Jegyzőkönyv: 2020. Július 30., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetésére vonatkozó átcsoportosítási javaslat a dolgozók jutalmazására a veszélyhelyzet idején tanúsított helytállásukért.
2. - Dr. Prugberger-Németh Lilla, a 4. sz. felnőtt körzet háziorvosa rendelési idejének módosítása.
3. - Az új városmajorban kialakított helyiségek hasznosítása.
4. - Üres lakások értékesítésére vonatkozó javaslatok.
K/799-6/2020. szám.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. július 30-án, 14 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli, nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Básthy Béla polgármester, Terplán Zoltán alpolgármester,
Fekete-Pataki Edit, Gelencsér Attila, Harkai Norbert, Kiss Péter, Takácsné Varga Ágnes, Táncsics Péter (8 fő).

Igazoltan van távol:
Kiss Zoltán, Rába Kálmán, Sas Norbert és Velkyné Ball Andrea képviselő (4 fő).

Tanácskozási joggal vannak jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző,
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Fekete Balázs fejlesztési irodavezető valamint Raposa Helga a Kőszegi Szociális Gondozási Központ vezetője valamint Kőhalminé Major Judit könyvvizsgáló.

Básthy Béla polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésén megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes. Tájékoztatást ad arról, hogy Kiss Zoltán és Velkyné Ball Andrea képviselő betegség miatt van távol, Sas Norbert nem tartózkodik idehaza, Rába Kálmán pedig más elfoglaltsága miatt van távol. Köszöni a hivatalnak az ülés előkészítését.
Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e a képviselőknek észrevétele. Mivel ilyen nem hangzik el, szavazásra bocsátja a meghívón szereplő napirendet, amit a képviselők 8 igen szavazattal fogadnak el.

N A P I R E N D:

1. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetésére vonatkozó átcsoportosítási javaslat a dolgozók jutalmazására a veszélyhelyzet idején tanúsított helytállásukért.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
2. Dr. Prugberger-Németh Lilla, a 4. sz. felnőtt körzet háziorvosa rendelési idejének módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
3. Az új városmajorban kialakított helyiségek hasznosítása.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
4. Üres lakások értékesítésére vonatkozó javaslatok.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

Zárt ülés keretében:
1. A „Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése Kőszegen” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.
2. „Bölcsődei férőhelyek bővítése a kőszegi Központi Óvoda és Bölcsődében” c. projekt megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.


A napirend megtárgyalása előtt Táncsics Péter kér szót. Felhívja a figyelmet arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdése értelmében a képviselő-testület gazdasági programját (cselekvési tervét), az alakuló ülését követő hat hónapon belül kell elfogadni.
Ő azt gondolja, hogy minden közpénzből származó forint elköltése ezen a koncepción alapulhat. Örülne, ha minél előbb a képviselő-testület napirendre tűzhetné ennek a fontos dokumentumnak a megtárgyalását. Arra kérne időpontot, hogy ez várhatóan mikor történhet meg. A kormányhivatal álláspontja az, hogy a koronavírus miatti vészhelyzetben nem módosult ez a határidő.

Dr. Zalán Gábor elmondja, hogy valóban semmilyen jogszabály nem módosította az Mötv. ezen rendelkezését. A képviselő-testület munkatervében is szerepel az önkormányzat 5 évre szóló gazdasági programja (cselekvési terve), amelyet a polgármester állít össze és terjeszti a képviselő-testület elé.
Polgármester úrral együtt a veszélyhelyzet idején azt gondolták, hogy mind a magyar, mind a világgazdaság átformálódáson esik át, ezért célszerű, ha a gazdasági programmal megvárják a magyar gazdaság újra indulását és annak tükrében alkothatja majd meg a képviselő-testület a gazdasági programját. Természetesen tisztában vannak a 6 hónapos határidővel, de ha le lehetett állítani több mindent járvány helyzet miatt, akkor ennek elmaradása miatt nem valószínű, hogy törvényességi észrevételt kap az önkormányzat.

Básthy Béla a képviselő úr felvetéséhez hozzáfűzi még a következőket: a mai ülésen is szereplő összegek elköltése nem az önkormányzat cselekvési programja, hanem a város költségvetése alapján történik. Az természetesen igaz, hogy a költségvetés összhangban készül a cselekvési programmal. De jelenleg van a városnak költségvetése, annak megtörtént a módosítása és a következő módosítás is meg fog történni. A ma napirenden szereplő, tervezett kiadások is azzal összhangban vannak. Biztosan vannak olyan, szerencsés helyzetben lévő önkormányzatok, amelyek egy ilyen programhoz igazítják hozzá az életüket, de a kőszegi önkormányzatnál a cselekvési program egy irány, egy vonal, hogy merre szeretnénk menni. A városnak saját erőforrásai alapján nincs lehetősége arra, hogy egy ilyen programot megvalósítson – ezt vele együtt a 11 képviselő is nagyon jól tudja. A programot egyébként nem a polgármester készíti, hanem a polgármester terjeszti elő. Az elmúlt időszakban számos más tennivaló volt a hivatalban: a futó projektek megvalósítása, új lehetőségek kihasználása, az év biztonságos végigvitele stb. Ezek mellett a cselekvési program tervezete is el fog készülni, várhatóan szeptemberben vagy októberben. Véleménye szerint nem kell ezen aggódni senkinek, ez nem lehet az oka annak, hogy bármi is ennek a programnak a hiánya miatt nem történik meg.


Az 1. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetésére vonatkozó átcsoportosítási javaslat a dolgozók jutalmazására a veszélyhelyzet idején tanúsított helytállásukért c. előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Básthy Béla szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy sokaknak nagy kihívást jelentett a járvány idején a helytállás. Ezek közül voltak olyanok, akiknek a munkáját teljesen átírta az új helyzet, mást kellett tenniük mint korábban, adott esetben sokkal szigorúbb körülmények között. Ilyen intézmény volt Kőszegen a Szociális Gondozási Központ. Külön is köszönti Raposa Helga intézményvezetőt az ülésen. Mind a kormány, mind más önkormányzatok a hozzájuk tartozó szervezetek elmúlt időszakban végzett munkáját valamilyen módon elismerték. Bár úgy tűnik, hogy jelenleg csupán a járvány félidejénél tartunk, sajnos a következő hullám még előttünk áll. Az egészségügyi dolgozók jelentős elismerést kaptak, ami a szociális szférában dolgozókat nem illeti meg. Bár az önkormányzatnak nincs ilyen nagymértékű kifizetésekre lehetősége, ennek ellenére úgy gondolja, hogy jelen előterjesztésben szereplő összeg a város lehetőségéhez képest jelentős ugyan, az elismerésre talán kifejező, de biztosan nem „a kedvünk szerint adandó”, azaz a szükségesnél szerényebb összeggel kell elismerni az intézmény dolgozóinak munkáját és áldozat vállalását. Ennek forrását ott hagyták a költségvetésben, hiszen ennél az intézménynél nem történ forráselvonás. Fentiek ismeretében kéri, hogy a közel 2 millió Ft-os összeget a dolgozók jutalmazására a dologi kiadások személyi kiadásokra történő átcsoportosításával biztosítsa a képviselő-testület

Hozzászólások:

Kiss Péter tájékoztatja a jelenlévőket, hogy jelen ülés előtt a három bizottság együttes ülés keretében véleményezte volna meg a napirenden szereplő előterjesztéseket. Mivel sem a pénzügyi, sem a humánerőforrás bizottság ülése nem volt határozatképes, csupán a városfejlesztési bizottság tudott döntést hozni. A városfejlesztési bizottság az előterjesztést elfogadásra ajánlotta a képviselő-testület számára.

Táncsics Péter maximális támogatja az előterjesztést, ez a legkevesebb, amit a képviselő-testület megtehet az intézmény irányába. Sajnálatos, hogy a kormányzat azt nem tartotta fontosnak, hogy a szociális szféra megkettőzött munkáját is ugyanúgy ismerje el, mint az egészségügyét, de talán év végén lesz majd rá lehetőség.
Általában az, hogy a be nem töltött álláshelyek pénzügyi fedezete év végén dologi előirányzattá van átcsoportosítva – ez számára mindig egy kicsit megmosolyogtató művelet, egy bizonyos „pénzügyi hókusz-pókusz”, amit ő nem szokott jó néven venni. Ugyanis ezek szerint ugyanazt a munkát, kevesebb létszámmal is el lehet végezni. Természetesen tisztában van vele, hogy most nem erről van szó. Ha nem lett volna jelen a bizottsági ülésen, és nem hallotta volna erre a felvetésre a választ, akkor megkérdezné, hogy milyen dologi kiadásból lehetett volna ekkora pénzt „lecsípni”. (Egyébként jegyző úr erre azt a választ adta, hogy az intézménynél hagyott dologi kiadásokat nem kellett teljes mértékben felhasználni.)
De ha felelősen gondolkodik a képviselő-testület, akkor arra is számítani kell, hogy mi lesz ősszel, a második hullám esetén, ha esetleg újabb feladatokat kap az önkormányzat a kormánytól – pénzt meg nem ad hozzá.

Básthy Béla azt nem feltételezi, hogy az valamiféle bújtatott pufferek lennének a költségvetésben olyan módon, hogy az intézmények nem töltenek be létszámot azért, hogy pénzt takarítsanak meg. Ennek átgondolásának az ideje egyébként a költségvetés készítése, amikor is a létszámokról dönt a képviselő-testület. Mivel képviselő úr jártas a futballban, sportnyelven szólva: egy mecset le lehet játszani 10 vagy 9 fővel is – még nyerni is lehet – de mégis az az igazi, amikor 11 játékos van a pályán.

Kőhalminé Major Judit könyvvizsgáló tisztázza, hogy ennek, az intézmény költségvetésén belüli átcsoportosításnak törvényi akadálya nincs. Sem a kiadási, sem a bevételi oldalon nem érinti az önkormányzat költségvetését, tulajdonképpen az összeg visszavezetése történik meg, amit az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is enged ilyen célra.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester lezárja a napirend tárgyalását.

Terplán Zoltán bejelenti személyes érintettségét, hiszen ő a Kőszegi Szociális Gondozási Központban dolgozik.

A polgármester azonnal szavazásra is bocsátja ezt, a képviselő-testület pedig 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


77/2020. (VII. 30.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetésére vonatkozó átcsoportosítási javaslat a dolgozók jutalmazására a veszélyhelyzet idején tanúsított helytállásukért.” c. napirendi pont vonatkozásában Terplán Zoltán alpolgármester érintettség miatt tett bejelentését tudomásul veszi és úgy határoz, hogy az alpolgármestert a döntéshozatalból kizárja.

Ezután 7 igen szavazattal az alábbi határozat születik:

78/2020. (VII. 30.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2020. évi intézményi költségvetésén belül a következő átcsoportosításhoz járul hozzá: a 2020. évi költségvetésének dologi előirányzatát 1.963.500 Ft-tal lecsökkenti, egyúttal a személyi juttatások előirányzatát 1.700.000 Ft-tal, valamint a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 263.500 Ft-tal megemeli.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni a Kőszegi Szociális Gondozási Központ veszélyhelyzet idején tanúsított helytállását és felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a jutalmak kifizetéséről gondoskodjon.

Felelős: Raposa Helga intézményvezető.
Határidő: azonnal.


A 2. napirendi pont tárgyalása:

Dr. Prugberger-Németh Lilla, a 4. sz. felnőtt körzet háziorvosa rendelési idejének módosításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Mezei Virág igazgatási osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a doktornő azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy kedden és csütörtökön fél 8 helyett 9 órakor szeretné kezdeni a rendelést, ugyanis kisgyermeke elhelyezését csak így tudja megoldani. A rendelési idő a törvényi előírásnak így is megfelel. Az önkormányzat érdeke az, hogy hosszú távon megoldott legyen az orvosi ellátás a doktornővel, így a kérését elfogadásra javasolják.

Hozzászólás:

Kiss Péter elmondja, hogy a városfejlesztési bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

A képviselő-testület további észrevétel nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


79/2020. (VII. 30.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. augusztus 1-i hatállyal a közte és a MEDIOCRITAS Humán Kft. között létrejött feladat-ellátási szerződés 4. pontjának jelen határozat melléklete szerinti módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


A 3. napirendi pont tárgyalása:

Az új városmajorban kialakított helyiségek hasznosításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács István igazgató szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az új piac átadása ünnepélyesen is megtörtént, a város és a környékbeli lakosság örömmel vette birtokba. Először féltek tőle, hogy túl sok lesz az árusítóhely és kevés lesz az eladó, de örömmel tudatja, hogy most már-már kevés az árusítóhely, annyira megszerette a lakosság a piacot. Továbbá: azok is igénybe veszik az árusítóhelyeket, akik korábban ideiglenesen a Fő téren árusítottak.
Az új piac beruházás kapcsán 2 új üzlethelyiség is ki lett alakítva a városmajor épületében, további 2 helyiség kialakítására pedig lehetőség van. Utóbbi két üzlethelyiséggel most nem célszerű foglalkozni, mert jelenlegi állapotukban még nem alkalmasak arra, hogy üzletként hasznosítani lehessen őket. Ők mindenképpen törekednek arra, hogy minél előbb bérbe lehessen őket adni.
A már kész 2 üzlethelyiséget a piac speciális helyzete és a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 2 módon lehet hasznosítani: vagy pályázat alapján (liciten) vagy képviselő-testületi döntés alapján. Ők azt javasolják, hogy az egyik üzlet bérlőjét jelölje ki a képviselő-testület közvetlenül, hiszen ez a vállalkozó korábban is működtetett virágboltot a piac területén és továbbra is folytatná ezt, átmeneti helye után visszamenne a piacra. A másik megszüntetett üzlet zöldségbolt volt, így az lenne a szerencsés, ha újra ilyen jellegű árusítás tudna működni a piacon, de ilyen ajánlattal nem keresték meg őket. Ezért azt javasolják, hogy a helyiség legyen megpályáztatva. Érdeklődő van a helyiségre, olyan is, aki szintén korábban árusított korábban a piacon és szeretne nagyobb volumenű üzletet.
Fentiekhez kéri a képviselő-testület jóváhagyását.

Hozzászólás:

Kiss Péter jelzi, hogy a városfejlesztési bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az egyik helyiséget bérlőkijelölés alapján, a másikat pedig pályázati eljárás során javasolja hasznosítani – azaz a két határozati javaslatot elfogadásra ajánlották.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a két határozati javaslatot.

A képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


80/2020. (VII. 30.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X.1.) önkormányzati rendelet 21 § (1) bekezdése alapján a Kőszeg Városi Piac Kőszeg, Kossuth L. u. 3. szám alatti 2197 hrsz-ú ingatlan 32,65 m2 nagyságú virágboltjának bérlőjének Somfai Zsolt (székhelye: 9730 Kőszeg, Dózsa Gy. u. 17/3.) egyéni vállalkozót jelöli ki, a bérleti díj mértéke 20.600/Ft/m2/év.

Felelős: Kovács István igazgató.
Határidő: azonnal.


Ezután szintén 8 igen szavazattal az alábbi határozat születik:


81/2020. (VII. 30.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X.1.) önkormányzati rendelet 21 § (1) bekezdése alapján a Kőszeg Városi Piac Kőszeg, Kossuth L. u. 3. szám alatti 2197 hrsz-ú ingatlan 51,10 m2 nagyságú üzlethelyiségének bérbeadása érdekében a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. írjon ki pályázatot.

Felelős: Kovács István igazgató.
Határidő: azonnal.


A 4. napirendi pont tárgyalása:

Üres lakások értékesítésére vonatkozó javaslatokat tartalmazó előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A városüzemeltetési osztályvezető távollétében dr. Zalán Gábor tesz szóbeli kiegészítést.
Az elődterjesztés 2 részből áll. Két olyan üres bérlakás lakás van, amelyek esetében a vagyonkoncepciót módosítani kellene, egyedi döntés alapján értékesíthető kategóriába kerülnének át és liciten értékesíteni kellene őket. Az egyik a Kelcz-A. utca 4. alatti, 86 m2 nagyságú műemlék lakás, amelyben a vizesedés jelei mutatkoznak és amelynek a felújítása jelentős költséggel járna. Hasonló a Hunyadi u. 11. alatti lakás is.
A Dózsa Gy. u. 21. 2/21. sz. alatti lakás viszont már többször meg lett hirdetve eladásra, sajnos sikertelenül. Ezért a városfejlesztési bizottság a vagyonrendelet adta lehetőséggel élve, 20%-os csökkentett összeggel javasolja az eladását.

Hozzászólások:

Kiss Péter elmondja, hogy jegyző úr összefoglalta a bizottság véleményét. Az első 2 lakás esetében a vagyonkoncepcióban történő átsorolásukat és értékesítésüket javasolja a bizottság, míg a Dózsa György utcai lakás esetében – mivel az valóban többször volt már eredménytelenül meghirdetve – 20%-os értékbecslést javasolnak. Ezt a lakás jelenlegi állapota és az esetleges ráfordítás költsége is indokolja.

Táncsics Péter szerint a Kelcz-Adelffy utcai lakást nem feltétlenül kellene eladni. Tisztában van vele, hogy műemlék, hogy rossz állapotban van, de ebben az épületben nem ez az egyetlen önkormányzati lakás. Egyébiránt az utóbbi licitek sem voltak sikeresek az elmúlt időszakban. Főleg annak tudatában – amit a humánerőforrás bizottság elnöke is megerősített a számára – , hogy nagyon nagy igény van szociális bérlakásra. Ezért a Kelcz u. 4. alatti lakást ő nem javasolja eladásra.

Dr. Zalán Gábor szerint igény valóban van szociális bérlakásra, de a történelmi belváros területén nem jelölhető ki ilyen. Csak esetleg piaci vagy költségelvű alapon lenne kiadható.

Básthy Béla meggyőződése, hogy Kőszegen mind a bérbeadásra, mind az eladásra van igény. Azért szerinte voltak sikeres licitek, a Várkör 110. alatti lakás eladása pld. meglepően jól sikerült.
Ha egy ingatlan értékbecslésbe foglalt ára nem túl szerencsésen alakul, arra nem jelentkezik vevő. Ő azt vélelmezi, hogy a Dózsa Gy. utcai lakást az állapotával, a környezetével együtt nem volt túl szerencsés ezen az áron meghirdetni. Ilyen áron a lakótelepen ennél nagyobb alapterületű lakások mentek el, tehát több tényezős ez az egyenlet. Kérdés, hogy van-e fizetőképes kereslet erre a lakásra, továbbá a magánszemélyek akár hitelt is igénybe tudna venni, azaz az ingatlanfelújítást tekintve magasabb mozgástérrel rendelkeznek. Igazgató úrral beszéltek erről nemrég, aki elmondta, hogy 1-1 lakás felújításának a megtérülése inkább a 10 évhez közelít. Tehát ebből stratégiai szempontból meg kell fontolni, hogy melyik lakás megtartása indokolt. Ő úgy látja, hogy a történelmi belvárosban a várható felújítás magánkézben jobban sül el, mint önkormányzati tulajdonban, több eset is igazolja ezt. Egy 86 m2-es lakás esetében egy CSOK-os történet is elképzelhető. A Kelcz-Adelffy utca 4. alatti épület pedig előbb utóbb nagyobb ráfordítást fog igényelni, és az anyagiak miatt jobb, ha az önkormányzat ebből kimarad.

Kovács István hozzáfűzi: a felújítás költségei mindig az igényektől is függenek. Fel lehet újítani egy lakást nyílászárócserével burkolattal, de teljes elektromos, víz és szennyvíz vezeték cserével is. Az igaz, hogy ezzel a lakás értéke növekszik. A Kelcz-A. u. 4. alatti épületet meg lehetne sima szárítóvakolattal vagy utólagos falszigeteléssel javítani, de az lenne az igaz, ha ki lenne ásva a ház körül a fundamentum, ehhez fel kellene szedni a térburkolatot, a vízelvezetést megoldani stb. Mindez horribilis költség lenne, és erre nekik nincs fedezetük.

Básthy Béla hozzáfűzi még: ráadásul az épület műemlék is, így ennek kapcsán is további ráfordítások képzelhetők el.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester lezárja a vitát és szavazásra bocsátja a három határozati javaslatot.

A képviselők 6 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


82/2020. (VII. 30.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi vagyongazdálkodási koncepciót módosítja azzal, hogy a Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 4. fszt. 3. szám (Hrsz.: 1783/A/3) alatti lakást az el nem idegeníthető kategóriából átsorolja az egyedi döntés alapján értékesíthető kategóriába.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 4. fszt. 3. szám (Hrsz.: 1783/A/3) alatti 86 m2 nagyságú lakás licit eljárással való értékesítését az értékbecslésben szereplő induló vételáron.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


Ezután 8 igen szavazattal az alábbi határozat születik:


83/2020. (VII. 30.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi vagyongazdálkodási koncepciót módosítja azzal, hogy a Kőszeg, Hunyadi J. u. 11. 2. emelet 9. szám (Hrsz.: 3526/2/A/9) alatti lakást az el nem idegeníthető kategóriából átsorolja az egyedi döntés alapján értékesíthető kategóriába.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Hunyadi J. u. 11. 2. emelet 9. szám (Hrsz.: 3526/2/A/9) alatti 42 m2 nagyságú lakás licit eljárással való értékesítését az értékbecslésben szereplő induló vételáron.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.

Végül a Dózsa Gy. u. 21. alatti lakás értékesítésével kapcsolatban a polgármester a városfejlesztési bizottság azon javaslatával együtt bocsátja szavazásra a határozati javaslatot, mely szerint a lakás az értékbecslés 20%-ával csökkentett vételáron kerüljön meghirdetésre.

A képviselők ezt 8 igen szavazattal jóváhagyják, így az alábbi határozat született:


84/2020. (VII. 30.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet 20. § (5) bekezdésében foglalt jogkörével élve a Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kőszeg, Dózsa Gy. u. 21. 2. emelet 21. sz. alatti 38 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlant liciteljárás útján értékesíti az ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő 7.200.000,- Ft 20%-ával csökkentett, 5.760.000,- Ft induló vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által elkészítendő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


A határozat meghozatala után a polgármester 14.40 órakor bezárja a mai képviselő-testületi ülés nyilvános részét, majd a képviselők zárt ülés keretében folytatják a munkát.


Kelt, mint az első oldalon.
Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester


(A jegyzőkönyvet lsd. a letölthető formátumban.)