2013. Június 27., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 21/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
3. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje
5. - Köztisztviselői Nap támogatása
6. - A 2013. évi költségvetés félévi módosítását megalapozó dönt
7. - Települési értéktár létrehozásának lehetősége
8. - Tájékoztatás a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről
9. - A VASIVÍZ Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása
10. - A VASIVÍZ Zrt-vel kötötendő támogatási szerződésről szóló döntés visszavonása
11. - Tájékoztató a VASIVÍZ Zrt. fejlesztési elképzeléseiről
12. - A 7244 hrsz-ú (Gesztenyefa utca) földrészlet belterületbe vonása
13. - Gyöngyös utca 16. fszt. 1. alatti lakás további hasznosítása
14. - Dózsa György u. 21. fszt. alatti lakás ismételt bérbeadása
15. - A Jurisics tér 14. fszt. 3. alatti lakásra vételi szándék
16. - Markovits Szabina vételi szándéka
17. - Borsmonostori utca kétirányúsítása
18. - Szervezetfejlesztési pályázat benyújtása
19. - EGY MAPPÁBAN 2013. 06. 27. Képviselő-testületi ülés
20. - Sürgősségi előterjesztés: Az ISES Alapítvány támogatási kérelme.
21. - Sürgősségi előterjesztés: folyószámlavezetés meghosszabbítása
22. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott döntésekről.
20. napirendi pont:
Sürgősségi előterjesztés: Az ISES Alapítvány támogatási kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!


Önök előtt is ismert, hogy a kőszegi Chernel u. 14. alatti, un. Európa Ház az ön-kormányzat tulajdonában és az ISES Alapít-vány használatában van immár 20 éve. Az alapítvány hozta létre és ennek keretében működik az egyetemi képzés városunkban, mert itt van az Európa-tanulmányok poszt-graduális képzés egyik helyszíne. Az alapít-vány szervezi az évente megrendezésre kerü-lő Nemzetközi Nyári Egyetemet is Kősze-gen, amelyre idén 72 hallgató jelentkezett.
Az alapítvánnyal való jelenlegi kapcsola-tunk a 2005. júniusában kötött együttműkö-dési megállapodáson alapul, amelynek célja a kultúra, a művészetek, a tudomány és a minőségi turizmus összekapcsolása.
Az alapítvány igazgatója, Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc úr kéréssel fordult az ön-kormányzathoz, amely 5 M Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítására irányul.
Ezt azzal indokolja, hogy az ISES Alapít-vány kőszegi működésében további jelentős változásokat terveznek – ahogy a mellékelt levelében a professzor úr írja – új, nyugat-dunántúli regionális és városfejlesztési stra-tégia kidolgozása és bevezetése a céljuk. UNESCO tanszék szervezését szorgalmaz-zák és folytatódik a kulturális örökség me-nedzsment és fenntarthatóság képzésük is.
Fentiek miatt úgy gondolom, hogy az ISES Alapítvány elképzeléseit Kőszeg Vá-rosának támogatnia kell, hiszen az itt folyó munka a város hírnevét öregbíti, a felsőokta-tás révén Kőszeg nemzetközi „véráramba kerül”, továbbá a diákok, a professzorok és minden ide látogató vendég Kőszegen eltöl-tött napjai a helyi vállalkozóknak és az ön-kormányzatnak is többletbevételt eredmé-nyeznek.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, a professzor úr kérésének támogatását és a határozati javaslat elfogadását.


Kőszeg, 2013. június 24.


Huber László s. k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ISES Alapítvány számára, fejlesztési elképzelései megvalósítása céljából 5 M összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a vis maior tartalék előirányzat terhére.

Felelős : Huber László polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal.

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)