „Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében” című projekt kétirányú kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

Jelzi, még, hogy polgármester úr kérésére valamennyi képviselő elektronikusan megkapta az az előterjesztéseket.
Terplán Zoltán alpolgármester úr, Rába Kálmán és Táncsics Péter küldött ezekkel kapcsolatban visszajelzést (csatolva a feljegyzéshez).

1. Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.

Dr. Nagy Edina aljegyző szóbeli kiegészítést tesz. Az önkormányzat 2020. évi költségvetését teljesen felül kellett vizsgálni annak érdekében, hogy az egyensúlyban maradjon, így további megszorító intézkedések meghozataláról kell döntést hozni. Ez érinti a tiszteletdíjak mértékét is, melynek értelmében az önkormányzati képviselők részére megállapított alapdíj, a bizottsági elnökök részére, valamint a bizottságok önkormányzati képviselő tagjai számára megállapított tiszteletdíj a felére csökken, azaz az alapdíj 60.000,- Ft-ról 30.000,- Ft-ra, a bizottsági elnöki tiszteletdíj 54.000,- Ft-ról 27.000,- Ft-ra, a bizottságok önkormányzati képviselő tagjainak tiszteletdíja 18.000,- Ft-ról 9.000,- Ft-ra csökken.

Básthy Béla hozzáfűzi, hogy a képviselői tiszteletdíjak módosítása csupán egy része annak a pénzügyi intézkedési tervnek, amely a költségvetés módosítására irányul. Mindez a koronavírus járvány elleni védekezés, a központi intézkedések, az önkormányzat bevétel elmaradásai, valamint a város járvány miatt gyengülő gazdasági teljesítménye miatt vált szükségessé.
Ezúton is köszöni a képviselők megértését és azon képviselők nagylelkű gesztusát, akik az áprilisi tiszteletdíjukról részben vagy egészben lemondtak. Kéri, hogy a hivatal pontosan mutassa ki, hogy ez a rendelet módosítás – szeptemberig számolva – mekkora megtakarítást jelent, egyúttal elrendeli, hogy tiszteletdíjakról szóló rendelet újbóli felülvizsgálatát, amelyet a 2020. szeptemberi képviselő-testületi ülésre elő kell terjeszteni.

Ezután a polgármester az alábbi rendeletet alkotja:

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege jelen feljegyzés melléklete.)

Ezután a polgármester az alábbi határozatot hozza:

27/2020. (IV. 29.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján elrendeli Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát a 2020. szeptember havi képviselő-testületi ülésre.

Felelős: dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: értelemszerűen.

2. A Kőszegi Sporthorgász Egyesülettel kötött, a Csónakázó tóra és a téglagyári tóra vonatkozó haszonbérleti szerződés.

Németh Ildikó szóbeli kiegészítést tesz. A Csónakázó tó és a Téglagyári tó halászati jogára vonatkozóan Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Sporthorgász Egyesület között 2010. évben 5 év határozott időre szerződés jött létre, amely további 5 évre meghosszabbításra került, mivel a szerződés erre lehetőséget biztosított.
A szerződések hatálya 2020. április 15-én lejárt. Az egyesület írásban jelezte, hogy a jövőben is szeretné a haszonbérleti jog fenntartását mindkét tóra, további 10 évre. Egyetértés van abban, hogy a pozitív tapasztalatok alapján továbbra is a horgászok rendelkezésére bocsátja az önkormányzat a két területet. Felmerült, hogy az önkormányzat haszonbérleti szerződést kössön vagy esetleg vagyonkezelésbe legyen adva egyesület számára a két tó.
A halgazdálkodási törvény értelmében a halgazdálkodási jog az önkormányzatot illeti meg, amely vagyoni értékű jog és amely haszonbérbe adható. Az erre vonatkozó szerződés határozott időtartamra, legalább 5-, legfeljebb 15 évre köthető.
Mindkét tavat érintően előkészítésre kerültek a haszonbérleti szerződések 10 éves időtartamra. A haszonbér természetben jár az önkormányzatnak azzal, hogy az egyesület a tavak környékét gondozza, elvégzi a szükséges állagmegóvási és karbantartási munkákat.
A Csónakázó tónál a rendelkezésre bocsátott területből kikerülne az alpannonia+ projekt révén létrejött strandröplabdapálya és az új nyilvános WC területe. A már megépített kutyafuttató területe szintén, de mivel ez egy helyrajzi számon van, térképen jelölték meg a kivett részt, amellyel együtt lesz érvényes a megállapodás. A kutyafuttató területére van már kötve más megállapodás.

Dr. Zalán Gábor hozzáfűzi: a hivatal utánajárt annak is, hogy nem kellene-e megpályáztatni a haszonbérbe adást. Mind a kormányhivatalnak, mind a Vas Megyei Horgász Egyesületek Szövetségének az volt a véleménye, hogy nem. Szombathely, Sárvár és kisebb településeken is tovább folytatták a haszonbérleti szerződéseket.

Básthy Béla kérdezi, hogy a nőne-e bármi mással az egyesület tevékenysége, hiszen a gondozandó terület nagysága csökken? A fennmaradó többi területet nyilván a városüzemeltető kft. fogja gondozni. Felmerül továbbá, hogy az új nyilvános WC-t ki fogja üzemeltetni, takarítani, nyitni-zárni stb., van-e erről már elképzelés?

Németh Ildikó szerint az egyesület utóbbit nem vállalja, mert nincs rá emberük.

Básthy Béla kéri, hogy legyen megkeresve e célból a KANI’75 Kft. is, hiszen ők üzemeltetik a Csó tónál lévő büfét és tavaly velük kötött megállapodást az önkormányzat a csónakkikötő üzemeltetéséről és területhasználatról.
Jelzi, hogy a két tóra vonatkozó szerződést 5 év határozott időre hagyja jóvá, amely további 5 évre meghosszabbításra kerülhet.

A polgármester az alábbi két határozatot hozza:


28/2020. (IV. 29.) polgármesteri határozat:

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Sporthorgász Egyesület között a kőszegi Csónakázó tó (Hrsz.: 1112/3) halgazdálkodási jogának haszonbérbe adásáról szóló haszonbérleti szerződését a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. Kőszeg Város Polgármestere a jogtanácsos által készített haszonbérleti szerződést polgármesterként aláírja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


29/2020. (IV. 29.) polgármesteri határozat:

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Sporthorgász Egyesület között a kőszegi Téglagyári tó (Hrsz.: 0115) halgazdálkodási jogának haszonbérbe adásáról szóló haszonbérleti szerződését a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. Kőszeg Város Polgármestere a jogtanácsos által készített haszonbérleti szerződést polgármesterként aláírja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


3. Szándéknyilatkozat a fogászati ügyelethez való csatlakozáshoz.

Dr. Nagy Edina szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy Szombathely város tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel a jövőben a megyeszékhelyen csak azon települések lakói vehetik igénybe a fogorvosi ügyeleti ellátást, amelyek erről megállapodást kötöttek Szombathely városával.
Amennyiben Kőszeg városa szeretné ezt biztosítani a lakosai számára, szükséges feladat-ellátási megállapodást kötni. Erre vonatkozóan az ügyelet működtetője, önkormányzati döntéssel alátámasztott szándéknyilatkozatot vár 2020. április 30-ig. A megállapodás-tervezetet az alapellátást végző fogorvosok ügyeleti ellátásban való részvételi szándékát megismerve állítják össze és határozzák meg a hozzájárulás nagyságrendjét lakosságszámtól függően. Tárgyaltak ez ügyben a két körzetet ellátó fogorvossal. Nyilván a megállapodást fogja tartalmazni a részleteket.

Básthy Béla kérdezi, hogy kell-e módosítani ez miatt a két fogorvossal kötött szerződést?

Dr. Nagy Edina szerint ha vége lesz a veszélyhelyzetnek, akkor lesz ennek majd realitása.

Ezután a polgármester az alábbi határozatot hozza:30/2020. (IV. 29.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján kinyilvánítja szándékát arra vonatkozóan, hogy Kőszeg Város Önkormányzata a Szombathely MJV Önkormányzatának a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ által működtetett fogászati ügyeletéhez Dr. Sujbert Pál és Dr. Szalkai Csaba alapellátást végző fogorvosok közreműködésével csatlakozni kíván.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


4. A 2019. évi belső ellenőrzési jelentés.

Dr. Zalán Gábor szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy törvényi határideje van a belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásának. A belső ellenőr az egész önkormányzati intézményrendszer vonatkozásában látja el a belső ellenőri feladatokat. Ő személy szerint nagyon jó döntésnek tartja Teveliné Bándi Mária belső ellenőrzési vezető megbízását, mert kiváló szakember. Az elmúlt időszakban már minden intézményhez eljutott, így nagy rálátása van arra, hogy az egyes pénzügyi szabályokat (pld. leltározás) hogyan alkalmazzák az egyes intézményekben. Az ellenőrzések során szabálytalanságot nem tárt fel, csupán kisebb észrevételei és intézkedési javaslatai voltak. Minden ellenőrzése intézkedési tervvel zárul, a következő évben pedig utóellenőrzés keretében is vizsgálja az észrevételeit.

A polgármester az alábbi határozatot hozza:

31/2020. (IV. 29.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 2019. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyja.


Ezután Básthy Béla polgármester jelzi, hogy a Gyöngyös u. 24/C. 1. emelet 19. szám alatti lakás értékesítése, valamint a Hunyadi utca 11. 2. em. 9. szám alatti és Kelcz-Adellfy u. 4. fsz. 3. alatti üres lakások bérbeadási módjának meghatározása tárgyában a mai napon nem hoz döntést, mivel a három lakás további sorsára vonatkozóan az önkormányzat érdekében új elképzelések merültek fel.


Dr. Zalán Gábor tájékoztatást ad még arról, hogy dr. Pusztai Gergő háziorvos javasolja az önkormányzatnak az egészségházba ózongenerátoros fertőtlenítők vásárlását. Egy ilyen készülék 150 ezer Ft-ba kerül. Legalább két készülékre lenne szükség az egészségházban, egy pedig az ügyeletre, de a hivatal számára is be kellene egyet szerezni. Ennek fedezetét az önkormányzat koronavírus számlájáról javasolja elkülöníteni, amelyhez szintén a polgármester úr hozzájárulása kell.

Básthy Béla polgármester az alábbi határozatot hozza:

32/2020. (IV. 29.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján elrendeli 4 db ózongenerátoros fertőtlenítő készülék vásárlását 620.592.- Ft értékben az önkormányzat koronavírus elleni védekezési kiadásainak terhére.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


Básthy Béla jelzi még, hogy a pénzügyi osztályvezető előkészítésében folyamatban van a 2020. évi költségvetés átdolgozása, mind az intézmények, mind az önkormányzat tekintetében. Kéri, hogy ez az előterjesztés legyen megküldve a könyvvizsgálónak és a képviselők részére is, véleményezés céljából. A döntést a jövő hét folyamán hozza meg.


Kelt, mint az első oldalon.Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármesterA feljegyzést készítette:


Ecker Eszter
jegyzőkönyvvezető

(A teljes dokumentumot lsd. a letölthető formátumban.)