2007. Február 15., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - A KSE 2006. évi beszámolója
1.b - A KSE-vel kötött szerződés módosítása
2. - A Kőszegi Uszoda szerződésének módosítása
3. - A Jurisics tér 7. alatti épület hasznosítása
1.b napirendi pont:
A KSE-vel kötött szerződés módosítása

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. február 27-i ülésének
… napirendi pontjáhozTisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata 27/2003. (XII. 9.) számú rendeletében a helyi sportélet támogatásáról a 11.§ (3) bekezdésében a következőképpen rendelkezik:
"A város élsportjában és az utánpótlás nevelésben kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportszervezetekkel hosszú távú működésük biztosítása érdekében középtávú támogatási megállapodást köt." A sportszervezetekre a rendelet szerint a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tett javaslatot 2004. márciusában.
A rendelet értelmében - a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslata alapján - Kőszeg Város Önkormányzata a Kőszegi Sportegyesülettel kötött középtávú támogatási megállapodást, melynek határideje 2006. november 30-ával lejárt.
A városi sportfeladatok szervezésében és ellátásának módjában lényeges változás nem következett be, így indokolt a Kőszegi Sportegyesülettel kötött középtávú megállapodás felülvizsgálata, a szükséges módosításokat követő meghosszabbítása.
Megkeresésünkre Táncsics Péter, a KSE elnöke, az egyesület elnökségi ülésén megszületett javaslatok alapján a következő kiegészítéseket javasolja a középtávú megállapodásban:

1. A Kőszegi Többcélú Kistérségi Társulás által
fenntartott, kőszegi illetőségű intézményekben az iskolai oktatást követően elsőbbséget élveznek a Kőszegi SE szakosztályai a tornaterem használat során.
2. Az említett intézmények minimum heti 3x2 óra erejéig biztosítják a tornatermüket a téli időszakban a KSE részére.
3. A Bersek József Általános Iskola a KSE birkózó szakosztálya részére heti 3 alkalommal biztosít edzési lehetőséget.
4. Kőszeg Város Önkormányzata lehetőség szerint
önkormányzati tulajdonú helyiségben biztosít a KSE ökölvívó szakosztálya részére edzési lehetőséget.
5. Kőszeg Város Önkormányzata alapítványán keresztül biztosíthatja a Város versenysportolóinak költségtérítését.

A 1-3. javaslatok esetében az önkormányzat nem jogosult megállapodást kötni, mivel az említett intézmények fenntartója Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása. Emellett szükséges az intézményvezetők véleményének kikérése is.
A 4-5. pontok esetében a javaslatok beépítésre kerültek, azzal a módosítással, hogy az élsport alapítványon keresztül történő támogatása a mindenkori éves önkormányzati költségvetés alapján történhet.
A jelenleg már kistérségi fenntartásban lévő közoktatási intézmények ingyenes teremhasználatának önkormányzat általi biztosításáról szóló (3.) pont törlésre került, mivel ugyancsak nem jogosult ebben a kérdésben megállapodást kötni az önkormányzat. A Kistérségi Társulással kötendő megállapodásnak szükséges kitérnie emellett az általa fenntartott intézményeknek a sporttelep ingyenes használatára vonatkozó feltételek rögzítésére is.

A Kulturális, Idegenforgalmi, Oktatási és Sport Bizottság 2006. december 6-i ülésén megtárgyalta az előterjesztést és a megállapodást a következő ponttal javasolta kiegészíteni: "A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium, mint önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény ingyenes teremhasználatot biztosít a Kőszegi Sportegyesület Síugró Szakosztályának heti 2x2 óra időtartamban. Az edzések időpontját minden tanév kezdetekor az intézményvezető és a szakosztály vezetője egyezteti."
A Pénzügyi, Jogi és Igazgatási Bizottság 2006. december 7-i ülésén megtárgyalta az előterjesztést és a megállapodás-tervezet két pontjának pontosítását, illetve átgondolását javasolta az előterjesztőnek. Az eredeti tervezetben szereplő 3. pont, miszerint "Kőszeg Város Önkormányzata, mint tulajdonos a Kőszegi Városüzemeltetési és Kommunális Szolgáltató Kht.-n keresztül ellátja a sportlétesítmények karbantartási, állagmegóvási és felújítási munkálatait" kikerült a megállapodás-tervezetből, mivel a kérdés a Kőszegi Városüzemeltető Kht.-vel kötött közszolgálati szerződésben, annak módosításával, valamint az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló új önkormányzati rendeletben kerül majd szabályozásra. Az eredeti 11. pont kiegészítésre került azzal, hogy az önkormányzat a KSE által benyújtott és nyertes fejlesztési célú pályázatok önrészét csak abban az esetben vállalja, amennyiben a költségvetés helyzete az adott évben ezt lehetővé teszi.

A Kulturális, Idegenforgalmi, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a megállapodás-tervezetet azzal a 15. pontban szereplő módosítással javasolja elfogadásra, miszerint a megállapodás 2010. december 31-i hatállyal kerüljön megkötésre.
A Pénzügyi, Jogi és Igazgatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a megállapodás-tervezetet azzal a 15. pontban szereplő módosítással javasolja elfogadásra, miszerint a megállapodás 2010. december 31-i hatállyal kerüljön megkötésre.

A képviselő-testület 2007. január 30-i ülésén tárgyalta az előterjesztést és a megállapodás-tervezetet, s végül olyan döntés hozott az ügyben, miszerint a középtávú megállapodás nem rendezi megnyugtató módon a sportegyesület számára ingyenesen átengedett ingatlanok használata során felmerülő költségek (közüzemi díjak, karbantartás, felújítás stb.) viselésének kérdését (lásd eredeti megállapodás 2. és 3. pontja). A képviselő-testület így elrendelte a megállapodás vonatkozó pontjainak felülvizsgálatát a fent ismertetett probléma megoldása érdekében.
A képviselő-testület 2007. január 30-án elfogadott új vagyonrendeletével összhangban a megállapodás eredeti 2. és 3. pontja kikerült a megállapodásból, mivel a vagyonhasználat során felmerülő jogok és kötelezettségek pontos megosztását a szerződő felek között egy külön ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződésben szükséges rögzíteni, amely szerződés a jelen megállapodás szerves részének tekintendő. A tervezet új 2. pontja utal e szerződésre, annak alapvető tartalmára. Az ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés előkészítése és képviselő-testület általi elfogadása a testület márciusi ülésén várható.

Emellett a szerződés 4. pontja módosult, miszerint a támogatás folyósítása nem havonta, hanem negyedévente előre történik. Ezt a pénzügyi osztály feladatainak jelentős növekedése indokolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására, az előterjesztés elfogadására!

Kőszeg, 2007. február 7.


A polgármester nevében:
Schlögl Krisztián s. k.
szervezési ügyintéző


HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sportegyesülettel kötendő középtávú megállapodást a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, s egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző
Határidő: azonnal.


2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszegi Sportegyesülettel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés előkészítését.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző
Határidő: 2007. évi márciusi képviselő-testületi ülés